Protokoll fra styremøte nr. 4 i innebandyseksjonen 2020-2021
Lukk
Seksjonsstyret gjennomførte 12. november sitt fjerde ordinære styremøte for sesongen 2020/2021.

Protokoll

Møtet ble gjennomført på Teams.

Tilstede: Paal Saastad, Ståle A. Wiig, Gitte Bjerkelund, Per Melbye, Stian Bredby, Petter Alexandersen (på deler av møtet), Ragnhild Ådland, Kristine Løken, Anette Marie Berg, Frank Nordseth (adm.), Terje Larsen (adm.)

Ikke tilstede: Martin Gøranson

 

Sak 19-21 Protokoll 03-20/21
Vedtak:

Protokollen fra styremøte nr. 3, 2020/2021, ble formelt godkjent.

 

Sak 20-21 Koronasituasjonen

20.1-21 Nye retningslinjer
Det er en krevende periode vi er inne i med stadig nye nasjonale og lokale retningslinjer. Forbundets administrasjon forsøker å navigere i dette utfordrende landskapet, og oppdaterer alle retningslinjer så snart dette kommer fra nasjonale myndigheter. I tiden fremover vil vi stadig oftere se at det er regionale og kommunale ulikheter med hensyn til tiltak/restriksjoner, så klubbene bes først og fremst følge med på kommunale tiltak fortløpende. Dette krever også mer av bandyregionene, da de administrerende myndighetene får store utfordringer i administreringen av sin kampaktivitet.

20.2-21 Konsekvenser av avlyste serier
Alle seriene i bredde voksne er vedtatt avlyst i hele landet innen 1. november. Kompensasjonsordningen til myndighetene er slik at man mottar inntil 70% i økonomisk kompensasjon ved avlysning før denne datoen, men forbundet mottar ingen kompensasjon for tapte lisensinntekter. Dette får konsekvenser for den totale økonomien i forbundet.

20.3-21 Mulighetsrom fremover – hva skal vi prioritere?
Seksjonsstyret oppfordrer alle regioner til å være løsningsorienterte for å komme i gang med aktivitet så snart myndighetene tillater dette. Om det betyr enkle serier, puljespill eller lignende. Seksjonsstyret oppfordrer ingen til å være kreative i forbindelse med tolkningen av retningslinjene.

20.4-21 Brudd på retningslinjer og tøying av grenser – hva gjør vi med det?
Med økende smitte i samfunnet og nedstengning av en rekke aktiviteter, diskuterte styret eliteserienes etterlevelse av gjeldende toppidrettsprotokoll. Det er innmeldt flere tilfeller om brudd på protokollen. De fleste innrapporteringer omhandler manglende avstand utenfor spilleflaten, og nærkontakt i garderober, samling ved mål før kamp, og ved feiring av mål. Spesielt utfordringene knyttet til trange garderobeforhold er en bekymring.
Etter stans i breddeidrett for voksne og kampaktivitet for barn og ungdom har styret mottatt rapporter om store spillergrupper i elitelag og utstrakt bruk av yngre spillere som skifter mellom aldersbestemte treningsgrupper og treningsgrupper innunder toppidrettsprotokollen. Styret vurderer om det skal hentes inn oversikt over treningsgrupper for samtlige elitelag, med anmerkning om spillere også trener med andre lag.

Siden etterlevelsen av toppidrettsprotokollen er klubbenes ansvar, vedtok ikke styret tiltak pr. nå, men fortsetter å følge etterlevelsen av toppidrettsprotokollen.

 

Sak 21-21 Amedia og veien videre
Amedia har kommet med et tilbud på kjøp av rettighetene til eliteserien for menn og kvinner. I tillegg kan 1. divisjon være aktuelt. Veien videre i denne saken er så raskt som mulig å gjennomføre en avklaring med lagene i eliteserien, knyttet til deres mulighet til å oppfylle vilkårene i avtaleutkastet.

Bakgrunn:
Vi har siden starten av året vært i dialog med Amedia med tanke på salg av rettighetene til eliteserien for kvinner og menn. Planen var som kjent å kjøre tester i NM-sluttspillet 2020, men dette lot seg ikke gjennomføre av åpenbare grunner.

Amedia er Norges nest største mediekonsern, og består av mer enn 70 lokalaviser som daglig når ca. 2,5 millioner lesere. Sammen har disse lokalavisene en felles portal for direktesendinger av sport (Direktesport). De har ca. 700.000 seere på plattformen, som i dag viser bl.a. fotball, håndball, ishockey, basket og kampsport. Amedias erfaringer er at de lokale avisene er ekstremt viktig for å sikre oppmerksomhet, noe som igjen skaper sponsorinntekter og engasjement for idretten. 

Amedia er interessert i en 5-årsavtale med NBF, og det legges opp til start denne sesongen, med en gradvis økning av sendingene. Målet er at vi sender «live» fra alle våre elitekamper fra neste sesong. Amedia ser for seg at vi bruker gode AI-kameraløsninger til dette, men det er en forutsetning at kampene kommenteres.

Seksjonsstyret synes dette er en fin mulighet til å få innebandyen frem i lyset. Inneværende sesong blir en testsesong, men det er mulig vi allerede denne sesongen kan få de første kameraene installert, men som sagt vil dette kreve at klubbene stiller med kommentator(er).

Vi er også i dialog med en god innebandyvenn, som kan holde kurs for kommentatorer.

Vedtak:
Styret innkaller elitelagene til et Teams-møte der det informeres om Amedia-avtalen, inntektsmulighetene og hvilke forpliktelser som ligger i avtalen for lagene.

 

Sak 22-21 Elitelisens 2021/2022 – forberedelser
Styret har behov for å snakke med enkelte klubber vedrørende deres situasjon med tanke på mulighetene for å oppfylle kravene til elitelisens for kommende sesong.

 

Sak 23-21 Landslagskomité – orientering
Ståle informerte om det første møtet i landslagskomiteen. Komiteen består av Petter Alexandersen, Ståle Wiig, Lars Bunæs, Linda Beate Andersen og Erik Hæren.

Komiteen skal bistå landslagskoordinator og forbundet, og har ingen beslutningsmyndighet. Den skal innstille til seksjonsstyret. Komiteen vil sette fokus på at seriøsiteten og treningsomfanget må opp i alle elitelagene, da det erfares i VM at våre spillere ikke er godt nok trent i forhold til mange av de andre landslagene. Ønske om fortsatt økt kompetanse på trenersiden på alle nivåer slik at våre yngre spillere får en bedre basis.

 

Sak 24-21 U19 kvinner – deltakelse i VM U19 på New Zealand i 2022 eller ikke
Styret diskuterte utfordringene med å delta på turneringer med lang reisevei, og påfølgende store kostnader. Styret diskuterte også sportslige aspekter knyttet til dette, og mulighetene for å flytte arrangementet til Europa, der de fleste deltakerlandene kommer fra. Dette anses som særlig aktuelt da de fleste forbund har økonomiske utfordringer som en konsekvens av koronapandemien. Dette ville være økonomisk lønnsomt (totalt sett), og det ville være miljømessig fornuftig. Vi har rettet en henvendelse til IFF for å avklare om det er mulig å flytte dette VM-sluttspillet til Europa. Basert på tilbakemeldingen anses det som urealistisk å få mesterskapet flyttet.

Det kan være aktuelt å avklare mulighetene for en 6-nasjonersturnering i Europa, forutsatt at flere nasjoner ikke ønsker eller har mulighet til å dra til New Zealand.

Vedtak:
Seksjonsstyret er av den oppfatning at NBF på prinsipielt grunnlag skal sende lag til VM-turneringer, og at landslagene skal likebehandles. Følgelig ønsker seksjonsstyret også at vi skal sende neste kull med jenter født 2003 og 2004 til VM-sluttspill på New Zealand i 2022. Seksjonsstyret har imidlertid stor forståelse for den økonomiske situasjonen koronapandemien har forårsaket, og vil ha forståelse om forbundsstyret kommer til en annen konklusjon som følge av en økonomisk vurdering. Om forbundsstyret ikke finner rom til deltakelse i «reviderte» budsjetter, kan saken legges frem for årsmøtet, med forslag om å omdisponere midler for å dekke kostnaden for deltakelse.

 

Sak 25-21 Kommunikasjon – kopi til styret
Det ble bestemt at det som sendes ut til klubbene våre i felles e-post skal sendes i kopi til hele styret, der det er hensiktsmessig. I tillegg legges dokumentene i mapper i Admincontrol, der styremedlemmene til enhver tid har tilgang til disse.

 

Sak 26-21 Orientering om sammenslåing til region Østlandet
Forbundsstyret har igangsatt evaluering av NBFs regionale organisering på Østlandet. Omorganiseringen av fylkeskommunene, og tilpasningen av NIFs regionale organisering til dette, vil utgjøre mye av grunnlaget for evalueringen og eventuelle endringer i NBFs regionale organisering. Det har foreløpig vært gjennomført et møte med regionene, og de har fått spørsmål de skal svare på innen neste møte i Forbundsstyret.

 

Sak 27-21 Orientering om økonomiske konsekvenser for NBF som følge av koronapandemien
Paal orienterte kort om situasjonen. Tapte inntekter på lisenser og serieavgifter kan beløpe seg til betydelige beløp. Forbundet jobber i samarbeid med NIF for å kunne få kompensasjon for tapte lisensinntekter, som pr i dag ikke er omfattet av kompensasjonsordningen til myndighetene.

 

Sak 28-21 Langtidsplan – hvordan løser vi arbeidet nå som vi igjen er på digitale formater?

Gjennomgang av deltakere
Fra administrasjonen: Kim, Frank, Eivind, Marcus, Terje
Fra seksjonsstyret: Paal, Ståle, Gitte, Per, Kristine, Petter, Stian, Ragnhild, Anette Marie, Martin
Fra regionene: Bjørn-Erik, Hilde, Åsmund, Børge
Fra valgkomiteen: Palla, Torgeir
Andre personer fra klubber som er forespurt: Jarle Gommerud, Tommy Kvisvik, Tim Holmvik, Jørgen Klem, Erik Hæren, Paolo Caroprese

Delprosjekter
Medlemsvekst – Mål, AKS, økonomi, utvikling
Eliteserie – Kvalitet, selvfinansierende, gjennomføring
Nasjonal mellomserie – Noe mellom 1 div regionalt og elite
Internasjonalt arbeid – Deltakelse der fremtiden defineres
Arrangementer – NM, Cuper, internasjonale mesterskap
Organisering – Politisk, Administrasjon, region og krets
Prestasjonslag – Landslag, kretslag, eliteserier
Klubbutvikling – Fullskala verktøykasse med mal , klubblisens 1, 2 og elite
Toppseriefora – Overtas av klubbene?
Spillerutvikling – Camps, kretslag osv.
Dommerutvikling – Utviklingsprogram
Trenerutvikling – Trenerløypa, krav til kompetanse
Utvikling av tilbud – U23, serier, cuper, krets, interkrets
Sponsorarbeid – Klubb, seksjon, forbund
Media/synlighet – Amedia, joymo

Ansvar
Alle styremedlemmene skal snarest mulig gi beskjed til styreleder om hvilke områder de ønsker å ta ansvar for i arbeidet med langtidsplanen.

 

Sak 29-21 Eventuelt

29.1-21 Nominering til Athletes Committee (Utøverkomiteen) i IFF
Seksjonsstyret har nominert Karen Farnes til IFFs Athletes Committee.

29.2-21 Høringsrunde med elitelagene for menn og de regionale 1. divisjonene for menn
Frank orienterte kort om årsaken til at det er blitt gjennomført en høringsrunde blant lagene.

Noen avklaringer og prinsipper for eliteseriekvalifisering for menn 2021 og opprykk til Eliteserien for menn 2021/2022 er utarbeidet for å skape forutsigbarhet for Eliteserien for menn 21/22. Dette for å ta høyde for eventualitetene som kan inntreffe som resultat av koronasituasjonen.

Dette er en krevende sak, og seksjonsstyret har sammen med administrasjonen prøvd å finne frem til en løsning som gagner flest mulig. Løsningen må følge kampreglementet, der kampreglementet gir svar.

Videre er det klart at enkelte klubber har glemt avklaringene/forutsetningene for eliteserien 20/21, som ble presentert for klubbene på Teams-møtet før seriestart og i etterkant ble sendt ut pr. e-post. Kreative tolkninger av kampreglementet vil ikke endre disse forutsetningene.

Høringsnotatet ble først sendt til administrerende myndigheter for lokale 1. divisjoner, og her kom det i realiteten ingen innvendinger. Så ble notatet sendt til alle aktuelle klubber (eliteserien og alle 1. divisjoner). Her spriker høringsinnspillene i flere retninger.

Vedtak:
Seksjonsstyret og administrasjonen trenger mer tid til å sammenfatte og konkludere på hva som er den beste løsningen. Lykkes vi ikke med å finne en omforent løsning, kan vi havne i en tilsvarende situasjon som forrige sesong, hvor seksjonsstyret handlingsrom er svært begrenset. Ambisjonen er å lande en løsning før jul.

Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Årshjul ( foreløpig )
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Møter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. november i Borgehallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Aktivitetstilbud
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
   • G15 Sesongen 2020/2021
   • Terminliste/oppsett
  • Aktivitet
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Podcast
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2020/21
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben