Kampreglement bandy
Lukk
(Endret etter vedtak på ekstraordinært årsmøte 13. juni 2019)
 • § 1. Innledende bestemmelser

  Alle bandykamper skal arrangeres og spilles i Norge i samsvar med NBFs (Norges Bandyforbunds) lov og Seksjonens kampreglement. Som obligatorisk kamp regnes serie- og cupkamper, samt sluttspill og kamper for opp/nedrykking, arrangert av krets eller seksjon samt NM i aldersbestemte klasser og kretskamper i alle klasser.
  For rinkbandy og 7ér bandy kan det gjelde spesielle bestemmelser, se spilleregler for rinkbandy og 7ér bandy. Når intet annet er nevnt, gjelder reglene i kampreglementet også for rinkbandy og 7ér bandy.

  En klubb er ansvarlig overfor NBF for handlinger den på klubbens vegne godtar at utenforstående organisasjoner, firmaer og enkeltpersoner foretar.
  Klubben hefter for sine medlemmers økonomiske forpliktelser overfor forbund og krets. I den utstrekning klubben overlater til andre å utøve virksomhet som hører naturlig til en klubbs oppgaver eller virksomhetsområde, så som sportslige disposisjoner, administrasjon, forholdet til sponsorer o.l., skal klubben sikre nødvendig innflytelse over virksomheten. I klubbens økonomiberetning skal det redegjøres for økonomiske forhold ved slik virksomhet.

  Klubbens navn, spilledrakt og merke registreres av NBF.

 • § 2. En kamps begynnelse

  En kamp må ikke begynne senere enn 15 minutter etter fastsatt tid, forutsatt at dommeren ikke finner at særegne forhold gjør dette helt nødvendig. Om det ene laget innen utløpet av den lovlige tid ikke har møtt fram i spilleferdig stand, kan det gis walkover til motstanderen, hvis ikke det ikke spilleferdige laget har lovlig forfall. Møter ingen av lagene, regnes kampen tapt for begge. At enkelte spillere uteblir, regnes ikke som lovlig forfall.

 • § 3. Reisemåte

  Ethvert lag er ansvarlig for å møte frem til fastsatt tid. Dersom laget har benyttet offentlige kommunikasjons-midler, og er blitt forsinket av disse, regnes dette som gyldig grunn (det samme ved force majeure).

 • § 4. Spilledrakt

  Punkt 1. Registrert spilledrakt.

  I alle kamper skal nyttes registrert spilledrakt, hvis det ikke er gitt dispensasjon av den myndighet som kampen sorterer under. Med registrert spilledrakt menes den drakt som er godkjent av Bandyseksjonen. Endringer i førstegangsregistrerte drakter må også godkjennes av Bandyseksjonen (se Sanksjons- og protestreglement). Spillere uten reglementert drakt kan med dommerens tillatelse være med, men dette fritar ikke for straff.

  Punkt 2. Målvaktens drakt.

  Målvaktens drakt skal tydelig skille seg ut fra så vel medspilleres som motspilleres drakter.

  Punkt 3. Like drakter.

  Arrangerende lag plikter å bruke registrert drakt. Om to lag har like drakter, skal det gjestende lag benytte reservedrakt. Lagene bør ha samme farge på strømpene som på draktene. Draktene bør ha en dominerende farge. På nøytral bane skal den klubb som står først i oppsettet spille i egne drakter. Seksjonsstyret avgjør dette ved loddtrekning. Dommeren er ansvarlig for at lagene har drakter som kan skilles fra hverandre.

  Punkt 4. Sikkerhet.

  Med hensyn til sikkerhetsutstyr vises til Spillereglementet § 2.

 • § 5. Dommere, kampsekretærer og kampinspektør

  Punkt 1. Innledende bestemmelser

  Alle dommere må være medlem av klubb tilsluttet NBF.
  Kretsdommere autoriseres av kretsstyrene etter en teoretisk og en eller flere praktiske prøver. Kretsdommere må ha fylt 16 år. Kretsdommere kan fratas sin autorisasjon av kretsstyret.
  Kretsens lover skal inneholde bestemmelser om at kretsdommere har fri adgang til de kamper som arrangeres innen kretsen. Kretsens lover skal likeledes ha bestemmelse om dommernes reise- og diettgodtgjørelse. Disse kan ikke være høyere enn for forbundsdommere.
  Forbundsdommere autoriseres av seksjonsstyrene etter innstilling av dommerkomiteen i den respektive idrett. Forbundsdommere må ha fylt 17 år. Forbundsdommere kan fratas sin autorisasjon av Seksjonsstyret etter innstilling fra dommerkomiteen i den respektive idrett.

  Punkt 2. Kampskjema.
  Den myndighet som setter opp serien, skal sende klubben kampskjema i god tid før kampdagen, hvis kampen ikke føres online. Skjemaet skal fylles ut etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Er ikke annen beskjed gitt, skal alle opplysninger føres som skjemaet ber om.

  Punkt 3. Innrapportering av resultat.
  Hjemmelaget skal returnere kampskjemaet i utfylt stand senest dagen etter kampen, enten pr. post, e-post eller faks. Ved alle kamper skal hjemmelaget melde resultatet i Turneringsadmin (TA) straks etter kampen. I høyeste serien senest 15 minutter etter kampslutt og i øvrige serier senest 2 timer etter kampslutt. Det må gis spesiell beskjed dersom det foreligger protest i slik kamp (Se Sanksjons- og protestreglement).

  Punkt 4. Kampsekretær.

  Det påhviler arrangerende klubb å ordne med kampsekretær. Til NM-finaler skal denne oppgaven dekkes av NBF.

  Punkt 5. Nøytralitet.

  I alle obligatoriske kamper skal dommere være nøytrale. En dommer er nøytral når vedkommende ikke tilhører noen av de klubbene som spiller. Så vel forbund som krets kan dispensere fra denne bestemmelse ved kamper i de aldersbestemte klasser.

  Punkt 6. Dommers fremmøte.

  En dommer skal møte til kamp så tidlig at vedkommende før kampen kan kontrollere banen, spillematerialet og draktene, og slik at spillet kan begynne til fastsatt tid.

  Punkt 7. Dommerens og lagenes viktigste plikt.

  Det er dommerens og lagenes plikt å søke å få spilt en berammet kamp selv om bestemmelsene om ventetid, drakter, bane eller spillemateriale ikke er overholdt. Dommeren må ikke tillate et fremmøtt lag å forlate kampplassen så lenge det er mulighet for at kampen blir spilt, og hvert av lagene har et selvstendig ansvar for å medvirke til at denne bestemmelse blir overholdt.

  Punkt 8. Kampinspektør.

  Kampinspektør oppnevnes av administrerende myndighet i de kamper dette bestemmes. Kampinspektør er administrerende myndighets øverste person på arrangementet. Kampinspektør rapporterer til administrerende myndighet.

 • § 6. Dommer som ikke møter

  Punkt 1. Dommer som ikke møter.

  Dersom ikke dommeren møter til fastsatt tid, kan lagene velge en annen dommer. Den nyvalgte dommer må før kampen tar til, få valget stadfestet skriftlig av begge lags kapteiner. Om lagene må velge en dommer som ikke er autorisert, er kampen bare gyldig dersom den myndighet som kampen sorterer under, godkjenner den valgte dommeren i etterhånd.

  Punkt 2. Kamp som ikke kan begynne på grunn av dommerens feil.

  Dersom en kamp på grunn av dommerens feil ikke kan begynne til fastsatt tid, eller ikke kan finne sted i det hele tatt, skal arrangøren straks melde i fra dette til den myndighet kampen sorterer under.

 • § 7. Utslagsmetoden

  Punkt 1. Generelle bestemmelser.

  Ved kamper etter utslagsmetoden spiller klubbene parvis mot hverandre, deretter de vinnende par mot hverandre osv. inntil en klubb står igjen som vinner. Om intet annet er bestemt, skjer sammensetningen ved loddtrekning.

  Punkt 2. Uavgjorte kamper. Ekstraomgangenes lengde.

  Dersom intet annet er bestemt skal det ved uavgjorte kamper som spilles etter utslagsmetoden, spilles 2 ekstraomganger. For senior herrer og damer er hver ekstra omgang på 10 min. For juniorer og gutte-/jentespillere (herunder den videregående skole) er det to omganger à 10 min., og for smågutter/småjenter (herunder grunnskolen) 2 ganger 5 min.
  Om det uttrykkelig er bestemt på forhånd, kan det be­stemmes at en kamp som spilles med ekstraomganger, blir avbrutt umiddelbart etter at en av klubbene lager mål (”første målet vinner”). I alle andre tilfeller spilles ekstraomgangene fullt ut.

  Punkt 3. Berammelse av ny kamp etter uavgjort.

  Når en kamp til tross for ekstraomganger ikke er avgjort, skal det berammes ny kamp. Om en av klubbene hadde hjemmekamp i den uavgjorte kampen, skal den nye kampen berammes på bortelagets bane. Dersom bortelagets bane ikke er godkjent, kan den klubben som spilte på egen bane i første kamp, forlange at omkampen spilles på nøytral bane. Seksjonsstyret kan av økonomiske grunner treffe annen bestemmelse for NM-kamper.

 • § 8. Serie. Poengberegning

  Punkt 1. Enkel serie.

  Ved enkel serie spiller hvert lag en gang mot de øvrige lag. Antall hjemmekamper og bortekamper skal være så like som mulig.

  Punkt 2. Dobbelt serie.

  Ved dobbelt serie spiller hvert lag to ganger mot de øvrige lag, en gang hjemme og en gang borte. Seksjonsstyret kan fravike denne regel dersom det ansees nødvendig.

  Punkt 3. Poengberegning.

  Poeng beregnes slik: For vunnet kamp: 2 poeng. For uavgjort resultat: 1 poeng til hvert av lagene. For tapt kamp: 0 poeng.

  Punkt 4. Resultat ved protesterte kamper.

  Om en klubb ved protest eller annen årsak blir tilkjent seieren, regnes resultatet som 0‑0.

  Punkt 5. Poengberegning hvis et lag diskvalifiseres eller trekker seg.

  Skulle et lag diskvalifiseres eller trekker seg fra serien, annulleres alle kamper som laget har spilt. Laget må begynne neste sesong på lavere nivå.

  Punkt 6. Regler for rekkefølge.

  Den klubb som oppnår høyest poengtall i sin serie, er vinner. Skulle to eller flere klubber stå likt i poeng totalt, er det den klubb som har fått flest poeng i innbyrdes oppgjør, som vinner. Står klubbene også likt i antall poeng i innbyrdes oppgjør, er det målforskjellen i de innbyrdes oppgjør som er av­gjørende.

  Om også målforskjellen i de innbyrdes oppgjør skulle være lik, er det den klubb som har laget flest mål i ett av de innbyrdes oppgjør, som går foran. Skulle to eller flere klubber fortsatt stå likt, er det klubbenes målforskjell i serien som er avgjørende. Skulle også målforskjellen i serien være den samme, går den klubb foran som har laget flest mål i seriespillet.

  Presisering:

  Ved bruk av innbyrdes tabell, brukes denne til å bestemme rekkefølgen for alle lagene som er involvert. Dvs. at man ikke kårer kun best plasserte lag ved hjelp av innbyrdes tabell, og så går tilbake til vanlig innbyrdes oppgjør hvis det er flere enn 2 lag involvert.

  Punkt 7. Omkamper ved likhet.

  Skulle to eller flere klubber stå likt etter reglene i punkt 6 ovenfor, så arrangeres det omkamp(er), dersom rekkefølgen er avgjørende for deltakelse i sluttspill i NM, eller for opprykk eller nedrykk. Den myndighet som serien sorterer under, avgjør om disse kamper skal spilles som enkel eller dobbelt serie.

 • § 9. Uteblivelse fra kamper

  Med hensyn til straff for uteblivelse, vises til Sanksjons- og protestreglement. Ved første gangs uteblivelse uten gyldig grunn bøtelegges laget.

  Seniorlag herrelag som uten gyldig grunn unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr 10.000,-. Damelag og alle aldersbestemte lag med kr 4000,-.

  Som gyldig grunn for å unnlate å møte til kamp godtas kun sykdomsforfall mot fremvisning av gyldig legeattest. Dette i et slikt omfang av antall spillere at lag ikke kan stilles. Vedkommende myndighet skal beramme kampen på nytt, så sant det er praktisk mulig. Administrerende myndighet kan på bakgrunn av dokumenterte medisinske årsaker fra lege vurdere utsettelse. Det kan gis walkover til motstanderen dersom man finner dette hensiktsmessig. Kampresultatet settes da til 1-0. Ved gjentatt uteblivelse uten gyldig grunn, diskvalifiseres laget. Det kan også gis walkover til begge motstanderlag dersom man finner dette hensiktsmessig.

 • § 10. Avlysning av kamper

  Bare den myndighet som har berammet en kamp, kan avlyse den. Fra avlysningstidspunktet skal det gis meddelelse om nytt oppsett av kamp til de berørte klubber og til oppnevnt dommer innen 72 timer. Avlysning på kampdagen kan først skje etter at dommer har konferert med vedkommende myndighet. I kamper arrangert av Seksjonsstyret kan den som er ansvarlig for serien, flytte kampen til annen bane samme dag.

 • § 11. Regler for omberammelse av annullerte, avbrutte og avlyste kamper

  Punkt 1. Sted for berammelse av annullerte kamper.

  A. Dobbelt serie.

  En kamp som blir annullert på grunn av feil fra dommer eller den myndighet som kampen sorterer under, skal omberammes til samme bane når det er dobbelt serie.

  B. Enkelt serie eller cup.

  En kamp som blir annullert på grunn av feil fra dommer eller den myndighet som kampen sorterer under, skal omberammes til: Nøytral bane, om den opprinnelige kampen var berammet til nøytral bane. Til det gjestende lags bane om den endte uavgjort. Til det seirende lags bane om den ble avgjort.

  Punkt 2. Sted for berammelse av avbrutte eller avlyste kamper.

  En avbrutt eller avlyst kamp skal spilles om på samme bane og med samme arrangør. Dersom vedkommende myndighet finner at arrangøren selv er skyld i at kampen ble avbrutt eller avlyst, kan kampen legges et annet sted.

  Punkt 3. Økonomiske eller banemessige forhold.

  Skulle økonomiske eller banemessige forhold tilsi det, kan vedkommende myndighet legge kampen annet sted enn det som fremgår av punkt 1 og 2 ovenfor.

  Punkt 4. Utgifter og inntekter ved annullerte, avbrutte eller avlyste kamper.

  Dersom ikke annet er bestemt, skal inntektene for annullerte, avbrutte og avlyste kamper deles, etter at vanlige avgifter og det gjestende lags reise‑ og diettutgifter er dekket. Om den myndighet som er ansvarlig for kampen, finner at arrangerende klubb er ansvarlig for at kampen blir avbrutt eller avlyst, kan arrangerende klubb bli pålagt å betale utgifter som er påløpt for gjestende lag eller for dommere. Skulle en klubb i dobbelt serie trekker seg fra bortekampen etter at hjemmekampen er avviklet, kan den myndighet som er ansvarlig for serien pålegge klubben å betale de reiseutgifter som motstanderen hadde til første kamp. Beløpet begrenses oppad til ordinær bilgodtgjørelse pr km. for reise tur/retur med 4 personbiler etter de satser som NBF til en hver tid har fastsatt. Hvor dette er hensiktsmessig, beregnes reiseutgifter etter billigste måte. Oppgjør skal skje direkte klubbene i mellom.

  Punkt 5. Tidsfrist for berammelse og omberammelse av kamper.

  Berammelse og omberammelse av kamper til annen dag skal gjøres med minst 24 timers varsel, om ikke begge klubber samtykker i kortere varsel. Dersom det foreligger protest gjelder denne tidsfristen fra det tidspunkt resultat av protesten foreligger og varsel om omberammet kamp gitt.

  Punkt 6. Omberammingsgebyr.

  Gebyr for omberamming av kamper i de forbundsadministrerte 11er seriene er kr. 2000.

  Omberamming på oppfordring fra baneeier, force majeure, når klubben er uten skyld eller i henhold til NBFs kampreglement er gebyrfritt.

 • § 12. Økonomiske bestemmelser

  Punkt 1. Regnskap m. v

  NBF kan stille krav til klubbens økonomiske virksomhet.
  Klubbens regnskap skal omfatte alle inntekter og utgifter også for arrangementer av ikke sportslig art, som lotterier, gaver o.l. Klubbens regnskap og arrangementer kan kontrolleres av forbundsstyret (i samsvar med NIF`s bestemmelser). Klubben plikter å oppbevare sine regnskapsbøker med bilag etter norsk regnskapslov.

  Forbundsstyret kan holde tilbake en klubbs tilgodehavende til sikkerhet for beløp klubben er pålagt å betale. Forbundsstyret kan også overføre beløpet til krets, annen klubb, spiller eller andre. Forbundsstyret kan betinge spilleberettigelse for nye kontraktspillere eller profesjonelle spillere at klubben innfrir sine forpliktelser til samtlige organisasjonsledd.

  Punkt 2. Rapporter og avgifter

  Klubben plikter å sende rapporter og oppgaver innen frister bestemt av overordnet myndighet. Klubben betaler årskontingenter og lagavgifter til krets og forbund til fastsatte frister.

  En klubb som ikke har betalt sine kontingenter – eller oppfylt andre forpliktelser til fastsatt tid, taper 2 uker etter skriftlig varsel fra overordnet myndighet sine rettigheter inntil forpliktelsene er oppfylt. Ved for sen betaling av lovmessige avgifter til forbund og/eller krets, skal klubben/klubbmedlem ilegges morarenter og purregebyr i.h.t. Forbundsstyrets til enhver tid gjeldende bestemmelser. Morarente er fastsatt til 12% p.a. og purregebyr til kr. 50,-.

  Det kan etter søknad gis henstand med betalingen.

  Punkt 3. Reise‑ og diettutgifter.

  Klubbene betaler selv sine reise‑ og diettutgifter.

  Punkt 4. Reisefordelingskasse.

  Alle klubber i divisjonsspill betaler forskuddsvis et akontobeløp til Seksjonens Reisefordelingskasse.
  Herrer senior                kr. 6.000,─
  Damer 1. og 2. divisjon kr. 3.000,

  Alle klubber i disse divisjoner, som har en eller flere reiser over 75 km en vei, vil få refusjon for all kjøring utover 75 km en vei. Innholdet i reisefordelingskassen deles på totalt antall kilometer reist over 75 km. Den kilometersats som derved fremkommer, betales til de klubber som har hatt reiser ut over 75 km en vei.

  Punkt 5. Fordeling av inntekter i sluttspillet.

  I alle kvart- og semifinaler i sluttspillet for elite divisjonen be­holder hjemmelagene sine inntekter fullt ut og tar alle kostnader for arrangementet.
  I NM-finalene og eventuelle omkamper, er Seksjonsstyret ansvarlig for arrangementet. Den tekniske gjennomføringen kan delegeres til klubb(er) etter nærmere avtale med Forbundet.
  (Finalearrangementet koordineres av Seksjonen etter nær­mere bestemmelser, se § 24, punkt 7).

  Punkt 6. Dommerutgifter.

  Dommerutgiftene (reise og diett) i hver enkelt divisjon fordeles likt mellom de deltakende klubber. Hver enkelt klubb betaler inn på forskudd et beløp som er fastsatt av årsmøte i Bandyseksjonen, og det foretas avregning etter sesongens slutt. Klubbene betaler dommernes honorarer direkte til dommerne. Forskuddsbetalingen omfatter ikke sluttspillkampene. Dommerutgifter for sluttspillkampene belastes sluttspillklubbene særskilt.

 • § 13. Internasjonale kamper (landskamper)

  Internasjonal kamp er en kamp som spilles mellom to landslag og hvor lagene er uttatt av sine respektive forbundsstyrer og bærer sine lands navn. Ved slik kamp kan NBF bare la seg representere av spillere som er norske statsborgere. Spillere som har spilt internasjonal kamp for NBF, føres opp som internasjonal spiller i forbundets register.

 • § 14. Kamper mot lag underlagt andre nasjonale forbund

  Kamper mot lag fra andre nasjonale forbund kan ikke spilles uten Seksjonsstyrets godkjennelse. Søknad sendes Norges Bandyforbund.

 • § 15. Kamper mot lag utenfor NBF

  Kamp mot norsk klubb som ikke er medlem i NBF, kan ikke spilles uten tillatelse fra NBF. Forbudet gjelder så vel lag som enkeltspillere. Søknad sendes Seksjonsstyret.

 • § 16. Forbudte kampdager

  Når det arrangeres landskamper under FIBs vedtatte internasjonale datoer, eller NM-Finale, kan det ikke på samme dag arrangeres annen kamp innen samme idrett uten Seksjonsstyrets tillatelse.

 • § 17. Serien. Divisjonsspillet

  Eliteserien: For å kunne spille i eliteserien må klubben ha lisens.

  Elitelisens gis av Seksjonsstyret for en sesong av gangen.

  Søknadsfrist er 15.juni.

  Det henvises til særskilte bestemmelser for «Lisenskrav elite».

  Punkt 1. Antall lag.

  Eliteserien består av 10 lag.
  1.divisjon består av 8 lag.
  Lavere divisjoner består av øvrige lag.

  Punkt 2. Seriesystem.

  Seriemesterskap arrangeres som 11-er bandy. Lag som kun har rink som hjemmebane, kan søke om dispensasjon for en sesong av gangen.
  Lagene i eliteserien spiller dobbel serie etter Seksjonsstyrets bestemmelser.
  Lagene i 1. divisjon spiller dobbel serie etter Seksjonsstyrets bestemmelser.
  Lagene i lavere divisjoner spiller etter nærmere angitte bestemmelser gitt av Seksjonsstyret.
  Lagene i dameklassen(e) spiller etter nærmere angitte bestemmelser gitt av Seksjonsstyret.
  Vinneren av Eliteserien tildeles pokal og spillerne tildeles NBFs diplom. Klubben får dessuten andel i vandrepokal, som den er ansvarlig for, og som den plikter å levere tilbake etter bandyseksjonens nærmere bestemmelser. Hvis pokalen vinnes 3 ganger av samme klubb, blir pokalen klubbens eiendom. Vinneren av 1.divisjon er seriemester. Laget tildeles NBFs pokal, og inntil 17 spillere tildeles NBFs diplom.

  Punkt 3. Nedrykk/opprykk

  De åtte best plasserte lagene i eliteserien, er kvalifisert for eliteserien påfølgende sesong.
  Lag nummer 10 rykker direkte ned i 1. divisjon.
  Lag nummer 9 spiller kvalifisering mot lag nummer 2 i 1. divisjon.
  Lag nummer 1 i 1. divisjon rykker direkte opp i eliteserien.
  Lag nummer 3, 4, 5, og 6 i 1. divisjon er kvalifisert for 1. divisjon påfølgende sesong.
  Lag nummer 7 i 1. divisjon spiller kvalifisering mot det nest best rangerte førstelaget i 2. divisjon.
  Lag nummer 8 i 1. divisjon rykker direkte ned i 2. divisjon.
  Best rangerte førstelag i 2. divisjon rykker direkte opp i 1. divisjon.
  Nedrykk og kvalifisering om nedrykk fra 2. divisjon og lavere divisjoner avhenger av antall divisjoner og avgjøres etter nærmere bestemmelser gitt av Seksjonsstyret.
  Kvalifiseringskamper spilles best av tre kamper dersom Seksjonsstyret ikke bestemmer annet.
  I kvalifiseringskamper er laget fra høyeste divisjon best rangert og får første, og eventuelt tredje kamp hjemme.

  Punkt 4. Sluttspill NM Kvart- og Semifinaler.

  Kvartfinalene spilles best av fem kamper.
  Lag nummer 1 – 8 fra eliteserien spiller kvartfinaler.
  Lag nummer 1 – 4 fra eliteserien kan ikke møtes i kvartfinale.
  Lag nummer 1 fra eliteserien trekker motstander i kvartfinalen mellom lag nummer 7 og 8.
  Lag nummer 3 fra eliteserien trekker motstander i kvartfinalen mellom lag nummer 5 og 6.
  De fire best plasserte lagene fra eliteserien spiller hjemme i 1. 3. og eventuelt 5. kamp.
  Om klubbene etter fire kamper står med to seiere hver, spilles det en 5. kamp.
  Hver kamp i kvartfinalene skal ha en vinner. Dersom resultatet er uavgjort etter ordinær tid spilles det to ekstraomganger av inntil 10 min, men avbrytes straks et av lagene har gjort mål (første mål vinner). Står det fortsatt uavgjort etter ekstraomganger, avgjøres kampen ved straffeslagskonkurranse etter Seksjonsstyrets bestemmelser.

  Semifinalene spilles best av 5 kamper
  Vinnerne av kvartfinalene spiller semifinaler
  Semifinalisten som har best plassering fra eliteserien trekker mellom de to semifinalistene som har lavest plassering fra eliteserien.
  De to best plasserte lagene fra eliteserien spiller hjemme i 1. 3. og eventuelt 5. kamp.
  Om klubbene etter fire kamper står med to seiere hver, spilles det en 5. kamp.
  Hver kamp i semifinalene skal ha en vinner. Dersom resultatet er uavgjort etter ordinær tid spilles det to ekstra omganger av inntil 10 min, men avbrytes straks et av lagene har gjort mål (første mål vinner). Står det fortsatt uavgjort etter ekstraomganger, avgjøres kampen ved straffeslagskonkurranse etter Seksjonsstyrets bestemmelser.

  Punkt 5. NM-finaler.

  Vinnerne av semifinalene møtes i finale. Finalen skal spilles på kunstis og Seksjonsstyret bestemmer kampsted. NM-finalen skal avgjøres i best av én kamp i alle klasser. Ved uavgjort etter ordinær tid skal det spilles to ekstraomganger á ti minutter herrer, damer, junior og gutter/jenter. For smågutter og småjenter spilles to ganger fem minutter. Det spilles inntil et av lagene skårer («første målet vinner»). Står det fortsatt uavgjort etter ekstraomganger, avgjøres kampen ved straffeslagskonkurranse etter Seksjonsstyrets bestemmelser.

  Punkt 6. Berammelse av kamper – Eliteserien herrer og 1. divisjon herrer

  Samtlige kamper legges fortrinnsvis til kunstis fra seriestart og frem til 2. juledag. Samtlige sluttspillkamper skal legges til kunstis. I begge tilfeller, og dersom forholdene tilsier det, har Seksjonsstyret anledning til å omberamme disse kampene til naturis.

  Punkt 7. Innbyttere – eliteserien herrer og 1. divisjon herrer

  I Eliteserien og 1. divisjon herrer skal en innbytter som utespiller være junior, unntatt hvis det i startoppstillingen allerede er en juniorspiller. Elitelag og 1. divisjonslag som ikke har juniorspillere i lagoppstillingen til den enkelte kamp har kun anledning til å stille med 15 spillere.

 • § 18. 2. og lavere divisjoner herrer

  Modell for oppsett av 2. og lavere divisjoner herrer fastsettes av Seksjonsstyret. Modellen vurderes årlig ut fra antallet påmeldte lag. Skulle isforholdene, eller andre forhold tilsi det, kan Seksjonsstyret endre modellene. Klubber som ikke deltar i noen av divisjonene, kan spille i kretsserier, som arrangeres av kretsstyrene.

 • § 19. Lavere rangerte seniorlag herrer

  En klubbs lavere rangerte seniorlag deltar i NBFs konkurranser utenfor seriesystemet, med mindre Seksjonsstyret vedtar noe annet.
  Lavere rangerte seniorlag kan ikke delta i samme divisjon som høyere rangerte seniorlag, med mindre Seksjonsstyret bestemmer annet.
  Lavere rangerte seniorlag deltar ikke i NM-sluttspillet.

 • § 20. Spilleres adgang til å spille på lavere rangerte seniorlag herrer

  I konkurranser der lavere rangerte seniorlag er gitt tillatelse til å delta i seriesystemet, skal klubben nominere de 8 beste spillere på hvert av sine seniorlag med unntak av det lavest rangerte laget. Klubben skal, senest en uke før seriestart, oversende Forbundet liste over de nominerte spillerne.

  De 8 nominerte spillerne på hvert av lagene kan ikke spille på lavere rangerte seniorlag.

  Når en spiller har spilt en kamp på høyere rangert seniorlag kan denne ikke lenger spille på lag rangert to nivåer under. Seksjonsstyret kan utøve skjønn i henhold til bestemmelsens intensjon og kan overprøve klubbenes nomineringer. I spesielle tilfeller kan Seksjonsstyret gi dispensasjon.

  Fra og med 1.februar har ikke klubbene anledning til å søke om endring av nominasjonslisten.

  Seksjonsstyret kan til enhver tid endre nominasjonslisten der denne ikke ivaretar sin funksjon.

 • § 21. Damer

  § 21.1 Seriemesterskapet.

  Seriemesterskapet arrangeres som 9-er bandy. Dersom lagene enes, kan den enkelte kamp avvikles som 11-er bandy. Lag som kun har rink som hjemmebane kan søke om dispensasjon for en sesong av gangen.

  § 21.2 Sluttspill NM.

  Sluttspillet i NM arrangeres som 9-er bandy. Dersom lagene enes, kan den enkelte kamp avvikles som 11-er bandy. Sluttspillet avvikles med semifinaler og finale. Semifinalene spilles best av tre kamper, hvor det best rangerte lag fra serien spiller hjemme i 1. og eventuelt 3. kamp. Hver kamp skal ha en vinner. Dersom resultatet er uavgjort etter ordinær tid spilles det to ekstra omganger av inntil 10 minutter, men avbrytes straks et av lagene har gjort mål (første mål vinner). Står det fortsatt uavgjort etter ekstraomganger, avgjøres kampen ved straffeslagskonkurranse etter Seksjonsstyrets bestemmelser.

  § 21.3 Lavere rangerte seniorlag.

  En klubbs lavere rangerte seniorlag deltar i NBFs konkurranser utenfor seriesystemet, med mindre Seksjonsstyret vedtar noe annet.
  Lavere rangerte seniorlag kan ikke delta i samme divisjon som høyere rangerte seniorlag, med mindre Seksjonsstyret bestemmer annet.
  Lavere rangerte seniorlag deltar ikke i NM-sluttspillet.

  § 21.4 Spilleres adgang til å spille på flere seniorlag damer.

  I konkurranser der lavere rangerte seniorlag er gitt tillatelse til å delta i seriesystemet, skal klubben nominere de 6 beste spillere på hvert av sine seniorlag med unntak av det lavest rangerte laget. Klubben skal, senest en uke før seriestart, oversende Forbundet liste over de nominerte spillerne.

  De 6 nominerte spillerne på hvert av lagene kan ikke spille på lavere rangert seniorlag.

  Når en spiller har spilt en kamp på høyere rangert seniorlag kan denne ikke lenger spille på lag rangert to nivåer under. Seksjonsstyret kan utøve skjønn i henhold til bestemmelsens intensjon og kan overprøve klubbenes nomineringer.  I spesielle tilfeller kan Seksjonsstyret gi dispensasjon.

  Fra og med 1.februar har ikke klubbene anledning til å søke om endring av nominasjonslisten.

  Seksjonsstyret kan til enhver tid endre nominasjonslisten der denne ikke ivaretar sin funksjon.

 • § 22. Norgesmesterskap yngre klasser

  Norgesmesterskapet for junior, gutter og smågutter arrangeres hvert år etter Seksjonsstyrets bestemmelser. Det er adgang for klubbene til å melde på flere lag i hver av de aldersbestemte klassene. Om to lag fra samme klubb skulle nå kvartfinalen i en av klassene, skal disse to lag spille mot hverandre. Dersom en klubb melder på flere lag i samme klasse, skal den senest tre uker før seriestart oversende Forbundet en liste over de seks beste spillere på 1. laget. Disse spillerne kan ikke benyttes på andre lag i samme klasse i løpet av sesongen. Seksjonsstyret kan når som helst overprøve klubbens nomineringer. Målvakter er unntatt reglene om nominering. Fra og med 1. februar har ikke klubbene anledning til å søke om endring av nominasjonslisten.

 • § 23. Skolemesterskapet

  Kampene i skolemesterskapet arrangeres som 7ér bandy og rinkbandy etter Seksjonsstyret nærmere bestemmelser.

 • § 24. Alminnelige bestemmelser

  Punkt 1. Påmelding av lag.

  Lag som er kvalifisert for en plass i seriespillet i Eliteserien Herrer og 1.divisjon Herrer er automatisk påmeldt. Klubber, som ikke ønsker å benytte plassen deres lag er kvalifisert for i disse klassene, må innen 1. mai melde fra til administrerende myndighet at de trekker laget. Å trekke laget etter fristen sanksjoneres med kr 5.000,- i bot.

  For øvrige divisjoner og klasser settes påmeldingsfristen til 15. mai.

  For øvrige divisjoner og klasser settes avmeldingsfrist til 15. august.

  Seniorlag som meldes på i disse klasser, og trekker laget etter avmeldingsfristen sanksjoneres med 2.000,- i bot, samt at påmeldingsavgiften ikke refunderes.

  Aldersbestemte lag som trekkes mindre enn en uke før seriestart, vil ikke få refundert påmeldingsavgiften.

  Seniorlag som trekkes etter seriestart, sanksjoneres med 10.000,- i bot.

  Aldersbestemte lag som trekkes etter seriestart, sanksjoneres med 4.000,- i bot.

  Seniorlag skal spille i den divisjonen de, etter siste sesongs resultater, er kvalifisert for.

  Seniorlag, som sier fra seg den plassen de er sportslig kvalifisert for, skal starte på nytt i laveste divisjon.

  Frister for betalingen av sesongens avgifter

  Eliteserien: Halv serieavgift innen 1. juni

  Eliteserien: Halv serieavgift innen 1. september

  Lagavgift senior (unntatt laveste divisjon) 1. september

  Dommeravgift (unntatt laveste divisjon) 1. oktober

  Lagavgift laveste divisjon 1. oktober

  Dommeravgift laveste divisjon 1. november

  Avgift aldersbestemte klasser 1. oktober

  Punkt 2. Forsikring.

  For å delta i obligatoriske serier og mesterskap må alle spillere være forsikret gjennom den forsikringsform som forbundsstyret til en hver tid fastsetter.

  Punkt 3. Administrasjon.

  Seniorseriene og NM i de aldersbestemte klasser administreres av Seksjonsstyret.

  Punkt 4. Oppnevning av dommere, kampinspektør og kamp­sekretærer.

  Seksjonsstyret, eller den som har fått dette oppdraget av NBF, oppnevner dommere, kampinspektør og kampsekretærer. I elite og 1. divisjon settes bare forbundsdommere. Dommerkomitéen kan imidlertid sette opp dommeraspiranter i 1. og 2. divisjon som høver til prøve for forbundsgraden, under forutsetning av at disse kamper ikke har avgjørende betydning for topp‑ eller bunnplassering.

  Punkt 5. Arrangement.

  Seksjonsstyret bestemmer hvilken klubb som skal arrangere de berammede kamper. Seksjonsstyret kan også frita en klubb for arrangement i en sesong, når klubben har bedt om det ved anmeldelsen av sitt lag, og forholdene gjør det naturlig. Arrangerende klubb skal sørge for spilleklar bane, herunder tilstrekkelig antall baller og benker til innbyttere og ledere.

  Om ikke spillemateriell er i orden til rett tid, kan arrangerende klubb tape kampen. Myndighet som er ansvarlig for kampen, avgjør om det foreligger særegne forhold.

  Punkt 6. Loddtrekning i sluttspill.

  I sluttspillet i samtlige klasser skal kampene settes opp ved loddtrekning. Involverte klubber inviteres med minst 24 timers varsel til å være med på trekningen.

  Punkt 7. Finaler.

  a. NM‑finale senior.

  Seksjonsstyret er i samarbeid med en eventuell utpekt teknisk arrangør ansvarlig for arrangementet av NM‑finale senior (herrer og damer). (Se § 12 Punkt 5.)

  b. NM‑finaler aldersbestemte klasser.

  Dersom forbundet ikke har bestemt annet gjelder følgende:

  I NM‑finaler og bronsekamper aldersbestemte klasser er hjemmelag administrativt/teknisk og økonomisk ansvarlig for arrangementet. Dersom finale eller bronsekamp settes opp på nøytral bane, er klubbene felles administrativt/teknisk ansvarlig for arrangementet, herunder det økonomiske, unntatt hvis Forbundet har utpekt teknisk arrangør. NM i juniorklassene avgjøres med en finalekamp, der vinneren blir Norgesmester. Seksjonsstyret står fritt til å beramme sted og tid.

  c. Bronsekamper alle klasser.

  I bronsekamper er hjemmelag administrativt, teknisk og økonomisk ansvarlig for arrangementet. Involverte klubber er felles ansvarlig for arrangementet dersom bronsekamp settes opp på nøytral bane, unntatt hvis Forbundet har utpekt teknisk arrangør av finaleuka.

  d. Hjemmelagets rettigheter.

  Hjemmelaget disponerer definert hjemmegarderobe. Seksjonsstyret avgjør øvrige rettigheter.

 • § 25. Avbrutt sesong

  Skulle særegne forhold gjøre det umulig å gjennomføre kampene i noen av de divisjoner som er oppsatt, har Seksjonsstyret rett til å forandre programmet, og eventuelt redusere til enkelt serie der det er oppsatt dobbelt, eller til å avvikle kampene etter utslagsmetoden om Seksjonsstyret finner dette mest hensiktsmessig. Seksjonsstyret kan i så fall også endre reglene for opp- og nedrykk, slik det finner det mest formålstjenlig, eventuelt bestemme at ingen opp- eller nedrykk skal finne sted.

 • § 26. Kretskamper

  Kretsstyret skal, så sant det er mulig, arrangere kretsmesterskap i alle klasser samt for skolelag.
  Kampene spilles i samsvar med NBFs kamp- og spillereglementet, med mindre kretsstyret har vedtatt egne bestemmelser for kretskamper.

 • § 27. Fritak fra å spille kretskamp/forbundskamp

  Kretsstyret/Seksjonsstyret kan etter søknad frita en klubb fra å spille en fastsatt kamp, om to eller flere av klubbens spillere er uttatt til å spille kamp som FIB/NBF arrangerer, og denne fastsatte kampen av Forbundet/krets er berammet til dagen før, samme dag eller dagen etter at kampen er berammet.

 • § 28. Spilleforbud

  Dersom Seksjonsstyret finner det nødvendig, kan det legges ned spilleforbud så vel for klubber som for enkelte spillere.

 • § 29. Regler for de aldersbestemte klasser

  Punkt 1. Klasser og aldersgrenser.

  Det spilles i følgende klasser: Veteran, Old boys/Old girls, junior, gutt/jente, smågutt/småjente, lillegutt/lillejente og knøtt.
  Laveste alder for deltagelse Old boys og Old girls er fylte 35 år før årsskiftet i inneværende sesong. Dette gjelder også målvakter på Veteran.
  Old boys- og Veteranspillere som er oppført på dommerkortet i Eliteserien herrer, kan ikke lenger delta i Old boys- eller Veterankamper samme sesong. Seksjonsstyret kan dispensere fra denne bestemmelsen.
  Old Girls spillere som har stått oppført i kamprapporten i Dameklassen kan ikke lenger, i samme sesong, delta i Old girls eller Veterankamper. Seksjonsstyret kan dispensere fra denne bestemmelsen.
  Laveste alder for deltagelse i veteran er fylte 50 år før årsskiftet inneværende sesong. Seksjonsstyret kan dispensere fra denne bestemmelsen.
  For å spille i klassene junior, gutt/jente, smågutt/småjente, lillegutt/lillejente og knøtt må spillerne ikke ha fylt henholdsvis 20, 17, 15, 13 og 11 år ved årsskiftet i inneværende sesong. Seksjonsstyret kan dispensere fra denne bestemmelsen.
  Jenter kan være to år overårige i alle gutteklasser til og med smågutt. Fra og med seriene gutt settes det ingen øvre aldersgrense for jenter/damer.

  Punkt 2. Yngre spilleres adgang til å delta i seriene.

  • For å delta i seniorkamper i herrer må en spiller ha fylt 16 år før årsskiftet i inneværende sesong.
  • En småguttespiller kan i tillegg til deltakelse på eget lag kun delta på lag en aldersklasse høyere.
  • For å delta i damekamper må en spiller ha fylt 15 år før årsskiftet inneværende sesong. Seksjonsstyret kan dispensere fra denne bestemmelsen.

  Punkt 3. Kamptid (også senior).

  Veteran 50+                                        2 ganger 30 minutter
  Old boys                                               2 ganger 30 minutter
  Senior herrer                                       2 ganger 45 minutter
  Senior damer                                       2 ganger 45 minutter
  Senior damer rink                               2 ganger 35 minutter
  Junior                                                     2 ganger 45 minutter
  Gutt (også videregående skole)         2 ganger 40 minutter
  Smågutt (også ungdomsskole)           2 ganger 30 minutter
  Lilleputt/knøtt (også grunnskole)     2 ganger 25 minutter

  Forlenget spilletid i senior, damer, junior- og gutteklassen er 2×10 minutter og i smågutteklassen-, old boys og veteran 50+ 2×5 minutter. Samme regler for de tilsvarende skoletrinn.

  Punkt 4. Kun en kamp pr dag.

  Spillere som går inn under disse regler, kan ikke spille mer enn en kamp samme dag. Unntatt er aldersbestemte kamper i samme serie for samme alderstrinn. For turneringer som spilles med redusert spilletid, kan Seksjonsstyret etter søknad gi dispensasjon.

  Punkt 5. Redusert utvisningstid.

  Når det i turneringer benyttes redusert spilletid, settes tidsbegrensede utvisningstiden til henholdsvis 3 og 6 minutter.

 • § 30. Spilleberettigelse for bandyspillere

  Innledning

  Denne paragrafen regulerer alle klubbskifter av spillere mellom bandyklubber som er medlem av Norges Bandyforbund, samt bruk av og innhold i kontrakter mellom klubb og spiller og mellom klubber. Paragrafen regulerer også overgang av spillere fra utenlandske klubber.

  Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser.

  Generelt

  En spiller som skal delta i seriespill eller cup arrangert av forbund eller krets, må være medlem av klubben og ha gyldig lisens etter NBFs lisensbestemmelser.

  Ingen spiller kan i samme tidsrom spille for to forskjellige klubber som er tilsluttet samme eller forskjellige bandyforbund. Seksjonsstyret kan i helt særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsen for damer/jenter for spill i herre/gutteklasser.

  En spiller har spilletillatelse for ny klubb i obligatorisk kamp fra den dato som fremgår av skriftlig melding fra forbundskontoret.

  Før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/utlån, skal ny klubb på etterviselig måte, gi tidligere klubb skriftlig melding. Etter at slik varsel er gitt, skal det gå rimelig tid før spilleren kontaktes.

  Tidligere klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt.

  Ny klubb skal, uten ugrunnet opphold, varsle tidligere klubb skriftlig også der spilleren selv tar kontakt.

  Først når overgang/utlån er godkjent av forbundskontoret, kan spilleren delta i ikke-obligatorisk kamp og trening for ny klubb. For øvrig kan ikke spiller delta for annen klubb i ikke-obligatorisk kamp eller trening uten skriftlig tillatelse fra klubben han/hun har spilletillatelse for.

  Medlemskap, tillitsverv og representasjonsrett

  En person kan være medlem av flere klubber, men bare representere én klubb på årsmøter, ting og i tillitsverv i krets og forbund. Ingen kan være spilleberettiget for mer enn en klubb eller representere mer enn en klubb som dommer. Tillitsvalgt eller dommer kan ikke spille for annen klubbs lag i en divisjon der også den klubben man er tillitsvalgt eller dommer for, har lag. Seksjonsstyret kan gi dispensasjon fra begrensningen i tredje punktum for en sesong av gangen. Selv om dispensasjon gis, må registrering av spiller skje på vanlig måte.

  Spillere

  Spillere klassifiseres som enten amatører eller profesjonelle.

  En spiller som mottar vederlag, utover kostnadsdekning, og vederlaget overstiger tilsvarende 300 euro for en sesong (1. april – 31. mars), anses som profesjonell spiller etter dette regelverket. Det er et krav at vederlaget er knyttet til spillerens funksjon som bandyspiller.

  En spiller som mottar mindre enn et beløp tilsvarende 300 euro i vederlag, utover kostnadsdekning, pr bandysesong, anses som amatør etter dette regelverket.

  Utgifter knyttet til reise- og overnatting, knyttet direkte til deltakelse i en bandykamp, samt kostnader knyttet til utstyr, forsikring og utdanning omfattes ikke som vederlag for en amatørspiller.

  Samarbeidslag – herrer

  To klubber kan vederlagsfritt, etter søknad, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå sammen spillere fra to lag i samme klasse for å kunne opprettholde aktiviteten til ett lag. Administrerende myndighet kan hvis hensiktsmessig dispensere fra tidsfristen.

  Det skal være minst 4 aktive spillere fra hver klubb for å kunne godkjenne et samarbeidslag.

  Navnet på laget skal være navnet på de to klubbene: Klubb1/Klubb2.

  Førstnevnte klubb er juridisk og administrativt ansvarlig for laget og innehar alle rettigheter og forpliktelser for laget. Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til sine respektive moderklubber. Dersom det også den påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må prosedyren følges på ny. Det sammenslåtte laget spiller på det høyest rangerte lagets plass i seriesystemet. Plassen i seriesystemet som ikke benyttes som følge av en sammenslåing, flyttes automatisk ned i nederste divisjon i aldersklassen den påfølgende sesong. Dersom det før sammenslåingen ikke er klart hvilket av lagene som er høyest rangert, må klubbene, før påmeldingsfristen, skriftlig til administrerende myndighet, bestemme hvilket av lagenes plass som skal benyttes av det sammenslåtte laget i den forestående sesongen. Hvis et sammenslått lags moderklubb(er) allerede har lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan spillerne på det sammenslåtte laget, ikke spille for disse lagene. I helt særskilte tilfeller kan Seksjonsstyret godkjenne spill i samme aldersklasse om dette også er et samarbeidslag mellom de samme klubber.

  Spillerne kan spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge aldersbestemmelsene overholdes.

  Samarbeidslag senior kan ikke rykke opp.

  Samarbeidslag – damer

  Flere klubber kan vederlagsfritt, etter søknad, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå sammen spillere fra flere lag i samme klasse for å kunne opprettholde aktiviteten til ett lag. Administrerende myndighet kan hvis hensiktsmessig dispensere fra tidsfristen.

  Det skal være minst 3 aktive spillere fra hver klubb for å kunne godkjenne et samarbeidslag.

  Navnet på laget skal være navnet på alle involverte klubber: Klubb1/Klubb2 osv.

  Førstnevnte klubb er juridisk og administrativt ansvarlig for laget og innehar alle rettigheter og forpliktelser for laget. Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til sine respektive moderklubber. Dersom det også den påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må prosedyren følges på ny. Det sammenslåtte laget spiller på det høyest rangerte lagets plass i seriesystemet. Plassen i seriesystemet som ikke benyttes som følge av en sammenslåing, flyttes automatisk ned i nederste divisjon i aldersklassen den påfølgende sesong. Dersom det før sammenslåingen ikke er klart hvilket av lagene som er høyest rangert, må klubbene, før påmeldingsfristen, skriftlig til administrerende myndighet, bestemme hvilket av lagenes plass som skal benyttes av det sammenslåtte laget i den forestående sesongen. Hvis et sammenslått lags moderklubb(er) allerede har lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan spillerne på det sammenslåtte laget, ikke spille for disse lagene. I helt særskilte tilfeller kan Seksjonsstyret godkjenne spill i samme aldersklasse om dette også er et samarbeidslag mellom de samme klubber.

  Spillerne kan spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge aldersbestemmelsene overholdes.

  Samarbeidslag senior kan ikke rykke opp.

  Spillerkontrakter

  En klubb kan inngå kontrakt med en eller flere spillere som er fylt 16 år.

  Kontrakt med amatørspiller kan inngås for maksimum 1 sesong av gangen.

  Kontrakt med profesjonell spiller kan inngås for maksimum 3 sesonger av gangen.

  NBFs standardkontrakt skal benyttes.

  Kontrakten skal inngås i tre eksemplarer (ett til klubb, ett til spiller og ett til NBF) og være undertegnet av spilleren og klubbens leder eller ansatt/tillitsvalgt i klubben som er gitt skriftlig fullmakt fra klubbens styre. Dersom spilleren er under 18 år må også spillerens foresatte medundertegne før kontrakten er gyldig.

  Klubben skal sende ett undertegnet eksemplarer av kontrakten til NBF senest 7 dager etter inngåelsen.

  Kontrakt med spiller fra annen klubb kan bare inngås hvis kontrakten med nåværende klubb er utløpt, opphørt ved skriftlig avtale eller hevet på gyldig måte.

  Ved eventuell overgang i kontraktsperioden kan klubben som har kontrakt med spilleren, kreve økonomisk kompensasjon for å løse spilleren fra kontrakten. Etter kontraktens utløp kan det ikke kreves kompensasjon ved overgang til ny klubb.

  Avtaler mellom klubber knyttet til overganger/utlån

  Avtaler/dokumenter som forplikter klubben, skal være undertegnet av klubbens leder eller ansatt/tillitsvalgt i klubben som er gitt skriftlig fullmakt fra klubbens styre.

  I forbindelse med overgang eller utlån av spiller kan det ikke avtales vilkår av økonomisk, sportslig eller annen karakter knyttet til bruk av spilleren i spesielle kamper eller bestemte tidsrom.

  En klubb som har akseptert å låne en spiller har ikke anledning til å overføre eller låne ut spilleren til annen klubb.

  Avtaler mellom klubber vedrørende enkeltspiller må også være undertegnet av spilleren, for spillere under 18 år også av foresatte, for å være gyldig.

  Overgang for spillere mellom norske klubber (gjelder spillere i lisenspliktig alder)

  Før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/utlån, skal ny klubb på etterviselig måte, gi tidligere klubb skriftlig melding. Etter at slik varsel er gitt, skal det gå rimelig tid før spilleren kontaktes. Tidligere klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt.

  Overgangen behandles av Norges Bandyforbund.

  En spiller kan skifte klubb når som helst i året, men dersom overgangen mottas av NBF etter 5. januar kan spilletillatelse imidlertid først gis fra 1. april.

  Saksgang

  Klubb som har tatt opp et nytt medlem, sender forespørsel på fastsatt Overgangsskjema til tidligere klubb om eventuelle uoppgjorte økonomiske forpliktelser. Forespørselen skjer enten ved rekommandert sending eller på annen etterviselig måte. Som økonomiske forpliktelser regnes medlemskontingent, treningsavgift og lagutstyr samt eventuelle forhold i kontrakt. Svar på forespørsel skal sendes enten rekommandert eller skje på annen etterviselig måte innen 14 dager.

  Etter at svar fra tidligere klubb er mottatt eller svarfristen (14 dager) er utløpt, sender ny klubb følgende dokumenter til NBF for registrering:

  • NBFs standard Overgangsskjema
  • Svar fra tidligere klubb, dersom dette foreligger
  • Dersom svar fra tidligere klubb ikke foreligger skal dokumentasjon for når forespørsel er sendt/overlevert tidligere klubb vedlegges
  • Dersom tidligere klubb har svart at spillerens forpliktelser ikke er oppgjort skal det vedlegges kvittering og/eller bekreftelse for at disse er gjort opp.
  • Eventuelle tilleggsavtaler mellom klubbene knyttet til overgangen
  • Kvittering for betalt overgangsgebyr

  Ny klubb kan ikke benytte spilleren i obligatorisk kamp før den dato som er angitt i NBFs skriftlige melding om spilletillatelse og tidligst fire -4-dager etter at NBF har mottatt samtlige overgangsdokumenter i korrekt utfylt stand.

  Behandlingstiden på minimum fire -4- dager forutsetter at NBF har mottatt komplette, korrekt utfylte overgangsdokumenter.

  Internasjonale overganger

  Eget skjemaet skal benyttes.

  Utenlandske statsborgere må ha oppholds- og arbeidstillatelse i Norge i henhold til norsk lovgivning.

  Overgangsgebyret for internasjonale overganger må betales til FIB via NBF

  Overgang fra utenlandsk klubb til norsk klubb må være meldt innen 31.12 ihht FIB-reglene.

  Utlån av spiller mellom norske klubber (kun for spillere under kontrakt)

  Kun spillere som har skriftlig kontrakt med sin klubb, kan lånes ut til annen klubb. NBFs standard utlånsavtale skal benyttes. Betingelsene for at slik utlån kan finne sted, er at spiller, ny klubb og tidligere klubb er enige om vilkårene for utlånet og at utlånsperioden ikke går ut over varigheten av spillerkontrakten med utlånsklubben. De avtalte vilkårene for utlånet skal være skriftlig og undertegnet av alle tre parter.

  Utlånsavtalen skal være undertegnet av begge klubber og spiller. Dersom spilleren er under 18 år skal også spillerens foresatte signere avtalen før denne er gyldig.

  Etter utlånsavtalens utløp er spilleren spilleklar for den klubb hun/han er utlånt fra uten ny registrering 4 dager etter utlånsavtalens utløp.

  En utlånt spiller kan i inneværende sesong avbryte utlånet og returnere til moderklubb dersom begge klubber og spiller er enige om dette og tilbakeføringen skjer innen 5. januar. NBF må ha mottatt skriftlig bekreftelse på dette signert av alle parter innen 5. januar. Spiller blir da spilleklar for utlånsklubben tidligst 4 dager etter NBF har mottatt den skriftlige bekreftelsen.

  Utlånsavtaler kan forlenges, uten ny registrering, dersom NBF mottar en skriftlig bekreftelse fra alle parter før utlånsperioden er utløpt og forlengelsen ikke går ut over 1. april inneværende sesong eller utover varigheten av spillerkontrakten med utlånsklubben,

  • Spiller kan heller ikke melde overgang eller lånes ut til andre klubber i utlånsperioden.
  • Spilleren er under karantene fra underskrift av utlånsavtalen og kan da verken spille for utlånsklubben eller ny klubb.
  • Et utlån må ha en varighet av minimum 14 dager og maksimum ut inneværende sesong (1. april).
  • Behandlingstiden er minimum 4 dager etter at avtalen er mottatt av NBF.
  • Spilleren er ikke spilleberettiget før skriftlig bekreftelse fra NBF foreligger.
  • Dersom det inngås avtale i tillegg til forbundets standard utlånsavtale, må denne vedlegges.
  • Kvittering for betalt utlånsgebyr skal vedlegges
  • Utlånsavtaler som er NBF i hende etter 5. januar får ikke virkning før 1.april.

  Spilleberettigelse i sluttspill

  For å være spilleberettiget i NM-sluttspill og kvalikkamper må spilleren være spilleberettiget for sin klubb senest 5. januar inneværende sesong.

  Sluttspill defineres som kvalikkamper for opp- og nedrykk, samt NM-sluttspill.

  Enhver tvist mellom klubber eller mellom klubb og spiller etter § 30 skal først forsøkes løst av partene selv. Dersom partene etter flere forhandlingsforsøk, ikke kommer til enighet, kan saken fremmes for forbundsstyret eller den de bemyndiger.

   

  Gebyr overganger og utlån
  Overgangsgebyret for spiller over 17 år:Kr 800,-
  Overgangsgebyr for spiller under 17 år:Kr 400,-
  Utlånsgebyr for spillere med kontrakt:Kr 1400,-

  Overgangsgebyret fastsettes av Seksjonsstyret

 • § 31. Bruk av ikke spilleberettigede spillere

  Har spiller deltatt uten å være berettiget til det skal kampen regnes som tapt for den klubb som har benyttet vedkommende. Resultatet settes til 1-0. Godtgjør klubben å ha vært uten skyld, skal kampen annulleres og omkamp berammes. Klubben kan ikke ved omkamp forbedre så vel poengresultat som mål. Bare de spillere kan delta som var spilleberettiget ved første kamp. I kamper spilt etter poengberegning hvor begge lag har benyttet ikke spilleberettigede spillere, settes kampresultatet til 0-0, ingen av lagene blir tilkjent poeng. Ansvarlig myndighet kan også vurdere bruk av bøter.

 • § 32. Tildeling av; merker, medaljer, diplomer, pokaler og utmerkelser

  § 32.1 Norgesmesterskapsmerket herrer

  Bunnfargen i merket er rød. Dette merket blir tildelt spillere på det seirende lag i Norgesmesterskapet for senior i et antall av 20. Spillerne som har spilt finalen samt øvrige spillere som har deltatt i minst 1/3 av lagets obligatoriske kamper inneværende sesong kan tildeles merket etter oppgave fra vedkommende klubb. Dersom flere enn 20 spillere oppfyller ett av vilkårene for tildeling av merket kan klubben søke NBF ytterligere tildeling.

  § 32.2 Norgesmesterskapsmerket damer

  Bunnfargen i merket er rød. Dette merket blir tildelt spillere på det seirende lag i Norgesmesterskapet for senior i et antall av 14. Spillerne som har spilt finalen samt øvrige spillere som har deltatt i minst 1/3 av lagets obligatoriske kamper inneværende sesong kan tildeles merket etter oppgave fra vedkommende klubb. Dersom flere enn 14 spillere oppfyller ett av vilkårene for tildeling av merket kan klubben søke NBF ytterligere tildeling.

  § 32.3 Norgesmesterskapsmedaljer herrer

  Spillerne på det seirende lag får gullmedalje. Spillerne på det tapende laget får sølvmedalje.). Disse medaljer deles ut etter de samme regler som for mesterskapsmerket herrer.

  § 32.4 Norgesmesterskapsmedaljer damer

  Spillerne på det seirende lag får gullmedalje. Spillerne på det tapende laget får sølvmedalje. Disse medaljer deles ut etter de samme regler som for mesterskapsmerket damer.

  § 32.5 Medaljer for seriemesterskap elite herrer

  Spillere som har deltatt i minst 1/3 av lagets obligatoriske seriekamper inneværende sesong kan tildeles medaljer etter oppgave fra vedkommende klubb. Disse tildeles henholdsvis gull, sølv og bronse etter samme regler som for Norgesmesterskapsmerket.

  § 32.6 Norgesmesterskapsmedaljer yngre klasser

  Spillere på det seirende lag for juniorer, gutter og smågutter tildeles gullmedaljer etter de regler som er nevnt over. Spillerne på lag nr. 2 og lag nr. 3 tildeles henholdsvis sølv og bronsemedaljer etter de samme regler. Spillere kan ikke oppnå medaljer i flere valører i samme NM-klasse samme år.

  § 32.7 Pokaler

  A. Vinneren av sluttspillet i Eliteserien herrer er Norgesmester, og kan tildeles H.M. Kongens Pokal.
  Norgesmesteren i herreklassen får andel i vandrepokal som den er ansvarlig for, og som den plikter å levere tilbake etter forbundsstyrets nærmere bestemmelser. Vinnes pokalen 3 ganger av samme klubb, blir den klubbens eiendom.
  B. Vinner av Eliteserien herrer tildeles NBFs pokal.
  C. Vinner av Eliteserien herrer får andel i vandrepokal.
  Vinnes pokalen 3 ganger av samme klubb, blir den klubbens eiendom.
  D. Norgesmester damer tildeles NBFs pokal. Den klubb som seirer i Norgesmesterskapet for damer kan tildeles H.M. Kongens Pokal.
  E. Vinner av Dameserien tildeles NBFs pokal.
  F. Vinner av 1. divisjon herrer tildeles NBFs pokal.
  G. Vinner av Norgesmesterskapet junior tildeles NBFs pokal.
  H. Vinner av eliteserien junior tildeles NBFs pokal.
  I. Vinner av Norgesmesterskapet gutt tildeles NBFs pokal
  J. Vinner av eliteserien gutt tildeles NBFs pokal.
  K. Vinner av Norgesmesterskapet smågutt tildeles NBFs pokal.
  L. Vinner uoffisielt NM Oldboys tildeles NBFs pokal.
  M. Vinner uoffisielt NM Veteran50+ tildeles NBFs pokal
  * Ved færre enn 8 deltagende lag under punkt L og M tildeles pokal for vinner Interkrets.

  § 32.8 Internasjonalt debutantmerke som spiller

  Bunnfargen er hvit.
  Merket blir tildelt NBFs internasjonale herre- og damespillere. For junior- og guttelandslagets spillere er merket i rødt, hvitt og blått. Det samme gjelder for jenter tilsvarende junior- og gutteklassen.

  § 32.9 Utmerkelser for landslagsdeltakelse som spiller

  • 1 landskamp tildeles debutantmerke
  • 25 seniorlandskamper tildeles plakett
  • 50 seniorlandskamper tildeles 2 lysestaker i sølv
  • 75 seniorlandskamper tildeles gullklokke
  • 100 seniorlandskamper tildeles statuett

  § 32.10 Bragdmerket

  Bunnfargen på merket er hvitt med eikekrans.
  Det tildeles herre- og damespillere som ved å delta i følgende kamper, og har oppnådd en poengsum på 25 beregnet således:
  Norgesmesterskap 1
  Seriemesterskap 1/2
  Landskamp 1/2
  2. plass i NM 1/2
  Ungdomslandskamp 1/2
  Juniorlandskamp ½

  § 32.11 Debutantmerke for dommere

  Bunnfargen er grønn.
  Merket tildeles dommere ved første dømte A-landskamp herrer/damer, eller NM-finale senior herrer/damer.

  § 32.12 Utmerkelser dommere offisielle A-landskamper herrer/damer

  Etter dømte 25 A-landskamper tildeles plakett.
  Etter dømte 50 A-landskamper tildeles 2 lysestaker i sølv.
  Etter dømte 75 A-landskamper tildeles gullklokke.
  Etter dømte 100 A-landskamper tildeles statuett.

  § 32.13 Forbundsdommermerker og trøye.

  Dommertrøyen og merkene tildeles alle autoriserte forbundsdommere. Tøymerket er skjoldformet (8,5x7cm) og tilsvarende NBFs broderte jakkemerke på rød bunn med en blå og to hvite vertikale striper, samt to gullkøller i kors og NBF påsatt med gullbokstaver. Bæres bare i funksjon. Trøyen har blå, røde og hvite striper med navnemerke på ryggen. Autoriserte forbundsdommere tildeles også NBFs sorte emaljemerke.

  § 32.14 Skolemesterskapet

  Gullmedaljer tildeles spillere på det seirende lag i NBFs skolekamper i et antall av inntil 14. Skolelagene nr. 2 og 3 tildeles henholdsvis sølvmedaljer og bronsemedaljer i samme antall som over, og etter samme tildelingskriterier.

  § 32.15 Old boys-serien uoffisielt NM

  Status som uoffisielt NM krever minimum 8 lags deltagelse.

  § 32.16 Veteran 50 + uoffisielt NM

  Status som uoffisielt NM krever minimum 8 lags deltagelse.

  § 32.17 NBFs store diplom

  Følgende skal ha dette diplom.
  A. De som blir tildelt gullmerket.
  B. De som blir tildelt hederstegnet.
  C. Den klubb som seirer i Norgesmesterskapet herrer og inntil 20 spillere på dette lag.
  D. Den klubb som blir seriemester i elite divisjon herrer og inntil 20 spillere på dette lag.
  E. Den klubb som seirer i Norgesmesterskapet for damer og inntil 14 spillere på dette lag.
  F. Den klubb som blir seriemester damer og inntil 14 spillere på dette lag.
  G. Den klubb som vinner 1. divisjon herrer og inntil 20 spillere på dette lag.
  H. Den klubb som seirer i Norgesmesterskapet for junior.
  I. Den klubb som seirer i Norgesmesterskapet for gutter.
  J. Den klubb som seirer i Norgesmesterskapet for smågutter.
  K. Forbundsdommere.
  *Dersom flere enn 20 spillere herrer eller 14 spillere damer oppfyller ett av vilkårene for tildeling av diplom kan klubben søke NBF ytterligere tildeling.

  § 32.18 NBFs lille diplom

  Følgende skal ha dette diplom:
  A. Avdelingsvinnere i 2. og lavere divisjoner (klubbene).
  B. Den seirende skole i skolemesterskapet.
  C. Inntil 20 spillere på det seirende lag i Norgesmesterskapet for junior.
  D. Den klubb som blir seriemester (vinner av eliteserien for junior).
  E. Inntil 20 spillere på det seirende lag i Norgesmesterskapet for gutter.
  F. Den klubb som blir seriemester (vinner av eliteserien) for gutter.
  G. Inntil 20 spillere på det seirende lag Norgesmesterskapet for smågutter.
  H. Den klubb som seirer i uoffisielt NM Old boys.
  I. Den klubb som seirer i uoffisielt NM Veteran 50+
  J. Diplomene kan også etter særskilt tillatelse fra Seksjonsstyret brukes av kretsene.
  * Ved færre enn 8 deltagende lag under punkt H og I tildeles diplom for vinner Interkrets.

  § 32.19 NBFs skolemesterdiplom

  Dette diplom tildeles inntil 14 spillere på det seirende lag i skolemesterskapet.

  § 32.20 Særskilt utdeling av diplom.

  Seksjonsstyret kan også ved særskilte anledninger dele ut NBFs store diplom eller NBFs lille diplom.

  § 32.21 Merke fås kun en gang.

  Ikke noe merke kan bli tildelt mer enn en gang til samme person.

 • § 33. Endringer i Kampreglementet

  Nødvendige endringer i dette reglement kan gjøres av seksjonsstyret i bandy. Endringer i dette reglement kan også foretas på seksjonsårsmøtet­ med 2/3 stemmeflertall.

 • Utmerkelser

  Æresmedlemskap

  Æresmedlemskap er forbundets høyeste utmerkelse. Dette blir tildelt personer som har gjort seg særlig fortjent til det etter flere års innsats etter tidligere tildelt Gullmerke. Vedtak om å tildele må bli gjort på ordinært forbundsting med 4/5 stemmeflertall etter innstilling fra forbundsstyret. Merket for Æresmedlemskap er forbundets logo i gull med gullkrans og deles ut sammen med NBF´s store diplom.

  Gullmerket

  Dette blir tildelt personer som har gjort seg særlig fortjent til det etter flere års innsats på forbundsnivå etter tidligere tildelt Hederstegn. Vedtak om å tildele må bli gjort på ordinært forbundsting med 3/4 stemmeflertall etter innstilling fra forbundsstyret. Gullmerket er forbundets logo i gull og deles ut sammen med NBF´s store diplom. Personer som har oppnådd Gullmerket gis livsvarig adgangskort for to personer til alle kamper i NBF-regi.

  Gullmerket kan i ekstraordinære tilfeller etter enstemmig beslutning av forbundsstyret tildeles utenlandske personer.

  Hederstegn

  Dette merket tildeles personer som har gjort seg fortjent til det for sin innsats gjennom flere år for idretter innenfor vårt forbund. Hederstegnet innstilles av seksjonsstyret til forbundsstyret. Beslutning om å utdele denne utmerkelsen må fattes av forbundsstyret og være enstemmig. Forbundsstyret kan også beslutte å tildele Hederstegnet. Hederstegnet deles ut på Forbundstinget. Merket er forbundets logo på blå bunn med gullkrans og deles ut sammen med NBF´s store diplom. Personene som har oppnådd Hederstegnet gis livsvarig adgangskort for to personer til alle kamper i NBF-regi.

  Forslagsrett

  Forslag til utmerkelser i NBF kan fremmes av styret i klubb, styret i krets/region, seksjonsstyret og forbundsstyret. Forslag til utmerkelser ut over eget forbund fremmes av forbundsstyret.

  Spillere

  Forbundets felles utmerkelser for landslagsdeltakelse som spiller (samme idrett).

  1. 75 seniorlandskamper tildeles gullklokke.
  2. 100 seniorlandskamper tildeles statuett.

  Øvrige utmerkelser foretas på seksjonsnivå.

  Disse vedtektene kan kun endres på forbundstinget med kvalifisert flertall.

Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Årshjul ( foreløpig )
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Møter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. november i Borgehallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Aktivitetstilbud
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
   • G15 Sesongen 2020/2021
   • Terminliste/oppsett
  • Aktivitet
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Podcast
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2020/21
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben