Beholde

Den viktigste kilden til motivasjon er mestring, hvordan sikrer vi at spillere, ledere, trenere og frivillige opplever mestring og utvikling som gjør dem motiverte til å fortsette? Det er viktig å beholde flest mulig, lengst mulig, vi vet ikke hvem som kanskje blir den nye klubblederen, treneren, dommeren eller A-lagspilleren i fremtiden.

Spillerutvikling - tre fokusområder
 • Spillerutvikling - gjøre trenere bedre

  Spillerutvikling gjennom å gjøre trenere bedre. Implementering av trenerløypa og fokus på trenerkurs og treneroppfølging i alle tre idretter. Flere og bedre trenere vil gi flere spillere, en bedre treningshverdag.

 • Spillerutvikling - idrett på Videregående skole

  Idrett på Videregående skole – Muligheten til å trene på skolen er et viktig supplement til klubbtrening for mange spillere. Informere ut til interesserte spillere om mulighetene for å kombinere trening og utdanning. Inngå samarbeid med VGS om tilbud i våre idretter, både innhold og geografisk spredning ut fra behov.

 • Spillerutvikling - spillerutviklingsmodell

  Spillerutviklingsmodell: Avgjørende faktorer for prestasjon i våre idretter er de Fysiske, Psykiske, Tekniske/Taktiske og Sosiale ferdighetene. Hvordan vi best mulig legger opp et utviklingsløp for hver enkelt spiller for å tilrettelegge trening innenfor alle disse faktorene, er sentralt. Vi ønsker å lære av andre idretter for å finne ut mer av hvordan dette kan gjøres best mulig. Inngå samarbeid med andre forbund og andre land for å øke kompetansen rundt spillerutvikling. Svensk innebandy og Norsk fotball om deres nye utviklingsmodell, få informasjon og erfaringer fra deres arbeid. Samt de mer tradisjonelle som norsk kvinnehåndball (team og laget som ressurs) og svensk ishockey (treningsplanlegging). Ut fra disse erfaringene ønsker vi å utvikle en modell som passer for spillerutvikling i NBF. Link til Utviklingsmodell Svensk innebandy

Dersom du vil lese artikkelen «Spillerutvikling i Norges Bandyforbund» i sin helhet kan du trykke her:
 • Spillerutvikling i Norges Bandyforbund

  Spillerutvikling er et viktig og interessant tema som mange brenner for, heldigvis. Hva skal til for å utvikle flere gode spillere i Norge? Nøkkelen til fremgang, slik vi ser det, er treneren. Her handler det om kompetanseheving, treneroppfølging og tilgjengelige verktøy (øvelser tilpasset nivå/modulbasert læring). Hva tror du?

  Vi takker så mye for alle henvendelser, og tankene deres rundt utviklingen av innebandy. Det er viktig at flere bryr seg om og ønsker å ta del i utviklingen. Det skjer virkelig mye bra for tiden, stadig nye klubber over hele landet og spesielt økningen i minirunde deltagelsen, er gledelig. Mer informasjon om årets medlemsutvikling finner dere her >>.

  Utfordringene er allikevel store og det er nok å ta tak i når en relativt ung idrett skal utvikles både innenfor idrettens seks virksomhetsområder aktivitet, trener, organisasjon og ledelse, dommer, anlegg, og arrangement. I denne artikkelen er det først og fremt trener og aktivitet som bli belyst. Her ser vi at en av idrettens største utfordringer er å få klubbene til å ta styringen for medlemmet i sentrum. I en idrett uten penger er det frivilligheten som råder på godt og vondt. For mange klubber er det utfordrende nok å få en trener til laget, uten å tenke så mye på innhold, kvalitet eller kompetanse. Trenerne er ofte foreldre i tidsklemma og treningene legges i stor grad opp sporadisk, gjerne i bilen på veg til treningen. Trenerne er de som hver uke kan påvirke spillerne. De er viktige.

  Treneren er nøkkelen 

  Treneren er nøkkelen i utviklingen av spillerne, lagene og Norsk innebandy. Det er også her vi ønsker å bruke ressurser når det snakkes om spillerutvikling. Utvikler vi trenerne får vi spillere som trener bedre hver uke. Her handler det om kompetanseheving, treneroppfølging og tilgjengelige verktøy (øvelser tilpasset nivå/modulbasert læring). Jeg skal prøve å skissere våre tanker rundt disse tre faktorene.

  Kompetanse

  Trenerne har etter vår mening en avgjørende rolle for utviklingen av norsk innebandy. Vi må gi trenerne verktøy slik at de er best mulig rustet til å utføre sine arbeidsoppgaver ut fra sine rammer. Her er trenerkurs første steg for å bygge kompetanse. Det handler først og fremst om kunnskap. Vi har utviklet et godt trener 1 og trener 2 kurs som gir en god grunnmur for videre utvikling. Arbeidet med den nye trenerløypa har gjort trenerutdanningen enda bedre. Trener 1 kurset har vært og er en stor suksess både i forhold til antall deltagere og tilbakemeldingene fra de som har deltatt.  Inntrykket er dessverre at en del trenere mener de er ferdig utlært og ikke trenger trener 1 kurs. Da er du etter min mening ikke utlært, men ferdig. Trenerkursenes formål er selvsagt å gi trenerne faglig påfyll gjennom teori og praksis. Men trenerkurs handler om kompetansebygging på mange plan. Det å treffe andre trenere, knytte nye kontakter, delta i gode diskusjonene med andre trenere på kurset, men også i fremtiden, er med på å gi økt motivasjon og kvalitet i trenernes daglige arbeid med lagene. Vi ønsker i våre kurs å åpne noen dører til videre kunnskap. Målet er at trenerne selv skal bli sultne på å lære mer. Alt dette er med på å utvikle norsk innebandy. Vi må få trenerne på trenerkurs. Her har alle klubber i Norge et ansvar, dersom de ønsker økt kompetanse i sin klubb.

  Oppfølging

  Neste steg er oppfølging av trenere etter kurs. Gjennom treneroppfølging ønsker vi å komme ut til trenerne og se/utvikle dem i deres hverdag. Trenerne trenger noen som kommer til dem, ser dem, fortelle dem hva de gjør bra, og samtidig diskutere det trenerne synes er vanskelig. Det er heller ikke alltid man fremstår som trener, slik som man gjerne ønsker. Da er det greit at noen utenfra kan observere vår atferd, ut fra vår intensjon. Det kan også være problemstillinger man opplever i hverdagen, som kan være gode å diskutere med andre. Gode treneroppfølgere som kommer med råd og tips, tror vi vil ha en stor betydning. Trenerne trenger også inspirasjon og følelsen av mestring og utvikling i sitt virke. Vi ønsker at alle deltagere på trenerkurs skal kunne få tilbud om oppfølging i egen klubb i ettertid. En treneroppfølger setter i prioritert rekkefølge fokus på klare rammer, tilrettelegging og veiledning.

  I de store klubbene kan man derimot etablere egne personer som ivaretar trenerne i klubben kontinuerlig, både gjennom veiledning, men gjerne også samlinger der man diskuterer /tar opp konkrete problemstilligner, rollen som treneroppfølger i klubb har vi valgt å kalle trenerkoordinator. En trenerkoordinator setter fokus på trenerene som finnes i klubben. Et sportslig utvalg/sportslig leder jobber med rekrutteringen av nye. Her er det også utviklet et eget kurs for de som ønsker å bli trenerkoordinatorer.

  Et konkret eksempel man kan fokusere på i en økt, er tilrettelegging av høy aktivitet. Dette kan gjøres gjennom å se hvor stor del av treningen spillerne er i aktivitet, og hvor stor del man står i ro, eller gjennom å telle antall ballberøringer på hver spiller. Med lite halltid er det viktig at treningen er effektiv og at spillerne er mest mulig i aktivitet under økten. Mestring og motivasjon er sentralt i all læring, i så måte er observasjoner knyttet til antall berøringer veldig interessant. Vi opplever lite mestring og utvikling ved å stå i kø, eller spille med for mange spillere på banen, slik at vi sjelden er nær ballen. De yngste lagene har kanskje nok med 45 minutter på banen, mens senior elite holder med 75 minutter, dersom treningen er effektiv. Her jobber vi nå med Tunet IBK og Niklas Pålsson for å se på effekten av økter med høy intensitet. Dette er momenter vi ønsker å bevisstgjøre i treneroppfølgingen. Vi tror at vi gjennom bedre oppfølging, vil kunne få mer motiveerte trenere, bedre treninger og økt utvikling hos flere spillere over hele landet. Ideelt sett skulle vi gjerne hatt treneroppfølgere/koordinatorer i hver klubb, i hvert fall i de store klubbene. Det er en investering klubbene får mye igjen for. Frem til vi er der, må vi etablere ressurspersoner som arbeider med trenere i flere klubber. Flott dersom vi kan få flere som ønsker å bidra.

  Tilgjengelige verktøy (Spillerutvikling/modulbasert læring)

  Hva skal læres og fokuseres på i treningen, til hvilken tid, ut fra spillernes fysiske og mentale ståsted? Dette er sentralt. Vi har tidligere advart mot bruk av utviklingstrapp som knytter bestemte ferdigheter til bestemt alder. Vi mener det først og fremst handler om hvilken rekkefølge man bør øve de ulike ferdighetene, i forhold til å bygge stein på stein. Noen spillere lærer fort og «klatrer» raskere på stigen, mens andre bruker lenger tid. Spillere på samme lag utvikler seg ulikt, ferdighetslæring må derfor sees i sammenheng med spillernes fysiske og mentale/kognitive utvikling. Vi ønsker å se på ferdighetsutviklingen til hver enkelt spiller som et puslespill og er inspirert av svensk modell for spillerutvikling, SIU. Her har vi etablert et godt samarbeid med det Svenske innebandyforbundet. Brikkene som skal fylle puslespillet består av fysiske/atletiske, psykiske/mentale/menneskelige, sosiale/menneskelige, tekniske/taktiske ferdigheter. Hvor fort man fyller opp puslespillet avhenger av bla. modning, men også interesse og vilje. Når man er ferdig med et puslespill kan man gå videre til neste.  Antall brikker i puslespillet blir flere og flere etter hvert som man utvikles.
  Link til SIU på youtube.

  Mange etterlyser en nettportal med øvelser som man kan hente og sette sammen til egne økter. Dette er en veldig spennende tanke, og med dagens teknologiske utvikling er taktikktavlen snart byttet ut med ipad. Vi er i dialog med s2s som sammen med fotballforbundet har arbeidet frem, www.treningsøkta.no. Utfordringene er kostnadsnivået, både for å utvikle, men også knyttet til den enkelte bruker. Men vi håper dette vil løse seg i fremtiden.

  Takker igjen for alle innspillene, vi er som sagt avhengig av at folk engasjerer seg og kommer med innspill for at Norsk innebandy skal utvikles videre. Vi møtes gjerne for å høre dine tanker og hvordan du kunne tenke deg å bidra rundt trenerutvikling.

  Mvh
  Eivind Tysdal

  Leder Utviklingsavdelingen
  Norges Bandyforbund

  For informasjon og spørsmål kontakt.

  Marcus Nilsson
  Fagansvarlig virksomhetsområdet Trener

  marcus.nilsson@bandyforbundet.no
  +47 93 00 90 40

Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Protokoller og referater
   • Årshjul ( foreløpig )
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Møter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. november i Borgehallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Aktivitetstilbud
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
   • G15 Sesongen 2020/2021
  • Aktivitet
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Podcast
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder 2021/22, Trøndelag
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben