«I forbindelse med endring av klubbtilhørighet, må det meldes overgang/utlån. Dette gjelder både for spillere og dommere i alle aldersklasser.»

 • Overgangsreglement innebandy

  Regler for overganger i innebandy

  OVERGANGSGEBYRER INNEBANDY

  Overgangssaker som er klare til behandling før 1.9: kr. 750,-

  Overgangssaker som er klare til behandling etter 1.9: kr. 1500,-

  Gebyr ved tidsbegrenset overgang: kr.1500,-

  §29 i Kampreglementet for innebandy – OVERGANGER

  § 29.1 – Moderklubb

  Moderklubb er den klubben spilleren er, eller sist var, medlem av.

  § 29.2 – Generelt

  Dersom en spiller har gjort opp sine forpliktelser (for eksempel betalt kontingent og levert utstyr) overfor gammel klubb, kan spilleren gå over til ny klubb.

  Spillere som ikke har spilt obligatorisk kamp de 2 siste kalenderår er spilleberettiget for sin nye klubb når generelle betingelser under § 29 punkt 1 og 2 er oppfylt. Forpliktelsene til tidligere klubb må være i orden. Lisens må være betalt.

  Dersom en klubb ønsker å tilegne seg spiller(e) fra andre klubber, skal klubben meddele moderklubben dette i rekommandert brev, alternativt e-post, før samtaler innledes med spiller(en). E-post må bekreftes mottatt før samtaler kan innledes. Ervervende klubb har bevisbyrden for at bekreftelse av e-post foreligger.

  Dersom slik meddelelse til moderklubb ikke foreligger, straffes ervervende klubb etter «Sanksjons- og protestreglementet». Brudd på meddelelsesplikten kan ikke føre til at overgangen blir kjent ugyldig.

  Svar på forespørsel fra den gamle klubben skal også sendes rekommandert, alternativt via e-post innen 14 dager. Hvis svar ikke blir sendt på foreskrevet måte og innen den gitte frist, må NBF involveres før spiller kontaktes. Svar fra gammel klubb er kun gyldig hvis dette er undertegnet av tillitsvalgt som har myndighet for å tegne klubben eller person som klubbens styre har bemyndiget til dette. Det samme gjelder for undertegning av overgangsskjema. Den som søker overgang er ansvarlig for at nødvendige dokumenter er signert av bemyndigede personer i den gamle klubben og den nye klubben.

  Hvis den gamle klubben svarer at søkeren har ordnet sine forpliktelser, eller dersom den gamle klubben unnlater å svare på foreskrevet måte, (jf § 29-2, 5 ledd), regnes opptakingskravene å være i orden, og medlemskapet regnes fra spørredagen.

  Ingen kan opptas som medlem av ny klubb før oppgjør med tidligere klubb er ordnet. Hvis oppgjøret først blir ordnet etter spørredagen, blir medlemskapet i den nye klubben regnet fra og med den dagen den gamle klubben får oppgjør.

  Er spilleren over 17 år, hvilket betyr fylt 17 år ved kalenderårets begynnelse, skal det betales et overgangsgebyr til Norges Bandyforbund

  Det innbetalte gebyret må knyttes til en bestemt spiller. Beløpet må være innbetalt før spilletillatelse kan gis.

  Ved spillerovergang skal det fylles ut et korrekt overgangsskjema ifølge retningslinjer vedrørende overganger. Ufullstendig utfylt overgangsskjema behandles ikke.

  Overgangsaker som ved overgangsperiodens slutt mangler betaling og/eller underskrift fra begge klubber, vil ikke bli behandlet før 1.mai.

  Med dette menes at karantenetiden starter å løpe fra 1.mai, og at spilleren fram til 1.mai er spilleberettiget for gammel klubb.

  Det er den nye klubbens ansvar å kontakte moderklubb i henhold til overgangsreglene.

  For at moderklubb skal kunne stoppe en overgang, må overgangsskjemaet undertegnes og grunnen til å stoppe en overgang noteres skjemaet.

  § 29.3 – Overgang for spillere under 17 år

  Melding om overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1.mai til 30. september.

  Dersom spilleren ikke har spilt obligatorisk kamp i inneværende sesong kan overgang meldes fram til 15. januar.

  Unntatt fra hovedregel kan det ved vektige grunner fram til 15.januar innvilges overgang av administrerende myndighet.

  Spilleren tilhører den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er registrert i forbundet.

  (Spillere som ikke har fylt 13 år følger Norges Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser.)

  § 29.4 – Overgang for spillere over 17 år

  Bestemmelsene i §§ 29.5 – 29.6 gjelder kun overganger for spillere over 17 år.

  § 29.5 – Ordinær overgangsperiode

  Overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden 1. mai til 31. august.

  I perioden 1. mai – 31. august tillates et fritt antall overganger pr. spiller.

  Spilleren tilhører den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er registrert i forbundet.

  Dersom en overgang ikke er godkjent innen 31.august, annulleres overgangen, og ny overgang må meldes etter reglene i § 29.6. Nytt gebyr må betales.

  § 29.6 – Overgang under pågående sesong

  Om klubbene er enige skal overgang tillates under perioden 1. september til 15. januar.

  Spilleren tilhører den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er registrert i forbundet.

  Det tillates kun maksimalt to – 2 – spilleroverganger pr. spiller under sesongen (1. september – 15. januar) i Norge. Dette inkluderer tidsbegrensede overganger (utlån) etter § 29.8, og internasjonale overganger til norsk klubb jamfør § 29.10.

  Inngåelse av en tidsbegrenset overgang (utlån) regnes som en spillerovergang. Retur til moderklubb er inkludert i den ene spillerovergangen.

  Unntatt fra hovedregel om maksimalt 2 overganger under sesong kan det ved vektige grunner fram til 15.januar innvilges overgang av administrerende myndighet.

  § 29.7 – Vektige grunner

  A. Flytting på grunn av arbeid, studier eller annet. Dette gjelder når flytting umuliggjør spill for moderklubb.

  B. Sterke personlige årsaker.

  § 29.8 – Tidsbegrenset overgang (avtale om utlån)

  Det er kun moderklubben som kan avtale tidsbegrenset overgang for en av sine spillere med en annen klubb.

  En tidsbegrenset overgang gjelder fra inngåelse til 1.mai.

  Ved enhver tidsbegrenset overgang fra moderklubb til annen klubb, skal forbundets skjema for tidsbegrenset overgang nyttes.

  Inngåelser av tidsbegrensede overganger må godkjennes av NBF mot et fastsatt gebyr.

  Spilleren er spilleberettiget for den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt utlånsskjema er registrert i forbundet.

  Under 17 år:

  En spiller kan fram til 15. januar, gis tidsbegrenset overgang fra moderklubb til en annen klubb, dersom spilleren ikke har tilbud om spill i egen klubb i vedkommende klasse, eller ikke har spilt obligatorisk kamp for moderklubben i inneværende sesong.

  1.mai går spilleren automatisk og vederlagsfritt tilbake til moderklubben.

  Over 17 år:

  En spiller kan fram til 15. januar, gis tidsbegrenset overgang fra moderklubb til en annen klubb. 1.mai går spilleren automatisk og vederlagsfritt tilbake til moderklubben.

  Moderklubben kan vederlagsfritt på ethvert tidspunkt i avtaletiden, si opp avtalen med den virkning at spilleren returnerer til moderklubben. Karantenetiden settes da til fire – 4 – dager.

  Dersom avtalen sies opp før dens naturlige utløp, slik som beskrevet over, må dette meldes til NBF.

  En utlånsperiode regnes som en overgang i forhold til antall maksimale klubbytter i løpet av en sesong, jf § 29.6.

  § 29.9 – Inngåelse av kontrakt med spillere fra andre klubber

  Klubber kan ikke inngå kontrakter med spillere i andre klubber i perioden 15. januar til 1. mai.

  § 29.10 – Internasjonale overganger

  Overgang til og fra norsk klubb meldes på internasjonale overgangspapirer, og prosedyre i henhold til IFF`s reglement for overganger følges med hensyn til overgangsgebyr og sending av rekommandert brev til gammel klubb (jfr. Baksiden av overgangspapiret).

  Midlertidig internasjonal overgang:

  I de tilfeller dette er påkrevet henvises det til det internasjonale forbundets regler for «Temporary Play» i forbindelse med en klubbs deltakelse og bruk av spillere i internasjonale klubbturneringer for elitelag.

  § 29.11 – Overgang ved sammenslåing av lag (ikke klubber) for å kunne opprettholde aktivitet

  To klubber kan vederlagsfritt etter søknad, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå sammen spillere fra to lag i samme klasse (ikke klubber), for å kunne opprettholde aktiviteten til ett lag. Administrerende myndighet kan hvis hensiktsmessig dispensere fra tidsfristen.

  Navnet på laget skal være navnet på de to klubbene: Klubb1/Klubb2.

  Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til respektive moderklubber. Dersom det også den påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må prosedyren følges på ny.

  Det sammenslåtte laget spiller på det høyest rangerte lagets plass i seriesystemet. Plassen i seriesystemet som ikke benyttes som følge av en sammenslåing, flyttes automatisk ned i nederste divisjon i aldersklassen den påfølgende sesong.

  Dersom det før sammenslåingen ikke er klart hvilket av lagene som er høyest rangert, må klubbene, før påmeldingsfristen, skriftlig til administrerende myndighet, bestemme hvilket av lagenes plass som skal benyttes av det sammenslåtte laget i den forestående sesongen.

  Hvis et sammenslått lags moderklubb(er) allerede har lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan spillerne på det sammenslåtte laget ikke spille for sine respektive moderklubber i aldersklassen. Spillerne kan imidlertid spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge aldersbestemmelsene overholdes.

  Sammenslåtte lag kan ikke delta i NM-sluttspill.

Overganger 2021/2022
(I listene kan man benytte filter-funksjonene for å snevre inn søkeresultatet.)
Tidligere Overganger
 • 2020/2021
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
  • Godkjente norske innebandyoverganger 2017-2018 1.mai - 28.august
   NavnFra klubbTil klubbSpilleklarTidsbegrenset
   Alexander JakslandNOR 92Asker04.05.2017
   Tommy A BråthenBærums VerkNesøya04.05.2017
   Kathrine H GraanerNHHIStavanger04.05.2017
   Birger K FredriksenHvalerFredrikstad05.05.2017
   Aleksander StiansenSlevikFredrikstad06.05.2017
   Benjamin PettersenUISIStavanger14.05.2017
   Øyvind RoppestadUISIStavanger14.05.2017
   Daniel J RyanUISIStavanger14.05.2017
   Markus SkjelbredGreiFredrikstad15.05.2017
   Frikk C N SvendsenSlevikFredrikstad15.05.2017
   Ole M NorumSlevikFredrikstad15.05.2017
   Kristian BrevikSoonGreåker04.06.2017
   Jonas H SlettmyrBærums VerkAsker05.06.2017
   Robin GabrielssonBærums VerkAsker05.06.2017
   Christopher P NilsenLarvikSandefjord06.06.2017
   Haakon B MoeStrømmenSveiva10.06.2017
   Johan IngemarssonBærums VerkHoleværingen12.06.2017
   Edmunds EglitisBrumunddalAjer12.06.2017
   Magnus MallerBrumunddalAjer12.06.2017
   Anders M PedersenHammerfest ForsølFredrikstad15.06.207
   Filip PokornyFjerdingbyLillestrøm17.06.2017
   Kristian BecherSveivaNOR 9218.06.2017
   Jonathan R MoldjordFreidigTrygg/Lade19.06.2017
   Robin SimonsenTunetBækkelaget20.06.2017
   Petter UlvenSveivaGjelleråsen20.06.2017
   Magnus TvibergHolmliaBækkelaget20.06.2017
   Vegard BørresenLillestrømBækkelaget20.06.2017
   Sondre MallaustredetGjelleråsenSveiva21.06.2017
   Kimsander IngebretsenGjelleråsenSveiva21.06.2017
   Kjetil DenvikBygdøy MonolittenBækkelaget23.06.2017
   Atle L EgelandLyeSandnes24.06.201701.05.2018
   Ole L EgelandLyeSandnes24.06.201701.05.2018
   Fredrik RisaLyeSandnes24.06.201701.05.2018
   Tim D MikkelsenLyeSandnes24.06.2017
   Håvard R JohansenLyeSandnes24.06.2017
   Robin BacksætherTSIStrømmen30.06.2017
   Christian MolaStrømmenSveiva03.07.2017
   Itrat ZishanSageneEllingsrud04.07.2017
   Alexander ØistadSveivaVålerenga07.07.2017
   Ronny PettersenLindøya Vålerenga07.07.2017
   Fredrik NybøHolmliaVålerenga28.07.2017
   Synneva O DaleVålerengaTunet29.07.2017
   Julianne T BakkaBygdøy MonolittenTunet01.08.2017
   Ingeborg J SolaStavangerSunde05.08.2017
   Magnus P ChristiansenHolmliaTunet05.08.2017
   Martin RogneSarpsborgGreåker07.08.2017
   Kristian BrunvollSveivaNOR 9212.08.2017
   Stig ØdegaardLuraFrøyland12.08.2017
   Ole HelgelandLyeFrøyland12.08.2017
   Helge BrantingSveivaGrei13.08.2017
   Diana IsjoninaSveivaGrei13.08.2017
   Christian NybøHolmliaGrei13.08.2017
   Eirik ØstvedtTunetGrei13.08.2017
   Anders H HanstvedtUISISunde14.08.2017
   Daniel NybøHolmliaHaugerud14.08.2017
   Alexander NeumannAskerVolda18.08.2017
   Trym StoklandGjelleråsenNOR 9219.08.2017
   Sigrid S ØbergHaldenSarpsborg20.08.2017
   Celina M KristiansenHaldenSarpsborg20.08.2017
   Christoffer GunnarssonLarvikNOR 9220.08.2017
   Didrik GulbrandsenTunetHaugerud20.08.2017
   Lea H ØyvikTunetBygdø/Monolitten22.08.2017
   martin BratlandGreiBodø25.08.2017
   Anders StrømsborgEllingsrudHaugerud21.08.2017
   Kristine BergØstensjø/DvergSlevik21.08.2017
   Teodor T GrønbergSlevikSt. Croix19.08.2017
   Roald LundebergTillerTrygg/Lade22.08.2017
   Timmy SedinNor 92Sarpsborg25.08.2017
   Sander H ThoresenTunetGrei25.08.2017
   Geir T HauskenSundeLura22.08.2017
   Nikolai AustarheimBygdø MonolittenSauda25.08.2017
   Martin LudvigsenSt. CroixSarpsborg25.08.2017
   Jesper T HansenSt. CroixSarpsborg25.08.2017
   Stein M JohansenFredrikstadGreåker25.08.2017
   Jonas CatellanosLillestrømHaugerud25.08.2017
   Helene KarlstrømSkiBygdø Monolitten25.08.2017
   Magnus H OswoldTunetGrei26.08.2017
   Mathias L AamodtGreåkerØreåsen26.08.2017
   Håvard Dahl-OlsenUISILura26.08.2017
   marius B HvidstølUISILura26.08.2017
   Aleksander MatlandUISILura26.08.2017
   Øyvind BakkeliUISILura26.08.2017
   Christoffer TrondsenSt. CroixSlevik26.08.2017
   Aleksander EnholmSlevikSt. Croix10.06.2017
   Ida M SvendsenØreåsenSarpsborg26.08.2017
   Emma OlssonNOR 92Sarpsborg26.08.2017
   Siri T ØianHolmliaBygdø/Monolitten26.08.2017
   Ingrid C.T. AndersenTrygg/LadeSagene26.08.2017
   Wenche ReitenBroddStrømme28.08.2017
   Jørgen JonssonGjerdrumHøybråten/Stovner29.08.2017
   Mona AulibråtenVålerengaNedre Furuset28.08.2017
   Silje K EnersenVålerengaNedre Furuset28.08.2017
   Mari OrmaasenVålerengaNedre Furuset28.08.2017
   Siv-Camilla StrømVålerenga Nedre Furuset28.08.2017
   Tuva H MausethVålerengaNedre Furuset28.08.2017
   Ann K SivesindVålerenga Nedre Furuset28.08.2017
   Kristin E SköldVålerengaNedre Furuset28.08.2017
   Christina GrønstadVålerengaNedre Furuset28.08.2017
   Anneli StephansenVålerengaNedre Furuset28.08.2017
   Thea C WingerVålerengaNedre Furuset28.08.2017
   Stine EikumVålerengaNedre Furuset28.08.2017
   Tuva JarmundVålerengaNedre Furuset28.08.2017
   Jannicke G BorstadVålerengaNedre Furuset28.08.2017
   Katharina J HaugeVålerengaNedre Furuset28.08.2017
   Christina AasVålerengaNedre Furuset28.08.2017
   Karin B JensenVålerengaNedre Furuset28.08.2017
   Anette HaugenØstensjø/DvergHolmlia28.08.2017
   Ronny BaltzersenGreiNittedal28.08.2017
   Ifran AhmedEllingsrudHøybråten/Stovner28.08.2017
   Einar HelgerudAkerselvaSveiva28.08.2017
   Frikk BrulandGreiSveiva28.08.2017
   Kristoffer ÖstergrenTunetSveiva28.08.2017
   Siri HavreTunetSveiva28.08.2017
   Kristine n HaugTunetSveiva28.08.2017
   Anna A TvibergBygdø/MonolittenSveiva28.08.2017
   Hanne H EriksenGreiSveiva28.08.2017
   Eline A RødBygdø/MonolittenSveiva28.08.2017
   Alexandra S SæbøeDjervSveiva28.08.2017
   Brage HarbyFreidigSveiva28.08.2017
   Victor A OlofssonBygdø/MonolittenSveiva28.08.2017
   Anette M BergHolmliaSveiva28.08.201701.05.2018
   Fredrik NybøHolmliaVålerenga28.07.2017
  • Godkjente norske innebandyoverganger 2017-2018 29.august - 4.september
   NavnFra klubbTil klubbSpilleklarTidsbegrenset
   Thomas UttakleivHolmliaNittedal29.08.2017
   Willy FauskangerGreåkerNittedal29.08.2017
   Leif BruerStrømmenNittedal29.08.2017
   Veronica K PaulsenLier NOR 9229.08.2017
   Ann H. Engemark-FekjærLierNor 9229.08.2017
   Silje E S JohansenLier Nor 9229.08.2017
   Samuel BorgnesAjerNedre Furuset29.08.2017
   Endre KorssundSarpsborgØreåsen29.08.2017
   Monika O OlsenSandnessjøenDønna29.08.2017
   Sindre EliassenNyborgTrygg/Lade29.08.2017
   Mina AlfredsenSageneØreåsen29.08.201701.05.2018
   Martins HolsteinsSædalenDjerv01.09.2017
   Mads RognsjordAkerselvaGjelleråsen01.09.2017
   Andreas C NerstadAkerselvaGrei01.09.2017
   Tobias BergströmTillerNyborg31.08.2017
   Emil V SandøyNHHIBygdø/Monolitten01.09.2017
   Carl BuggeDjervBygdø/Monolitten01.09.2017
   Stian JensenØreåsenSlevik01.09.2017
   Jon RicklundGjerdrumFjerdingby02.09.2017
   Tobias NilssonGjerdrumFjerdingby02.09.2017
   Martin ReitanGjelleråsenNTNUI29.08.2017
   Andreas PedersenSandnesSunde25.08.201701.05.2018
   Lisa L HagaSundeUll/Kisa30.08.2017
   Ann-Catrin EngebretsenRomsåsHaugerud30.08.2017
   Tonje H AndersenRomsåsHaugerud30.08.2017
   Therese K AndersenRomsåsHaugerud30.08.2017
   Camilla BredesenRomsåsHaugerud30.08.2017
   Trude H R BjørnsonRomsåsHaugerud30.08.2017
   Sara-Kristine BorchrevinkRomsåsHaugerud30.08.2017
   Magnus LandeTSIBodø02.09.2017
   Tina C O HansenOSIHaukeland01.09.2017
   Sondre LøbergKorsvollOSI02.09.2017
   Lars B LeiknesNyborgTrygg/Lade02.09.2017
   Harald BollestadÅlgårdSandnes02.09.2017
   Sondre L MonsenSolaSandnes02.09.2017
   Aksel HoffFrøylandSandnes02.09.2017
   Sanna K LaksholmOSIHaugerud02.09.2017
   Ina N WiikNHHILye02.09.2017
   Madelen WestendGjelleråsenSagene02.09.2017
   Ann R PettersenSandnessjøenDønna02.09.2017
   Marit AarumFredrikstadSarpsborg02.09.2017
   Alex GrängforsHaldenSlevik02.09.2017
   Jan Sørflaten-ThuenØstensjø/DvergUll/Kisa03.09.2017
   Bjørn MidtdalØstensjø/DvergUll/Kisa03.09.2017
   Eirik V LianSveivaVålerenga03.09.2017
   Krister HammerstadSveivaVålerenga03.09.2017
   Morten SlaatbraatenBærums VerkVålerenga03.09.2017
   Michael CaceresDjervAsker30.08.2017
   Martin VoldenStrømmenSveiva02.09.2017
   Jon BrynhildsenGreiSveiva02.09.2017
   Carina N FinvikGjerdrumUll/Kisa30.08.2017
   Nikolai O JohansenTunetNor 9202.09.2017
   Oliver K PetersenHolmliaTønsberg26.08.2017
   Sondre S LundbyFagerstrandTunet24.07.2017
   Johann A HovelsrødGreåkerSarpsborg29.08.2017
   Nikolay E LindHarstadTSI29.08.2017
   Thomas LaengenVålerengaLørenskog31.08.2017
   Ørjen EngerBrumunddalAjer02.09.2017
   Atle BillingBækkelagetKSI01.09.2017
   Sivert A MathisenNTNUITSI03.09.2017
   Heidi A NæssSkiUll/Kisa01.09.2017
   Jørgen BrurokRådeSarpsborg01.09.2017
   Helle BjørndalenNor 92Asker02.09.2017
   Ingrid ChristoffersenAltaFreidig02.09.2017
   Madeleine L JohansenSlevikNor 9203.09.2017
   Jan F SnellingenTunetSagene03.09.2017
   Stian LandeUISILura03.09.2017
   Elling LeirgulenUISILura03.09.2017
   Stephanie L LeknesOSISagene03.09.2017
   Henrik LenborgGjelleråsenUll/Kisa03.09.2017
   Alexander PirinenSandnesBrodd03.09.2017
   Samuel BrandtRibbungeneOSI03.09.2017
   Per H B StabellArendalToppen04.09.2017
   Christopher A JakslandNor 92Asker04.09.2017
   Sara EdelstamGrei Sagene02.09.2017
   Runar SnellingenAkerselvaSagene02.09.2017
   Andrea M TandbergSlevikSagene02.09.2017
   Heidi F HombleTunetSagene02.09.2017
   Kristina B AndersenGjelleråsenSagene31.08.2017
   Robin van der ReepTrondheimNyborg31.08.2017
   Eirik R PedersenTrondheimNyborg31.08.2017
   Ole-Christian JohansenTrondheimNyborg31.08.2017
   Camilla SandberTunetSagene04.09.2017
   Jørgen toftnerØreåsenKSI04.09.2017
   Annette T MonkvikSageneSt. Croix04.09.2017
   Jonas HelminsenSt. CroixHvaler04.09.2017
   Aleksander BertelsenFredrikstadHvaler04.09.2017
   Silje GrønningGjelleråsenSagene04.09.2017
   Raymond SaltskårNordåsegrendaDjerv04.09.2017
   Alexander J StangLillestrømOSI04.09.2017
   Viktor F JakobsenTrosvikFredrikstad04.09.2017
   Dag E KongslieBærums VerkAsker04.09.2017
   Emilie LervikBSISandnes04.09.2017
   Anders ØverengSarpsborgTunet04.09.2017
   Carina A BredesenSageneHaugerud04.09.2017
   Jon H MarthinsenSveivaGjelleråsen04.09.2017
   Simon MyhreFlekkerøyVågsbygd04.09.2017
   Henrik S RøkkeSøndre NittedalVågsbygd04.09.2017
   Trine OlafsrudBygdø MonolittenVågsbygd04.09.2017
   Julie S BerntsenArendalKSI04.09.2017
   Yassir MohamedToppenArendal04.09.2017
   Maren I BjerkesetBSIBrodd04.09.2017
   Terje I AndaFrøylandKlepp04.09.2017
   Henning WettelandFrøylandKlepp04.09.2017
   Rune VistnesStavangerKlepp04.09.2017
   Sander HovlandFredrikstadØreåsen04.09.2017
   Sivert H IversenSlevikSarpsborg04.09.2017
   Mikkel L JohansenGjelleråsenSøndre Nittedal04.09.2017
   Miranda DalbergGjelleråsenGrei04.09.2017
   Mads AnthonisenBærums VerkLillehammer04.09.2017
   Benjamin A RiiseFredrikstadAlta04.09.2017
   Vladislav RodionovBillefjordAlta04.09.2017
   Steffen O EngdalBK9000Alta04.09.2017
  • Godkjente norske innebandyoverganger 2017-2018 5. september - 13. oktober
   NavnFra klubbTil klubbSpilleklarTidsbegrenset
   Rune A JohansenRomsåsSveiva05.09.2017
   Kristoffer HansenDrøbak/FrognAsker05.09.2017
   Torstein S JakobsenMoldeAjer05.09.2017
   Sindre S HalvorsenTunetVålerenga05.09.2017
   Amund M DitløvFreidigTrygg/Lade05.09.2017
   Malene BlessAskerStavanger05.09.2017
   Marlene HornslienNor 92Lindøya05.09.2017
   Sebastian WestersøSveivaAkerselva05.09.2017
   Gry G JohansenRomsåsSveiva05.09.2017
   Tu P M TranHolmliaAkerselva05.09.2017
   Martin LillebyGreåkerAkerselva05.09.2017
   Mats GjermundsenSarpsborgAkerselva05.09.201701.05.2018
   David PettersenHammerfest/ForsølAlta05.0.92017
   Kamilla MortensenSandnessjøenNTNUI05.09.2017
   Sverre O SlettenHasle/LørenNTNUI05.09.2017
   Fredrik TindlundSt. CroixSlevik05.09.2017
   Kyrre A ClassonDrøbak/FrognNTNUI05.09.2017
   Sebastian NicolaisenUISIDjerv05.09.2017
   Anders SvanekilTillerHvaler05.09.2017
   Christopher DonniNordåsgrendaDjerv05.09.2017
   Guntis BriskaSædalenDjerv05.09.2017
   Nicolai AmdalTrygg/LadeNHHI05.09.2017
   Haakon H GåslandNyborgTrygg/Lade05.09.2017
   Jonas FinholdtBSINHHI05.09.2017
   Vetle S NygaardBærums VerkBygdø Monolitten05.09.2017
   Lasse AnthonisenBærums VerkBygdø Monolitten05.09.2017
   Rune DavidsenArendalKristiansand05.09.2017
   Andre KopperudJustKristiansand05.09.2017
   Sebaztian KibuHvalerFredrikstad05.09.2017
   Girts BajarunsBrumunddalNes05.09.2017
   Stian RørlienNy-KrohnborgSædalen05.09.2017
   Christian MidttunToppenArendal05.09.2017
   Tor W CanteroToppenArendal05.09.2017
   Vetle MathiesenToppenArendal05.09.2017
   Morten K BlakstadToppenArendal05.09.2017
   Petter BilstadToppenArendal05.09.2017
   Torstein C ValvikToppenArendal05.09.2017
   Samuel LindvallToppenArendal05.09.2017
   Håkon StrandFredrikstadØreåsen05.09.2017
   Lucas LyrènØyaneStavanger05.09.2017
   Lisa ApelandKrokhølStavanger05.09.2017
   Anders Berg-PaulsenØyaneStavanger05.09.2017
   Andreas R LarsenNy-KrohnborgSøreide05.09.2017
   Ronny MikkelsenFlaktveitSøreide05.09.2017
   Bendik BærøTunetGrei10.09.2017
   Ole M HættaKarasjokKautokeino05.09.2017
   Terick Bel-LafkihSveivaSki05.09.2017
   Fride MyhrvoldAskerNTNUI09.09.2017
   Yngve MælandSandnesSola10.09.201701.05.2018
   Erik G SøegaardOSISagene10.09.2017
   Simen BendiksenTunetNor 9210.09.2017
   Rambi NguyenPorsOSI11.09.2017
   Dennis J GaupsetSveivaGjelleråsen12.09.2017
   Joachim MuntheTorvastadNTNUI12.09.2017
   Linn JohannessenGreiHaugerud12.09.2017
   Brage MyrlandSandnesÅlgård12.09.201701.05.2018
   Idar LyngåsSandnesÅlgård12.09.201701.05.2018
   Anders SanderødFreidigTrygg/Lade12.09.2017
   Carl SteinhagenHauketoRefstad12.09.2017
   Simen L IddengGreiNTNUI12.09.2017
   Mwla G AhmadzaiHvalerFredrikstad15.09.2017
   Per Chr BrathAkerselvaSveiva15.09.2017
   Petter BjerkelundGjelleråsenTunet16.09.2017
   Eivind JohansenJustVigør16.09.2017
   jan Ø HilmarsenJustVigør16.09.2017
   Malin FonellVålerengaNedre Furuset16.08.2017
   Tor G TollaksenSundeBrodd02.09.2017
   Jonas WågmanAkerselvaVålerenga15.09.2017
   Sigurd S SortlandSolaSandnes15.09.2017
   Jenny B HougenAkerselvaNedre Furuset15.09.2017
   Gentrit HaziriFredrikstadAkerselva15.09.2017
   Tommy EriksenSt. CroixSki15.09.201701.05.2018
   Kent-Stian NoremUISISola15.09.2017
   Alexander KiellandØstensjø/DvergLørenskog17.09.2017
   Bendik FjellstadGjelleråsenUll/Kisa18.09.2017
   Choung Van NguyenØreåsenVålerenga14.09.2017
   Thomas SelvenTrondheimKlæbu15.09.2017
   Kristoffer PleymTrondheimKlæbu15.09.2017
   Ketil MartinenTrondheimKlæbu15.09.2017
   Andreas StrømSandnessjøenDønna17.09.2017
   Anton LundbergDjervSveiva17.09.2017
   Julie RefsethNTNUITrygg/Lade15.09.2017
   Sander MosbySlevikFredrikstad17.09.2017
   Erik JørgensenPorsGrei17.09.2017
   Christina L OlsenRomsåsHaugerud15.09.2017
   Anne W KlevenRomsåsHaugerud15.09.2017
   Kavinthan GiunaratnamSveivaGrei17.09.2017
   Magnus MoodVoldaHaugerud15.09.2017
   Thomas ChristiansenGjerdrumLillestrøm17.09.2017
   Anders NordhagenUll/KisaLillestrøm17.09.2017
   Petter GregersenSoonØreåsen15.09.2017
   Sivert O HanssenHakadalGjelleråsen18.09.2017
   Magnus LommerudHakadalGjelleråsen18.09.2017
   Janne M TyrhaugRomsåsGrei15.09.2017
   Stig KristiansenSveivaVålerenga15.09.2017
   Michael D KristiansenSveivaVålerenga15.09.2017
   Mergim AdemajHolmliaVålerenga15.09.2017
   Finn HammerstadSveivaVålerenga15.09.2017
   Magnus
   Krogsmyr
   NHHIVålerenga15.09.2017
   Fredrik AaslandLuraSola17.09.2017
   Espen K JørgensenLillestrømStavanger17.09.2017
   Harald K TyskebergLillestrømSveiva18.09.2017
   Roger HusbyStrømmenFet17.09.2017
   Tobias StridJustNittedal15.09.2017
   Aleksander A BigumNesøyaAsker15.09.2017
   Marianne S KjosTrondheimFreidig15.09.2017
   Alexander JohansenFredrikstadGreåker16.09.2017
   Bastian T FausaVoldaHaugerud19.09.2017
   Sandra VikaGjelleråsen Tunet19.09.2017
   Reine SlinningNTNUITrygg/Lade19.09-2017
   Magnus TorkelsenHortenSykkylven19.09.2017
   Rose M RussvollVågsbygdStavanger21.09.2017
   Erik TomassonSageneHolmlia22.09.2017
   Jessica R HoffmanSundeBrodd20.09.2017
   Ole-Chr. BøhagenHaldenØreåsen20.09.2017
   Alexander SkolandSandnesLura19.09.201701.05.2018
   Dennis S AakvikFjerdingbyLørenskog22.09.2017
   Sondre ThorsenVardenesetØyane19.09.2017
   Eirik T RyenFjerdingbyLørenskog23.09.2017
   Kenneth VågeSøndre NittedalBækkelaget23.09.2017
   Henrik SilsethFreidigNidelv20.09.2017
   Camilla LøkkenØstensjø/DvergTunet23.09.2017
   Joakim Bjur-KarlsenHakadalGjelleråsen23.09.2017
   Ludvig JuellHakadalGjelleråsen23.09.2017
   Janne HougenOSINedre Furuset20.09.2017
   Arild IsaksenGjerdrumØstensjø/Dverg20.09.2017
   Mathias ErikssonFrøylandLye22.09.2017
   Børge KlugeSandnesLye22.09-2017
   Blerim ZogajKorsvollØstensjø/Dverg25.09.2017
   John H UtsolaFrøylandKlepp21.09.2017
   Emil GiæverHavøysundNTNUI22.09.2017
   Arvid JohnsenTrondheimNidelv24.09.2017
   Fredrik JohansenLuraKlepp22.09.2017
   Kristoffer RisanAskerNHHI24.09.2017
   kaja h Berg-JohansenNTNUISandnes22.09.2017
   Marcus T GrundyNesØstensjø/Dverg23.09.2017
   Martin S NordvoldNesØstensjø/Dverg23.09.2017
   Maren RathGreiOSI22.09.2017
   Rune L JohansenHarstadBK 900026.09.2017
   martin PerssonAltaKautokeino16.09.2017
   Elias A BryhnisveenSveivaEllingsrud26.09.2017
   Sander S PedersenØreåsenSarpsborg30.09.2017
   Synnøve BrunstadRomsåsGrei26.09.2017
   Hanna HolmNTNUIOSI26.09.2017
   Jon RørheimFrøylandKlepp27.09.2017
   Phu M TranHaukelandNordåsgrenda16.09.201701.05.2018
   Philip DessingthonBækkelagetNHHI30.09.2017
   Sebastian ThomleHasle/LørenOSI23.09.2017
   Johan RistFreidigTrondheim30.09.2017
   Peeter V OrheimTrondheimBK 900030.09.2017
   Thea K NavarseteGjøvikHaukeland28.09.2017
   Erik WilhelmssonVålerengaLyn28.09.2017
   Kristian WahlFetHarstad30.09.201701.05.2018
   Einar J MathisenDrammenDjerv30.09.2017
   Davis LiepinsSædalenDjerv30.09.2017
   Torgeir ÅdlandFjell-KameraterneSøreide30.09.201701.05.2018
   Martin SevlandPorsBSI30.09.2017
   Sigve EriksenSolaSunde26.09.2017
   Oskar MånssonJustKristiansand29.09.2017
   Tor H JohansenMosjøenNarvik28.09.2017
   Magnus O LaukasFetFjell-Kameraterne29.09.2017
   Ole B LøchenGjelleråsenHaugerud02.10.201701.05.2018
   Eirik T RyenFjerdingbyLørenskog23.09.2017
   Roger A MalonesFetStavanger06.10.2017
   Thomas HenriksenHortenTønsberg08.10.2017
   Solveig ØstbyVålerengaSki07.09.2017
   Preben TjemslandHommersåkKSI09.10.2017
   Inge StokvikTrondheimTrygg/Lade06.10.2017
   Jonas ChristieBygdø/MonolittenTrondheim06.10.2017
   Sindre EinmoBygdø/MonolitenTrondheim06.10.2017
   Aksel V SandvollNarvikHammerfest/Forsøl26.09.201701.05.2017
   Karl-Anders HansenGreåkerSt. Croix09.10.2017
   Ole M FløgstadBækkelagetOSI09.10.2017
   Simen BreidablikNor 92Drammen13.10.2017
   Joakim MentzoniSandnessjøenHammerfest/Forsøl10.10.2017
   Kristoffer HolmNordreisa Alta10.10.2017
   Henning LarsenSageneHvaler11.10.2017
  • Godkjente norske innebandyoverganger 2017-2018 14. oktober - 30. november
   NavnFra klubbTil klubbSpilleklarTidsbegrenset
   Børge HansenKlæbuNidaros14.10.2017
   Pedar JärvansivuKautokeinoBillefjord14.10.2017
   Tuuli LindbergKautokeinoBillefjord14.10.2017
   Jonne AikioKautokeinoBillefjord14.10.2017
   Mika LänsmanKautokeinoBillefjord14.10.2017
   Marianne NadimSveivaAsker14.10.2017
   Fredrik UllernDrammenNor 9214.10.2017
   Alexander J OhrtSveivaGrei14.10.2017
   Haakon S IngjerHasle/LørenUll/Kisa11.10.2017
   Kevin van DoanToppenKorsvoll11.10.2017
   Eirin KvaleHammerfest/forsølGjøvik13.10.2017
   Oscar KrzykawskiSveivaDraøbak/Frogn13.10.2017
   Sindre M NæssFredrikstadGreåker16.10.2017
   Christian J BrevikFredrikstadGreåker16.10.2017
   Kristian N NesseVardenesetNTNUI15.10.2017
   Kristian W TobiassenSlevikRåde15.10.2017
   Stian NorumSlevikRåde15.10.2017
   Magnus JohansenBrumunddalFredrikstad15.10.2017
   Michelle G FurulundOSIVågsbygd14.10.2017
   Svein E TvermyrToppenMyra13.10.2017
   Henrik VålbekkStrømmenSveiva13.10.2017
   Karoline BonsaksenLeirfjordSandnessjøen17.10.2017
   Adele J FurreLeirfjordSandnessjøen17.10.2017
   Solverg I FagerdalLeirfjordSandnessjøen17.10.2017
   Jacob J EdvardsenLeirfjordSandnessjøen17.10.2017
   Malin NilsenLeirfjordSandnessjøen17.10-2017
   Magnus B HanstenBrønnøyBodø16.10.2017
   Klas LindgrenBSISøreide16.10.2017
   Bjarne J HøylandSolaTSI16.10.2017
   Daniel MeislerSveivaOSI16.10.2017
   Morten HelgesenKongstenTrosvik16.10.201701.05.2018
   Henrik B HelfredsenSlevikSt. Croix16.10.2017
   Frikk SvendsenFredrikstadRåde17.10.2017
   Line B UlriksenGreåkerSarpsborg16.10.2017
   Linda H H SnellingenSageneFagerstrand16.10.2017
   Benjamin JuvkamSarpsborgRåde19.10.2017
   Jonas MagnussenSlevikSarpsborg21.10.2017
   Aren L NordhagenBroddNTNUI17.10.2017
   Hans P LeinesØreåsenValkyrien17.10.2017
   Kim LarssonBodøBK 900017.10.2017
   Kenneth HenriksenHammerfest/ForsølBK 900019.10.2017
   Irja IsaksenBorgenHalden17.10.2017
   marthe J WilhelmsenGreåkerSarpsborg17.10.2017
   Matias JuelsenGreåkerHalden20.10.2017
   MarkusSørengBK 9000TSI21.10.2017
   Mailen S EriksenSveivaTunet17.10.2017
   Emma HofsethØyaneBrodd21.10.2017
   Elena BellGreåkerHalden21.10.2017
   Alf M F OlsenRibbungeneBrodd21.10.2017
   Jessica ÖblomSandefjordBrodd18.10.2017
   Peik StrømøyLindøyaDrammen19.10.2017
   Live S AskøBroddStavanger22.10.2017
   Simon T JohansenSt. CroixFredrikstad22.10.2017
   Håvard FatnesSandBrodd21.10.2017
   Kentaro IndoSandBrodd23.10.2017
   Kenneth AhlforsØstensjø/DvergVålerenga23.10.2017
   Gurd HarstadSkiLillehammer20.10.2017
   Magnus KjøsBodøBK 900020.10.2017
   Daniel F IversenSlevikSt. Croix21.10.2017
   Kim Ø HansenFredrikstadGreåker20.10.2017
   Ole BrienHortenTønsberg20.10.2017
   Vetle MidtengRaufossGjøvik23.10.2017
   Kasper SandlieAjerStavanger24.10.201701.05.2018
   Torgeir B HagaØyaneBrodd27.10.2017
   Tom-Eirik BarvikLyeFrøyland25.10.2017
   Thor O MoeBroddKampen25.10.2017
   Dan-Christian JohnsenSt. CroixSarpsborg28.10.2017
   Ingebjørg SkjelvikGjelleråsenHakadal29.10.2017
   Kristoffer StenbakkKlyvePors28.10.2017
   WilliamErtvaagSundeFjellkameraterne29.10.2017
   Håkon DissenØyaBygdø Monolitten27.10.2017
   Ådne DigernesLyeFjellkameraterne27.10.2017
   Kjetil EngerJustPors29.10.2017
   Stian JohansenRomsåsSveiva27.10.2017
   Simon A NæssFredrikstadGreåker29.10.2017
   Anders S ØklandFlorøBSI29.10.2017
   Kristine EngøyNTNUIHaugerud29.10.2017
   Iris F BjørnstadGjelleråsenSenja29.10.201701.05.2018
   Inge GrytbakTillerNidelv29.10.2017
   Kimberly StræteSlevikSagene29.10.2017
   Mikko VanhanenStavangerBjølsen31.10.2017
   Bjørnar A TveitSandKrokhøl30.10.2017
   Bjørge TømmerholtRådeSarpsborg02.11.2017
   Alexander AaserØyaneHorten03.11.2017
   Lars-Einar EggenLillestrømFjerdingby03.11.2017
   Henrik EnglundNidarosFreidig03.11.2017
   Andre IsaksenGreiVålerenga03.11.2017
   Ailin BlankvandsbråtenHøybråten/StovnerStrømmen26.10.2017
   Camilla K ThonGreåkerSarpsborg28.10.2017
   Jerry JohanssonGreiNittedal06.11.2017
   Christer VedøSandnesSola03.11.201701.05.2018
   Hanne M GøransonBærums VerkBygdø Monolitten04.11.2017
   Sander SydengSt. CroixSlevik04.11.2017
   Kjell A LarsenUll/KisaSveiva04.11.2017
   Cliff BlomqvistBygdø MonolittenOSI04.11.201701.05.2018
   Tobias PetersenSlevikFredrikstad06.11.201701.05.2018
   Markus SkjelbredFredrikstadHvaler06.11.201701.05.2018
   Marius B HvidstenLuraSola06.11.2017
   Fredrik SandvikBSIFjell-kameraterne07.11.2017
   Lars B TjøgersenToppenPors07.11.201701.05.2018
   Matthew BaggethunKristiansandVågsbygd10.11.2017
   Tanis ThapaKristiansandVågsbygd10.11.2017
   Teemu KallunkiAltaBillefjord07.11.2017
   Erlend HellebusFreidigNTNUI09.11.2017
   Johannes BechBygdø MonolittenBærums Verk11.11.2017
   Magnus BrørsNyborgNTNUI12.11.201701.05.2018
   Gisle J KirkeeideBSIFørde10.11.2017
   Daniel Simonsen (Holm)SenjaBK 900010.11.2017
   Ådne ØverengGreåkerSarpsborg13.11.2017
   Håvard BergeFjellkameraterneFødre13.11.2017
   Linn JahrSundeØstensjø/Dverg13.11.2017
   Rune MartinsenSkiKSI13.11.2017
   Julia S AasenKrokhølNidaros14.11.2017
   Linn V SolbergGjelleråsenNittedal14.11.2017
   Ulrik L EngmanGjelleråsenAkerselva16.11.2017
   Anders JohnsenSoonØreåsen14.11.2017
   Joakim A StenbakkenØyaVeitvet14.11.2017
   Jenny BjörklundAkerselvaSagene18.11.2017
   Ole K S GustavsenSarpsborgVinstra16.11.2017
   Elias B HaakonsenUll/KisaNarvik16.11.2017
   Mathias ByeUll/KisaNyborg21.11.2017
   Martin LillebyAkerselvaGreåker19.11.201701.05.2018
   Kasper OdlandVigørVågsbygd20.11.2017
   Cecilie ChenGjelleråsenNittedal20.11.2017
   Sondre A KarlsenAskerBygdø Monolitten17.11.2017
   Bjørn-Aleksander SiggerudSveivaFredrikstad14.11.201701.05.2018
   Kim NilsenStavangerSunde20.11.2017
   Thomas I ZaalGreiGjelleråsen21.11.2017
   Niels K P IversenBSISøreide22.11.2017
   Daniel F IversenSt.CroixSlevik26.11.2017
   Tuomas KorhonenDjervAlvidra26.11.2017
   Geir JohansenLillestrømGjelleråsen26.11.2017
   Yngve MælandSolaSandnes28.11.2017
   Jonas LarsenFetNor 9227.11.2017
  • Godkjente norske innebandyoverganger 2017-2018 1.desember -
   NavnFra klubbTil klubbSpilleklarTidsbegrenset
   Kenneth FurulundØreåsenHalden02.12.2017
   Ole J JansenKarasjokKautokeino30.11.201701.05.2018
   Petter NygaardSveivaBækkelaget04.12.201701.05.2018
   Emil KrzykawskiSveivaDrøbak Frogn01.12.2017
   Erik TomassonHolmliaHoleværingen07.12.2017
   Bjørnar AamotHaukelandDjerv08.12.2017
   Tiril VermundAjerOttestad04.12.201701.05.2018
   Leander GranlySlevikRåde03.12.2017
   Espen BekkvikToppenKorsvoll16.12.2017
   Veronica Velle-ForbordØreåsenNTNUI13.12.2017
   Olav M BjørndalLillehammerPors14.12.2017
   Tommy BjørnstadUll/KisaRibbungene19.12.2017
   Angelina MundacaGreiSveiva22.12.2017
   Tor A FossumFredrikstadSarpsborg19.12.2017
   Oliver PedersenEllingsrudLørenskog21.12.2017
   Martin BrevikSt. CroixFredrikstad24.12.2017
   Victor GrøstadGjerdrumSveiva29.12.2017
   Kjersti E StøaSarpsborgTunet07.01.2018
   Erik V N De SantanaTunetBækkelaget06.01.2018
   Sigurd KorneliussenFredrikstadSarpsborg04.01.2018
   Hasse F AmundsenBodøSarpsborg04.01.2018
   Magnus LangrudØreåsenFredrikstad07.01.2018
   Runar S VikenNTNUIBrønnøy07.01.2018
   Marcus B FoneToppenArendal08.01.2018
   Frida NorstrømBSITunet09.01.2018
   Henriette BrurokNittedalGjelleråsen09.01.201801.04.2018
   Tuva D GamstNittedalGjelleråsen09.01.201801.04.2018
   Oliver PedersenLørenskogEllingsrud08.01.2018
   Dennis J GaupsetGjelleråsenSveiva12.01.2018
   Andreas MikalsenSandnesSola11.01.2018
   Sander S MathiesenNHHITunet09.01.201801.05.2018
   Malin S HansenBygdøy MonolittenGjelleråsen09.01.2018
   Oskar LenborgUll/KisaTunet13.01.2018
   Emma S LundeTunetGrei11.01.2018
   Ole K JakobsenVågsbygdKristiansand13.01.2018
   Christian PedersenTrygg/LadeSarpsborg14.01.2018
   Ylva M G NessetNTNUISagene11.01.2018
   Espen BekkvikKorsvollTunet16.01.2018
   Stian N LandeLuraBodø16.01.2018
   Malene U LarsenNTNUINidaros12.01.2018
   Andreas RønningSundeBrodd12.01.2018
   David H PettersenAltaHammerfest/Forsøl14.01.2018
   Emil MolandBærums VerkAsker15.01.2018
   Marius DamhaugFjerdingbySagene15.01.2018
   Filip HalvorsrødFredrikstadSveiva15.01.2018
   Kristine GravdalNTNUIStavanger15.01.2018
   Dag A H SommerBygdø MonolittenTunet16.01.201801.05.2018
   Bjørn E SteneGreåkerSandnes15.01.2018
   Marius BakkeliUISILura16.01.2018
   Mia NorellBroddLye15.01.201801.05.2018
   Lene StorøTSITromsø16.01.2018
   Tiia H GrønTSITromsø16.01.2018
   Sigrid KarlstrømOSITromsø16.01.2018
   Adrian K JohansenGjerdrumSveiva18.01.2018
   Frøya E SkyrødStrømmenTunet19.01.2018
   Helene BlessStavangerAsker19.01.2018
   Ida U RønningenFreidigTSI16.01.2018
   michael CaceresAskerDrammen19.01.2018
   Mads R MiennaKarasjokAlta19.01.2018
   Peter FahlströmFredrikstadAlta19.01.2018
   Sunniva K HauglinTunetSagene19.01.2018
   Andreas WestbySarpsborgNTNUI19.01.2018
   mari GrønlundSageneTromsø19.01.2018
   Stanley JensenSandnesAkerselva18.01.201801.05.2018
   Filip HalvorsrødSveivaFredrikstad19.01.201801.05.2018
   Rune JohansenBK9000Harstad19.01.201801.05.2018
   Theodor B BondevikFreidigTrygg/Lade19.01.201801.05.2018
   Gyrd HarstadLillehammerHarstad19.01.2018
   Glenn TåjetSageneAkerselva19.01.2018
   Ole B LøchenHaugerudGjelleråsen04.03.2018
   Ole J JansenKautokeinoKarasjok17.03.2018
   Brage MyrlandÅlgårdSandnes13.04.2018
   Theodor BondevikTrygg/LadeFreidig13.04.2018
   Torgeit ÅdlandSøreideFjell-Kameraterne13.04.2018
Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Protokoller og referater
   • Årshjul ( foreløpig )
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Møter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. november i Borgehallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Aktivitetstilbud
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
   • G15 Sesongen 2020/2021
  • Aktivitet
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Podcast
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder 2021/22, Trøndelag
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben