Norges Bandyforbunds koronavettregler ved utøvelse av idrettsaktivitet
Lukk
Les NBFs oppdaterte koronavettregler og helsemyndighetenes smittevernveileder for idrett, som gjelder fra 15. juni (oppdatert 19/6 vedr. arrangementer i sommerferien)

Publisert første gang 1. april, sist oppdatert 19. juni:

Norges Idrettsforbund informerte særforbundene 12. juni om at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har oppdatert sin smittevernveileder for idrett under covid-19-utbruddet, gjeldende fra 15. juni.

Endring fra forrige utgave av smittevernveilederen:

 • Kap 1 – Innledning: Tatt inn note om at forbudet mot bruk av garderober i idrettshaller er opphevet fra 15. juni. Det kan fortsatt være idrettshaller som ikke har tilgang til garderober, og da må man forholde seg til det.
 • Spesielt unntak for kravet om avstand ved arrangementer i sommerferien (se detaljer nederst i koronavettreglene).

Norges Bandyforbund har fastsatt følgende oppdaterte regler, gjeldende fra 15. juni, for å forhindre smitte under organisert og uorganisert trening i perioden fremover:

Klubbene må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter:

 • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet hvor mer enn 20 personer samles i én gruppe.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet hvor man ikke kan overholde fysisk avstand på minst 1 meter mellom personer i én gruppe. For barn og ungdom til og med 19 år er det unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand under trening innen organisert idrett.
  (Det er foreløpig ikke åpnet for normal trening med kontakt for de over 19 år, verken toppidrettsutøvere, profesjonelle utøvere eller andre. Det arbeides nå med retningslinjer for toppidretten fra myndighetene og NIF. Først når de foreligger, kan NBF si mer om når disse kan trene normalt).
 • Det er pr. i dag ulik praksis fra kommune til kommune og fra idrettshall til idrettshall vedrørende åpning av disse, og adgang til å trene innendørs. Enhver kommunes retningslinjer er overordnet når det gjelder tilgang til hall og garderober, uavhengig av om en klubb har driftsansvar og tilgang på nøkler til hallen.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter:

 • Personer som har symptomer på covid-19, også de med milde luftveissymptomer.
 • Personer som er i karantene eller isolasjon.
 • Personer som ikke følger anbefalte smittevernråd.

Det er viktig at idrettslaget kommuniserer dette til trenere, instruktører, frivillige, deltakere og foresatte i god tid før aktiviteten.

Norges Bandyforbunds anbefalte grenser for antall spillere/ledere:

Innendørs (40×20 meter):

 • Én treningsgruppe på inntil 20 spillere/ledere.
 • Alternativt to treningsgrupper på inntil 15 spillere/ledere i hver gruppe på hver sin banehalvdel, som er helt adskilt gjennom hele treningen.
 • Aktiviteten bør organiseres slik at grupper kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel i inngangspartier osv.

Forutsetningene for all oppdeling og gruppestørrelser er at de generelle smittevernreglene overholdes.

Utendørs:

 • Én treningsgruppe på inntil 20 spillere/ledere.
 • Det kan være mulig med flere slike treningsgrupper, men disse må da være helt adskilt gjennom hele treningen.

Forutsetningene for all oppdeling og gruppestørrelser er at de generelle smittevernreglene overholdes.

Generelt for barn og ungdom til og med 19 år (utendørs og innendørs):
For barn og ungdom er det nå unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand under trening innen organisert idrett, med noen restriksjoner:

 • Det er tillatt å ha normal trening med fysisk kontakt mellom utøverne internt i treningsgruppen.
 • Det er tillatt å spille kamp internt i treningsgruppen.
 • Det er ikke lov å spille kamp mot andre treningsgrupper/lag i klubben eller andre klubber.
 • Klemming og feiring skal unngås.
 • Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand skal fortsatt gjelde i pauser under trening og før/etter aktivitet.
 • Trener/støtteapparat skal til enhver tid holde 1 meters avstand til utøverne.
 • Man kan ha de samme treningsgruppene i en eller to uker av gangen før man bytter personene i gruppene slik at man får litt utskifting og forandring for deltakerne. Endring av grupper kan gjennomføres etter et opphold i aktiviteten på minst to dager (for eksempel etter en helg).

Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet i Norges Bandyforbund og underliggende organisasjonsledd gjelder følgende:

 • All organisert idrettsaktivitet må ha en ansvarlig arrangør, som har oversikt over alle som er tilstede (registrere deltakerliste).
 • Det må sikres at utøvere, publikum og øvrige deltakere til enhver tid holder minst 1 meter avstand, og det ikke er mer enn 20 personer som deltar i en gruppe. Se imidlertid over for unntak for barn og ungdom til og med 19 år.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson (over 18 år) til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med smittevernveilederen fra offentlige helsemyndigheter og Norges Bandyforbunds koronavettregler.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender før og etter aktiviteten. Ved innendørsaktiviteter skal det være gode rutiner for renhold av toaletter mm.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning. Personlig utstyr som køller, hjelmer, hansker, beskyttelsesbriller o.l. skal IKKE deles. Utstyret bør tas med frem og tilbake til hver trening, og bør ikke oppbevares på treningsstedet mellom treningene. Dette for å ha kontroll på eget utstyr.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

Der det er vanskelig å opprettholde kravene om smittevern, kan ikke aktiviteten gjennomføres.

Alle ansvarlige for trening og aktivitet  lese helsemyndighetenes smittevernveileder for idrett.

Arrangementer:

Fra og med 15. juni 2020 åpnes det for arrangementer for inntil 200 personer.
Når det gjelder gjennomføring av eventuelle arrangementer med inntil 200 personer (idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening) er det fortsatt krav om 1 meters avstand også for barn og ungdom til og med 19 år.

Spesielt unntak for kravet om avstand ved arrangementer i sommerferien (Innebandycamp, Bandykidz o.l.):

Arrangementet kan likevel gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for barn og unge til og med 19 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud i regi av idretten, samt de som står for arrangementet.

Smittevernveilederen for idrett inneholder ikke krav til at en må dele deltakerne inn i grupper på maks. 20 personer under arrangement, men av hensyn til smittevern anbefaler Norges Idrettsforbund at det etableres faste grupper for den idrettslige aktiviteten, gjennom hele arrangementet.

For faste grupper av maks 20 deltakere tillates kontakt både på og utenfor banen. Overfor andre grupper skal prinsippet om 1 meters avstand ivaretas.

Hvis man ikke deler inn deltakerne i faste grupper på maks 20 deltakere, så skal prinsippet om 1 meters avstand ivaretas utenom den idrettslige aktiviteten.

Generelle regler for arrangement:

 • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør. Arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede for å sikre en rask smitteoppsporing.
 • Unntaket fra avstandsregelen under arrangement gjelder for utøvere og deltakere, men ikke for publikum.

For mer informasjon, se eget punkt om arrangement i smittevernveilederen for idrett.

 

NB! Disse reglene vil bli oppdatert fortløpende i henhold til føringer fra overordnet helsemyndighet, så det er viktig å følge med på våre nettsider.

Publisert første gang 1. april, sist oppdatert 29. mai:

Norges Idrettsforbund informerte særforbundene 28. mai om at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har oppdatert sin smittevernveileder for idrett under covid-19-utbruddet, gjeldende fra 1. juni.

Norges Bandyforbund har fastsatt følgende oppdaterte regler, gjeldende fra 1. juni, for å forhindre smitte under organisert og uorganisert trening i perioden fremover (for reglene som gjelder frem til 1. juni, se nederst i denne artikkelen):

Klubbene må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter:

 • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet hvor mer enn 20 personer samles i én gruppe.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet hvor man ikke kan overholde fysisk avstand på minst 1 meter mellom personer i én gruppe. For barn og ungdom til og med 19 år er det unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand under trening innen organisert idrett.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Det er pr. i dag ulik praksis fra kommune til kommune og fra idrettshall til idrettshall vedrørende åpning av disse, og adgang til å trene innendørs. Enhver kommunes retningslinjer er overordnet når det gjelder tilgang til hall, uavhengig av om en klubb har driftsansvar og tilgang på nøkler til hallen.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter:

 • Personer som har symptomer på covid-19, også de med milde luftveissymptomer.
 • Personer som er i karantene eller isolasjon.
 • Personer som ikke følger anbefalte smittevernråd.

Det er viktig at idrettslaget kommuniserer dette til trenere, instruktører, frivillige, deltakere og foresatte i god tid før aktiviteten.

Norges Bandyforbunds anbefalte grenser for antall spillere/ledere:

Innendørs (40×20 meter):

 • Én treningsgruppe på inntil 20 spillere/ledere.
 • Alternativt to treningsgrupper på inntil 15 spillere/ledere i hver gruppe på hver sin banehalvdel, som er helt adskilt gjennom hele treningen.
 • Aktiviteten bør organiseres slik at grupper kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel i inngangspartier osv.

Forutsetningene for all oppdeling og gruppestørrelser er at de generelle smittevernreglene overholdes.

Utendørs:

 • Én treningsgruppe på inntil 20 spillere/ledere.
 • Det kan være mulig med flere slike treningsgrupper, men disse må da være helt adskilt gjennom hele treningen.

Forutsetningene for all oppdeling og gruppestørrelser er at de generelle smittevernreglene overholdes.

Generelt for barn og ungdom til og med 19 år (utendørs og innendørs):
For barn og ungdom er det nå unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand under trening innen organisert idrett, med noen restriksjoner:

 • Det er tillatt å ha normal trening med fysisk kontakt mellom utøverne internt i treningsgruppen.
 • Det er tillatt å spille kamp internt i treningsgruppen.
 • Det er ikke lov å spille kamp mot andre treningsgrupper/lag i klubben eller andre klubber.
 • Klemming og feiring skal unngås.
 • Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand skal fortsatt gjelde i pauser under trening og før/etter aktivitet.
 • Trener/støtteapparat skal til enhver tid holde 1 meters avstand til utøverne.
 • Man kan ha de samme treningsgruppene i en eller to uker av gangen før man bytter personene i gruppene slik at man får litt utskifting og forandring for deltakerne. Endring av grupper kan gjennomføres etter et opphold i aktiviteten på minst to dager (for eksempel etter en helg).

Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet i Norges Bandyforbund og underliggende organisasjonsledd gjelder følgende:

 • All organisert idrettsaktivitet må ha en ansvarlig arrangør, som har oversikt over alle som er tilstede (registrere deltakerliste).
 • Det må sikres at utøvere, publikum og øvrige deltakere til enhver tid holder minst 1 meter avstand, og det ikke er mer enn 20 personer som deltar i en gruppe. Se imidlertid over for unntak for barn og ungdom til og med 19 år.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson (over 18 år) til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med smittevernveilederen fra offentlige helsemyndigheter og Norges Bandyforbunds koronavettregler.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender før og etter aktiviteten. Ved innendørsaktiviteter skal det være gode rutiner for renhold av toaletter mm.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning. Personlig utstyr som køller, hjelmer, hansker, beskyttelsesbriller o.l. skal IKKE deles. Utstyret bør tas med frem og tilbake til hver trening, og bør ikke oppbevares på treningsstedet mellom treningene. Dette for å ha kontroll på eget utstyr.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

Der det er vanskelig å opprettholde kravene om smittevern, kan ikke aktiviteten gjennomføres.

Alle ansvarlige for trening og aktivitet  lese helsemyndighetenes smittevernveileder for idrett.

Arrangementer:

Når det gjelder gjennomføring av eventuelle arrangementer med inntil 50 personer (kamper, cuper, stevner, treningsleir o.l.) er det fortsatt krav om 1 meters avstand også for barn og ungdom til og med 19 år. Det henvises for øvrig til eget punkt om arrangement i innledningen til smitteveilederen for idrett.

 

NB! Disse reglene vil bli oppdatert fortløpende i henhold til føringer fra overordnet helsemyndighet, så det er viktig å følge med på våre nettsider.

Publisert 1. april, sist oppdatert 12. mai:

Norges Idrettsforbund informerte særforbundene 11. mai om at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har publisert en smittevernveileder for idrett under covid-19-utbruddet, som skal gjelde til og med 31. mai.

Norges Bandyforbund har fastsatt følgende oppdaterte regler for å forhindre smitte under organisert og uorganisert trening i perioden fremover:

Klubbene må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter:

 • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet hvor mer enn 20 personer samles i én gruppe.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet hvor man ikke kan overholde fysisk avstand på minst 1 meter mellom personer i én gruppe.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet som innebærer risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr eller garderober.
 • Det er pr. i dag ulik praksis fra kommune til kommune og fra idrettshall til idrettshall vedrørende åpning av disse, og adgang til å trene innendørs. Enhver kommunes retningslinjer er overordnet når det gjelder tilgang til hall, uavhengig av om en klubb har driftsansvar og tilgang på nøkler til hallen.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter:

 • Personer som har symptomer på covid-19, også de med milde luftveissymptomer.
 • Personer som er i karantene eller isolasjon.
 • Personer som ikke følger anbefalte smittevernråd.

Det er viktig at idrettslaget kommuniserer dette til trenere, instruktører, frivillige, deltakere og foresatte i god tid før aktiviteten.

Norges Bandyforbunds anbefalte grenser for antall spillere/ledere:

Innendørs (40×20 meter):

 • Én treningsgruppe på inntil 20 spillere/ledere.
 • Alternativt to treningsgrupper på inntil 15 spillere/ledere i hver gruppe på hver sin banehalvdel, som er helt adskilt gjennom hele treningen.
 • Barn (opp til og med 4. klasse) bør deles inn i grupper på 5-10 spillere inkludert en leder, og maksimalt tre (3) slike grupper på en full bane, som er helt adskilt gjennom hele treningen.
 • Aktiviteten bør organiseres slik at grupper kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel i inngangspartier osv.

Forutsetningene for all oppdeling og gruppestørrelser er at de generelle smittevernreglene overholdes.

Utendørs:

 • Én treningsgruppe på inntil 20 spillere/ledere.
 • Det kan være mulig med flere slike treningsgrupper, men disse må da være helt adskilt gjennom hele treningen.
 • Barn (opp til og med 4. klasse) bør deles inn i grupper på 5-10 spillere inkludert en leder, som er helt adskilt gjennom hele treningen.

Forutsetningene for all oppdeling og gruppestørrelser er at de generelle smittevernreglene overholdes.

Generelt for barn (utendørs og innendørs):
For de minste barna (opp til og med 4. klasse) kan det i praksis være vanskeligere å gjennomføre minst 1 meters avstand. For å kunne ivareta smittevernet samtidig som barna får utøve aktivitet, bør man tilstrebe å ha faste grupper med færre barn slik at antall nærkontakter reduseres. For disse kan man for eksempel ha faste grupper som består av 5-10 personer. Man kan ha de samme gruppene i en eller to uker av gangen før man bytter personene i gruppene slik at man får litt utskifting og forandring for deltakerne. Endring av grupper kan gjennomføres etter et opphold i aktiviteten på minst to dager (for eksempel etter en helg).

Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet i Norges Bandyforbund og underliggende organisasjonsledd gjelder følgende:

 • All organisert idrettsaktivitet må ha en ansvarlig arrangør, som har oversikt over alle som er tilstede (registrere deltakerliste).
 • Det må sikres at utøvere, publikum og øvrige deltakere til enhver tid holder minst 1 meter avstand, og det ikke er mer enn 20 personer som deltar i en gruppe.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson (over 18 år) til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med smittevernveilederen fra offentlige helsemyndigheter og Norges Bandyforbunds koronavettregler.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender og idrettsutstyr før og etter aktiviteten. Ved innendørsaktiviteter skal det være gode rutiner for renhold av alle berøringsflater, toaletter mm.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning:
  • Personlig utstyr som køller, hjelmer, hansker, beskyttelsesbriller o.l. skal IKKE deles. Utstyret må tas med frem og tilbake til hver trening, og skal ikke oppbevares på treningsstedet mellom treningene.
  • Felles utstyr som deles ut og samles inn igjen, f.eks. vester, bør ikke benyttes.
  • Felles utstyr som f.eks. kjegler, målbur, taktikktavler o.l. bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten.
  • Felles baller bør vaskes etter endt aktivitet (vanlige rengjøringsmidler kan benyttes).
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre. 1 meters avstand overholdes i all aktivitet.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

Der det er vanskelig å opprettholde kravene om smittevern, kan ikke aktiviteten gjennomføres.

Alle ansvarlige for trening og aktivitet lese helsemyndighetenes smittevernveileder for idrett.

Når det gjelder gjennomføring av eventuelle arrangementer, henvises det til eget punkt i smitteveilederen for idrett.

 

NB! Disse reglene vil bli oppdatert fortløpende i henhold til føringer fra overordnet helsemyndighet, så det er viktig å følge med på våre nettsider.

Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Hva er Minirunde
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Jenterunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. mars i Rolvsøyhallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat
   • Statistikk
   • G15 sesongen 2019/2020
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Resultat tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Terminliste/oppsett
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
  • Aktivitetstilbud
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • NM aldersbestemt
   • NM-veka
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2020/21
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Statistikk 2019/2020
   • Kommende kamper
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben