Laster inn...
Foto av: Terje Pettersen
Innkalling seksjonsårsmøte bandy torsdag 15. juni 2017
Lukk
Torsdag 15. juni kl. 1800 går det 26. ordinære årsmøte i Bandyseksjonen i Norges Bandyforbund av stabelen på Ullevaal Stadion. Årsmøtelokalet som tidligere Kinoteket med adresse Sognsveien 75 J.

 

 

Innkalling til seksjonsårsmøte for bandy torsdag 15. juni 2017 kl. 1800

Sted:      Ullevaal Business Class (UBC), Kinoteket, Ullevål Stadion, Sognsveien 75 J.

 

REPRESENTASJON PÅ SEKSJONSÅRSMØTET:                                                                                  

På seksjonsårsmøtet møter med stemmerett:

A. Seksjonsstyrets medlemmer.

B. En representant for hver krets som har administrativt ansvar for den respektive idrett.

C. Representanter for klubbene.

Representasjonsrett og Kjønnsfordeling

Norges Bandyforbund minner våre klubber, som skal stille på seksjonsårsmøtet i bandy, om at de er bundet av de representasjonsregler som står i NIFs Lov.

Vi gjør spesielt oppmerksom på NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling, jfr. Lov for Norges Bandyforbund § 6. Bestemmelsene sier at klubber som har to representanter, må stille med en av hvert kjønn. Stiller klubben med to av samme kjønn, får kun den ene representanten representasjonsrett. Har klubben rett til å stille med tre representanter, må begge kjønn være representert. Dersom en klubb stiller med tre representanter av samme kjønn, får kun en representant fra denne klubben representasjonsrett.

Forbundets æresmedlemmer, innehavere av gullmerket, tillitsmedlemmer og forbundsstyret har adgang og talerett, men ikke stemmerett. 

Klubbene kan sende representanter til seksjonsårsmøtet således:

Klubber med inntil 50 medlemmer                                                        1 representant

Klubber med fra 51 til 100 medlemmer                                                  2 representanter

Klubber med 101 medlemmer eller flere                                                3 representanter

Klubbene kan bare la seg representere ved sine egne medlemmer.

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller medlemsmøte med dette valg på kunngjort liste, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet. For å ha representasjonsrett må representantens klubb ha vært medlem av NBF i minst 6 måneder og oppfylt pålagte forpliktelser. For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, med mindre idrettsstyret bestemmer noe annet. Representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd må ha vært medlem av representasjonsberettiget lag eller ledd i minst 1 måned og ikke skylde kontingent.

Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker innen det organisasjonsledd vedkommende representerer eller innen det organisasjonsledd representasjonen skjer. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i det representasjonsberettigede lag.

Tillitsvalgt kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsledd med mindre Idrettsstyret gir dispensasjon.

Før en representant fra en klubb eller en krets tar plass på seksjonsårsmøtet, skal han/hun ha lagt fram fullmakt underskrevet av klubbens eller kretsens formann.

Fullmaktene leses opp før årsmøtet tar til.

Reiseutgifter (billigste reisemåte, ikke diett) til og fra årsmøtet blir fordelt på alle klubber og kretser som er representert. 

NBF ber om at fullmaktsskjema sendes forbundet innen mandag 12. juni 2017.

 

 1. STEMMEAVGIVNING:

Med mindre annet er bestemt i loven, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og stemmene regnes ikke for avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

 1. DAGSORDEN BANDY: 

Seksjonsårsmøtet skal:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen (desisorer).
 4. Behandle beretning for seksjonen.
 5. Behandle seksjonens regnskap, som oversendes forbundsstyret til godkjenning.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Foreslå avgifter til sesongen. (Avgiftene fastsettes og godkjennes av forbundsstyret)
 8. Behandle langtidsplan.
 9. Foreslå budsjett for kommende sesong. (Forbundsstyret vedtar budsjettet for kommende periode)
 10. Foreta følgende valg:

A: Leder                                                                              ikke på valg

B: Nestleder                                                                       velges for 2 år

C: 1.styremedlem                                                               velges for 2 år

 1. 2. styremedlem                                                              ikke på valg                                                                            
 2. 3, styremedlem                                                              ikke på valg
 3. 1. varamedlem                                                                velges for 2 år
 4. 2. og 3. varamedlem                                                      ikke på valg

Et av styrets medlemmer skal ha kretsene som sitt arbeidsområde.

H: Foreslå representant til forbundsstyret. Denne velges formelt på Forbundstinget.

I: Leder, to medlemmer og ett varamedlem til valgkomiteen.

J: Representanter til forbundstinget.

K :2 medlemmer til Ballfondet.

 

 1. TIDSFRISTER

Seksjonenes årsmøter holdes hvert år innen utgangen av juni måned på det sted seksjonsstyret fastsetter.

Ting/årsmøter innkalles med følgende frister:

Seksjonsårsmøter: Minst 8 uker.

Forbundsstyret, seksjonsstyrene og kretsstyrene har rett til å stille forslag til forbundstinget. Klubber stiller sine forslag til seksjonsårsmøtene i henhold til de bestemmelser som gjelder for disse. Forslag som vedtas av seksjonsårsmøtene skal seksjonsstyrene stille til forbundstinget.

Forslag som ønskes behandlet må med motivering være innsendt innen følgende frister:

Seksjonsårsmøte: 4 uker før årsmøte. ( 18. mai)

Poststempelets dato er avgjørende.

Dagsorden med beretninger, revidert regnskap og innkomne forslag må være sendt ut til organisasjonsledd og tillitsvalgte innen 2 uker før ting eller årsmøte.

 

Oslo, 11.04.17

NORGES BANDYFORBUND

(s.) Stein Pedersen

Seksjonsleder bandy                                                                (s.) Tomas Jonsson/Generalsekretær

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Forbundet
 • Om forbundet
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2017/2018
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
 • Kamper
  • Serier
   • InnebandyLIVE
   • Kampfakta Eliteserien menn
   • Kampfakta Eliteserien kvinner
  • NM
  • E-cup
  • Statistikk
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Bandy
 • Praktisk info
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Overganger
  • Dommere
  • Klubbservice
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
 • Kamper
  • World Cup
  • NM-sluttspill
  • Turneringer/cuper
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Landhockey
 • Praktisk info
  • Kontakt oss
  • Overganger
  • Årsplan 2016/2017
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemer
   • Skjema
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Turneringer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Hva er Minirunde
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Skjema
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Turneringer
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 11 februar
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Utvikling
   • Nybegynnerkurs
   • Skolebesøk
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
   • Praktisk info
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
   • Møtefiler
  • Minirunder
  • Aktivitetstilbud
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årshjul
   • Regionsting
   • Overganger
   • Finn din klubb
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Møtefiler
   • Dommer
   • Dispensasjoner
    • Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Agder
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
   • Idrettsystemene
  • Kamper
   • Regional Elitekvalikk
   • 1. divisjon herrer Rogaland
   • 1. divisjon Damer Rogaland
   • Stavanger Open
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
  • Kamper
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Styret MNBR
   • Klubber i MNBR
   • Linker
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
  • Minirunder
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Weekend League
   • Sunday League
   • Løkkebandy
   • Trønderserien
   • Camper
  • Kamper
  • Utvikling
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Overganger
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
  • Kamper
  • Minirunder
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
Innholdstype test
  Innholdstyper
  • Side innholdstyper
   • Enkel tekstområde
   • Artikkel liste område
   • En rad med liste områder
   • Delartikkel innhold
   • Video
   • Bildebokser med faste lenker
   • Stikkordsky
   • Person/Gruppe liste
   • Bildegalleri
   • Generell tabell
   • Generell liste
   • NIF Webdeler
  • Artikkel innholdstyper
   • Artikler med "Del-artikkel gruppe"