Organisasjonsnorm Norges Bandyforbund
 • Regler for omberamminger

  Innebandyseksjonen har vedtatt prosedyre for omberamming av kamper i de forbundsadministrerte seriene (elite menn/kvinner, 1. div. østland menn). I år er den gjeldende f.o.m. 10. juli 2020 kl.15.00.

  Omberammingsskjema skal benyttes i hvert enkelt tilfelle. Dette kan lastes ned her:

  Regler for omberamminger 2020/2021:

  Generelt:

  * Kun Innebandyseksjonen (IBS) i Norges Bandyforbund eller, om IBS bestemmer det, administrativ ansvarlig kan godkjenne omberamminger.

  * Alle typer omberamminger skal skje skriftlig på angitt blankett utgitt av NBF.

  * Søknad om omberamming sendes alltid av hjemmelaget. Hvis bortelaget vil flytte kamp skal dette gjøres via hjemmelaget. Den klubben som i praksis søker om omberamming skal vedlegge kopi av innbetalt avgift for omberamming i henhold til punkt 1 nedenfor.

  * Hvis kamp flyttes fra helgedag til helgedag (lørdag til søndag eller vice versa) trengs ikke gjestende lags signatur (kontaktpersonens navn och telefonnr skal fylles i). Derimot skal bortelaget gi klartegn per telefon til hjemmelaget.

  * Hvis kamp flyttes fra helgedag til hverdag (eks. søndag til mandag) kan gjestende lag, av hjemmelaget, kreve økonomisk kompensasjon for dokumenterte merkostnader. Videre skal gjestende lag skriftlig godkjenne flytting fra helgedag til hverdag på blanketten. Hjemmelaget kan også måtte belastes for NBF`s økonomiske merkostnader, eks. tapt arbeidsfortjeneste til dommere.

  * Årsak til omberamming skal alltid oppgis.

  * Hvis kampen må flyttes p.g.a. annet arrangement skal dette alltid skriftlig dokumenteres av for eksempel hallbestyrer eller driftskomiteen i hallen.

  * Hvis begge lagene er enige kan hjemme-/bortekamp byttes.

  * Ufullstendig utfylt blankett sendes i retur til hjemmelaget.

  1. Omberamming etter fastsatt serieoppsett (Kostnad kr 2.000)

  Søknad om omberamming skal være NBF i hende senest 3 uker før aktuell kampdato hvis ikke det foreligger spesielle grunner. Kopi av kvittering for innbetalt omberammingsavgift (kr 2.000) skal vedlegges søknaden.

  Søknaden behandles ikke før omberammingsavgiften har kommet inn på NBF`s bankkonto 7874.05.85486.

  1.1 Annen kampdato.

  Ny dato skal om mulig ligge innenfor samme spilleuke som opprinnelig dato eller snarest mulig. Hensyn skal tas til motstanderlagets reiseavstand og øvrige lag i serien.

  1.2 Annen kamptid.

  Annen kamptid skal kun innvilges unntaksvis. Ny kamptid kan ikke være etter kl 20.00. Hensyn skal tas til motstanderlagets reiseavstand.

  2. Omberamming på oppfordring fra hallbestyrer, force majeure eller i henhold til NBF`s kampreglement (Kostnadsfritt).

  2.1 Annen kampdato.

  Ny dato skal om mulig ligge innenfor samme spilleuke som opprinnelig dato eller snarest mulig. Hensyn skal tas til motstanderlagets reiseavstand og øvrige lag i serien.

  2.2 Annen kamptid.

  Annen kamptid skal kun innvilges unntaksvis. Ny kamptid kan ikke være etter kl 20.00. Hensyn skal tas til motstanderlagets reiseavstand.

  Samtlige omberamminger under pkt 1 og 2, som kommer inn senere enn tre uker før opprinnelig kampdato, skal alltid vedlegges fastsatt omberammingsavgift uten hensyn til årsak. Unntak for force majeure.

 • Bestemmelser om draktreklame

  1. Klubber tilsluttet Norges Bandyforbund kan inngå kontrakter om reklame på godkjente spilledrakter.

  2. Ved inngåelse om draktreklame må reklamen ikke virke anstøtende på innebandysportens utøvelse eller stride mot idrettens idéer.

  3. Klubbnavn, merke og nummerbetegnelse må fortsatt være det dominerende på drakten.

  4. Reklamen må plasseres slik at den ikke virker skjemmende, forvirrende for spillet eller fremtredende. Den bør fortrinnsvis plasseres på trøyen øverst på ryggen.

  5. Reklameteksten eller illustrasjonens størrelse må ikke være så stor at den gjør nummerbetegnelsen vanskelig å oppfatte for dommeren.

  6. Reklamens farger bør stå i forhold til drakten.

  7. Reklamens materiale må være av en slik art at den ikke kan skade spillere eller deres utstyr.

  8. Reklamen må være festet på drakten.

  9. Norges Bandyforbund eller kretsstyrene er ikke økonomisk ansvarlig ved kontraktbrudd mellom partene.

  10. Dersom reklame på klubbenes spilledrakter strider mot vedtatte bestemmelser kan Norges Bandyforbund nekte disse benyttet innenfor organisasjonen, eventuelt bøtelegge klubbene.

  11. NBF har i henhold til tingvedtak rett til reklame på samtlige klubbdrakter som benyttes av lisensierte spillere. (Plassering: Venstre/høyre skulder 6×13 cm, klubbene ansvarer for påsetting.) Reklamen inngår som obligatorisk utstyr.

 • Dommerhonorar, reise-/ og diettgodtgjørelse, dommerregning 20/21

  Honorar:

  Eliteserien menn: kr. 1150,- pr. dommer/kamp

  Eliteserien kvinner: kr. 1150,- pr. dommer/kamp

  1. div. østland menn: kr. 1000,- pr. dommer/kamp

  Øvrige div. Bestemmes av administrerende myndighet.

  Kjøregodtgjørelse eliteserie menn/kvinner og 1. div. Østland menn:

  Kjøregodtgjørelsen settes til kr. 3,50 pr. km fra hjemstedsadresse tur/ retur kamparena.

  Diettgodtgjørelse (statens satser):

  For reiser over 6 timer gjelder følgende diett:

  Reiser fra 6 t og inntil 12 t: kr. 200,-

  Reiser over 12 timer: kr. 400,-

  Diett ved hotellovernatting: kr. 589,-

  Måltidstrekk i diett (Enkeltmåltider dekket av NBF)

  Frokost ved overnatting: 20% av sats

  Lunsj ved overnatting: kr. 30% av sats

  Middag ved overnatting: kr. 50% av sats

  Ved to-dommersystem skal dommeren i størst mulig utstrekning kjøre i felles bil. Passasjertillegg mottas ikke. Benyttes det flere biler, skal satsen deles.

  Dommerhonorar skal, etter at dommer har sendt inn digital dommerregning i TA, utbetales fra hjemmelaget til dommers bankkonto.

 • Approbering av turneringer

  Turneringer som arrangeres av klubber tilsluttet Norges Bandyforbund skal kunne approberes, dvs. anbefales av Norges Bandyforbund (NBF). Linker til approberte turneringer legges ut på www.innebandy.no.

  KRAV TIL APPROBERTE TURNERINGER

  A. Innhold i invitasjon til turneringen:
  * Navn på turnering og arrangør.
  * Link til turneringens hjemmeside.
  * Spillested og spillehall og type idrettsdekke.
  * Tidspunkt for turneringen
  * Overnattingstilbud
  * Hvilke klasser som turneringen omfatter
  * Hvilke lag kan delta?
  * Navn, adresse, e-postadresse og telefon til turneringsleder
  * Kan uregistrerte lag delta i samme/egne/åpne klasser?
  * Krav til forsikring (dette sjekkes av NBF med forsikringsselskap) og evt.fast sum for forsikring av ikke-lisensierte lag.
  * Påmeldingsfrist, hvor skal påmelding sendes
  * Deltakeravgift
  * Betalingsfrist og hvor skal deltakeravgift sendes (bank/postgironummer).
  * System for avvikling av turneringen (spilleoppsett, puljeinndeling, kamplengde, avgjørelse av uavgjorte kamper i cup-spill osv)
  * Premiering

  Invitasjon skal sendes NBF.

  B. Turneringen skal følge alle NBF’s lover og regler. Dette innebærer at også utstyr (køller, målvaktsutstyr osv) skal være godkjent av NBF. Hallen skal også være godkjent av NBF, og NBF’s arrangørinstruks gjelder.
  Alle spillere i approberte turneringer skal være lisensierte. Det kan løses lagsforsikring for ikke lisensierte spillere. Opplysninger om forsikringen kan fås ved henvendelse til forbundskontoret.
  Minste kamptid skal være 2 x 15 minutter.

  C. Det skal oppnevnes en jury som tar stilling til klager, straffer o.l.
  Matchstraff skal behandles av oppnevnt jury. Spesielt nevnes at matchstraffer kan vare utover turneringen, og evt. gå til NBF’s domsutvalg.

  D. En spiller har lov til å spille for et lag i en annen klubb i en turnering dersom spillerens klubb godtar dette. Spilleren kan bare spille på et lag i en klasse i løpet av turneringen.

  E. Dommere i turneringen skal minst ha gjennomført grunnkurs dommer. Dommerne skal være betalt, og honoraret skal være minst kr. 50,- for en 2 x 15 minutters kamp.
  F. Kampoppsett må være sendt ut en uke før turneringen starter. Kopi sendes NBF.
  G. Arrangøren plikter å innrapportere resultater, matchstraffer og andre alvorlige uregelmessigheter til NBF innen to dager (poststempel).

 • Utmerkelser

  Æresmedlemskap

  Æresmedlemskap er forbundets høyeste utmerkelse. Dette blir tildelt personer som har gjort seg særlig fortjent til det etter flere års innsats etter tidligere tildelt Gullmerke. Vedtak om å tildele må bli gjort på ordinært forbundsting med 4/5 stemmeflertall etter innstilling fra forbundsstyret. Merket for Æresmedlemskap er forbundets logo i gull med gullkrans og deles ut sammen med NBF´s store diplom.

  Gullmerket

  Dette blir tildelt personer som har gjort seg særlig fortjent til det etter flere års innsats på forbundsnivå etter tidligere tildelt Hederstegn. Vedtak om å tildele må bli gjort på ordinært forbundsting med 3/4 stemmeflertall etter innstilling fra forbundsstyret. Gullmerket er forbundets logo i gull og deles ut sammen med NBF´s store diplom. Personer som har oppnådd Gullmerket gis livsvarig adgangskort for to personer til alle kamper i NBF-regi.

  Gullmerket kan i ekstraordinære tilfeller etter enstemmig beslutning av forbundsstyret tildeles utenlandske personer.

  Hederstegn

  Dette merket tildeles personer som har gjort seg fortjent til det for sin innsats gjennom flere år for idretter innenfor vårt forbund. Hederstegnet innstilles av seksjonsstyret til forbundsstyret. Beslutning om å utdele denne utmerkelsen må fattes av forbundsstyret og være enstemmig. Forbundsstyret kan også beslutte å tildele Hederstegnet. Hederstegnet deles ut på Forbundstinget. Merket er forbundets logo på blå bunn med gullkrans og deles ut sammen med NBF´s store diplom. Personene som har oppnådd Hederstegnet gis livsvarig adgangskort for to personer til alle kamper i NBF-regi.

  Forslagsrett

  Forslag til utmerkelser i NBF kan fremmes av styret i klubb, styret i krets/region, seksjonsstyret og forbundsstyret. Forslag til utmerkelser ut over eget forbund fremmes av forbundsstyret.

  Spillere

  Forbundets felles utmerkelser for landslagsdeltakelse som spiller (samme idrett).

  1. 75 seniorlandskamper tildeles gullklokke.
  2. 100 seniorlandskamper tildeles statuett.

  Øvrige utmerkelser foretas på seksjonsnivå.

  Disse vedtektene kan kun endres på forbundstinget med kvalifisert flertall.

 • Retningslinjer for frikort

  Livsvarig adgangskort for 2 personer:

  Finnes i følgende varianter, og blir gitt av forbundstinget etter lang og tro tjeneste:

  Æresmedlem, Gullmerke, Bragdmerke, Hederstegn, forbundsdommer i 15 år

  Disse kortene finnes i forskjellige farger.

   

  Sesongbasert adgangskort for 1 person:

  Blir hver sesong tildelt følgende organer i forbundet: styrer, komiteer, administrasjon, forbundsdommere.

  Fra og med 2017/18-sesongen er det slutt på de laminerte adgangskortene.

  Fra nå av vil du finne ditt adgangskort i appen Minidrett. Adgangskortet får du opp på telefonen via appen. Husk å legge til bilde!

  Brukerveiledninger finner du nedenfor:

  Andre typer frikort

  • Norges Idrettsforbund har sine frikort som gjelder alle idrettsarrangement uansett geografisk tilhørighet i Norge
  • De forskjellige idrettskretsene har sine frikort som gjelder på arrangementer innenfor kretsen, for eksempel Oslo Idrettskrets som har gyldighet i Oslo Kommune

Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Årshjul ( foreløpig )
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Møter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. november i Borgehallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Aktivitetstilbud
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
   • G15 Sesongen 2020/2021
   • Terminliste/oppsett
  • Aktivitet
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Podcast
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2020/21
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben