Spillereglement rinkbandy
Lukk
Spilleregler for rinkbandy
 • Regel 1. Spillebanen

  Banens dimensjon og markering.

  Banen skal ha en lengde på minimum 45m og maksimum 61m, en bredde på min. 26m. og maks. 30m. Banen skal merkes opp med tydelige heltrukne grenselinjer. En midtlinje i rød farge, to røde mållinjer og to blå straffelinjer. Spillebanen mellom mållinjene skal deles i tre like store deler. Mållinjen merkes vinkelrett over banen min. 3,5m., maks. 4,5m. fra banens kortside. Det skal være fire frislagspunkter, merket med røde heltrukne linjer. Sirkelen har en radius 4,5m. Målfeltene merkes som en halvsirkel fra mållinje til mållinje med en utvendig radius på 1,8m målt fra midten av målene.

  I TV-overførte kamper bør isen være hvit.

  Vant

  Banen skal omgis med vant. Min. høyde 15cm, maks. 122cm. Når det spilles med lave vant skal det primært benyttes lave rundvant, eller de fire hjørnevantene skråstilles. På kortsidene plasseres vantene min. 3,5m og maks. 4,5m. bak mållinjen. Lave vant er bygd i tre, aluminium eller annet godkjent materiale i lengder på 4m. 15cm høyde og 4cm i tykkelse. De stilles vinkelrett på isen ved hjelp av klosser eller vinkelhaker som er festet på vantes ytterside. Lave vant må ikke festes til isen, men må kunne gli på denne ved berøring. På vantes overside skal det være montert godkjent beskyttelse.

  Straffeområde

  Straffeområdet er fra blå straffelinje og inn bak målene mot endevantene. Målvakten kan bevege seg og gripe ballen i hele straffeområde.

  Mål

  Målburet skal innvendig ha følgende dimensjoner:

  Høyde: 122cm. Bredde: 183cm. Dybde min. 60cm. maks. 112cm. Målene skal være forsynt med flettet nett. Dersom målet består av stålnetting, skal det benyttes droppnett. Nettets maskevidde skal ikke overstige 4cm. Målburene plasseres med stolpens fremre del mot mållinjenes bakre grenselinje.

 • Regel 2. Utstyret

  Beskyttelsesutstyr.

  Samtlige spillere og dommere på isen skal benytte godkjent hjelm. Samtlige spillere skal også benytte godkjent halsbeskytter. Alle senior utespillere skal bruke munnbeskyttelse og/eller CE-godkjent tannbeskytter.

  Senior utespillere kan i stedet velge å benytte godkjent hel ansiktsmaske/gitter. Målvakten skal uansett bruke godkjent hel ansiktsmaske/gitter. Spillere født 1992 eller senere skal bruke godkjent ansiktsmaske/ gitter i alle kamper i regi av NBF (og FIB).

  Køllen.

  Køllen skal være av tre eller annet likeverdig materiale. Bredden på treverket skal ikke noe sted være over 7.0cm, med eller uten tape og bånd. Lengden målt langs yttersidens bøyning må ikke overstige 125cm. Hjørner og kanter på køllas bøyning skal av sikkerhetsmessige årsaker være avrundet. Køllen får ikke ha metallbeslag, skruer, håndreim og lignende utstyr. Det er tillatt å benytte hooked kølle, men denne må ha påført godkjenningsmerke ihht. gjeldende godkjennings-regler. Hook kan være på maks. 40mm. I TV-overførte kamper bør køllebladet være hvitt eller påført hvit kølletape. Det er ikke tillatt med hooked kølle i serier som spilles som kombinert/rinkbandy.

  Ballen.

  Ballen skal være laget av godkjent materiale i en lett synlig rød farge. Nedsluppet på fast is fra 1.5m høyde skal den sprette minst 20cm og høyst 30cm. Diameter skal over alt være 63mm (+/- 2mm)og i ubrukt stand skal den veie minst 60 gram og høyst 65 gram.

  Skøytene.

  Samtlige spillere og dommere på isen må ha skøyter. Disse må ikke ha skarpe spisser eller lignende, som kan være farlig for andre. Skøytejernets tykkelse skal være minimum 2.7mm og avrundingen på kantene skal være minimum 10mm i radius (20mm diameter som tilsvarer buen på et kronestykke).

  Målvakten.

  Det er ikke tillatt for målvakten å benytte kølle. Målvaktens utstyr skal bare være til personlig vern og må ikke bestå av ting som kan være egnet til å dekke målet. Målvaktens benbeskyttelse (leggskinn) skal ikke være for store i omfang, og de skal slutte vel om leggbenenes sider. Målvaktens hansker skal ha fem fullstendig adskilte fingre. Hansken kan utstyres med beskyttende materiale, f.eks skumgummi eller annet likeverdig materiale maks 1cm tykk, dog bare på fingrene og hanskens innside. Målvakten skal ha en drakt som skiller seg tydelig fra de øvrige spillernes drakter.

  Kommentarer og fortolkninger.

  Godkjennelsesmerke.

  De oppnevnte dommere må så vel før kampen, som under den, påse at baller, køller og spilleutstyr er påført godkjenningsmerke.

  Dommerens kontroll av utstyret.

  Dommeren skal på oppfordring kontrollere spillernes køller og annet utstyr før kampstart. I forbindelse med kampstart skal dommeren få bekreftet av lagkapteinen at lagets utstyr er i overensstemmelse med reglementet, og at spillerne har beskyttelsesutstyr ihht reglementet. Lagkapteinen er ansvarlig for laget på dette punkt.

  Om en spiller etter kontroll under kampen opptrer med ureglementert utstyr, skal spilleren straffes med 2 min. utvisning. Spillet igangsettes med frislag hvis dommeren har blåst av spillet for å utvise spilleren.

  Spiller som er utvist på grunn av mangel ved utstyret, må ved inntreden på eget initiativ forevise dommeren at mangelen er utbedret.

  Spiller som mister utstyr under spill.

  En spiller som under kamp mister beskyttelsesutstyr (hjelm, ansiktsmaske, tannbeskytter, plastpropp på skøyte o.l.)

  kan delta i det spillemoment som vedkommende er involvert i. Deretter må spilleren umiddelbart rette på utstyret. Brudd på denne regel straffes med frislag og utvisning.

  Forsinkelse av spill på grunn av mangel ved utstyr.

  Dommeren skal straks gripe inn mot spiller som forsinker spillet f.eks. ved å knytte skøyter eller legger fra seg hansker o.l. En hver retting av mangel ved utstyr skal finne sted ved spillebenken, dit en spiller skal beordres. Om en spiller ved slik opptreden forhindrer at spillet kommer i gang etter avblåsning, skal vedkommende utvises 2min.

  Ball som sitter fast i skøyte eller utstyr.

  Om ballen under spillet setter seg fast i spillerens skøyte eller annet utstyr, skal spillet avblåses, og det dømmes dropp.

  Baller. Arrangørens plikter.

  Kamparrangøren er ansvarlig for at det finnes et tilstrekkelig antall baller.

  Reserveballer skal ikke befinne seg på målburet, men på tegn fra dommer utleveres fra oppnevnt funksjonær i sekretariatet.

  Dersom ballen legger seg oppe i nettet på målburet, skal målvakten sette ballen i spill. Dersom ballen med hensikt legges opp i eget målnett tildeles motstander frislag.

  Skøyte, kølle og kølletape skal ha en annen farge enn ballen.

 • Regel 3. Antall deltagere

  En rinkbandykamp spilles av to lag. Hvert lag kan ha 6 spillere på isen samtidig, hvorav 1 skal være målvakt. Et lag har ikke lov til å begynne en kamp med mindre en 4 spillere. Hvert lag har rett til å benytte ytterligere 6 spillere (innbyttere, herav 1 målvakt.)

  Lagoppstillingen, som skal leveres dommeren i god tid før kampen, kan telle minst 4 høyst 12 spillere. På kortet skal det tydelig markeres hvem som er innbytter for målvakten, men lag som møter med færre enn 12 spillere, behøver ikke å oppgi innbytter for målvakt. Alle innbyttere kan da benyttes som utespillere.

  Lagoppstillingen kan endres helt frem til kampstart. Dersom spiller(e) ikke er ført opp på dommerkortet til kampstart og laget ikke møter fulltallig, må vedkommende vente til andre omgang, eventuelt ekstraomganger etter at melding er gitt dommeren i pausen for ajourføring av kamprapporten. Dersom spilleren har vært benyttet, vises vedkommende ut og laget får 4min lagstraff. Spilleren kan etter å ha blitt ført på kamprapporten spille etter pausen.

  Kapteinen.

  Kapteinen skal bære et “K”-tegn på venstre bryst, eller et kapteinsbind på venstre arm.

  Innbytting av spillere under kampen.

  Innbytting av spillere er ubegrenset, men kan bare skje under spillets gang, eventuelt når det er blåst av for mål, straffe eller skade. Spillebytte av innkommende og utgående spiller skal skje samtidig på samme plass, over sidelinjen inntil midtlinjen. Overtredelse straffes med utvisning i 2min for innbytteren og frislag for motstander laget. Gjentas forseelsen, følger utvisning av den inntredende spilleren for hele kampen.

  En skadet spiller som ikke blir erstattet av en annen, kan når som helst under spillets gang tre inn igjen i spillet. Dette gjelder også for spillere som har forlatt spillebanen for å rette på utstyret.

  En skadet spiller som skal erstattes, kan forlate banen hvor som helst.

  Innsetting av utvist spiller.

  Personlig straff.

  Spiller med tidsbegrenset utvisning kan tre inn igjen i spillet etter tillatelse fra kampsekretæren eller fra dommeren uten at spillet er avblåst. Inntreden skal alltid skje fra sidelinjens midtpunkt.

  En utvist spiller kan ikke erstattes med en annen spiller under utvisningstiden. Unntatt fra denne regel er når motstander har scoret et mål i utvisningstiden. I dette spesielle tilfelle er straffen (utvisningstiden) å regne som personlig straff.

  En spiller som under kampen er blitt straffet med hel utvisning, kan ikke settes inn i eventuelle ekstraomganger, og kan heller ikke erstattes av en annen spiller.

   

  Kommentarer og fortolkninger.

  Dersom det idømmes avventende utvisning på en forsvarer og det angripende laget scorer, kan det forsvarende laget igjen stille fulltallig, men den utviste spilleren må sone personlig.

  Dersom et lag ved kampstart mangler en eller flere spillere, f.eks. på grunn av sen ankomst, må laget begynne kampen med de spillere som er til stede og oppført på kamprapporten.

  Laget kan i pausen suppleres med spillere inntil laget blir fulltallig (12 spillere). Også i eventuelle ekstraomganger kan supplering finne sted, men ikke dersom en kamp skal avgjøres på straffeslag.

  Avventende utvisning (tre utvisninger)

  Om et lag får en tredje utvisning blir det regnet som avventende utvisning. Spilleren som er utvist må gå til utvisningsboksen. I mellomtiden kan laget sette inn en annen spiller inntil utvisningen trer i kraft.

  Lag med færre enn 4 spillere.

  Dersom et lag ved oppsatt kamptid har 4 spillere eller flere, skal dommeren sette i gang kampen, hvis det ikke foreligger særskilte grunner for å utsette kampstart.

  Dersom et lag har færre enn 4 spillere ved kampstart, kan ikke dommeren sette i gang kampen. Dommeren må da avgjøre om kampen skal avlyses eller utsettes inntil laget innen rimelig tid kan stille med minste 4 spillere på banen.

  Når disponible spillere blir færre enn halvparten av motstanderens spillere.

  Dersom et lag får så mange spillere utvist for resten av kampen, eller så mange spilleres skadet at laget har mindre enn halvparten av antall spillere på motstanderens lag, kan dommeren avbryte kampen. Spiller, som er utvist på tidsbestemt tid, regnes i denne sammenheng som disponibel spiller.

 • Regel 4. Spilletiden

  Spilletiden for senior herrer og 1 div. damer er 2X35min med 10min pause mellom omgangene. Øvrige kamper spilles 2X25min med 5min pause mellom omgangene.

  Forlenget spilletid og ”Første målet vinner” kan benyttes etter administrerende myndighets nærmere bestemmelser.

  I turneringssammenheng kan det benyttes redusert spilletid.

  Time-out.

  Hvert lag kan be om 1-en time-out pr kamp med varighet på 30 sekunder. Klokken skal stoppes ved time-out. Lagene har kun anledning til å iverksette time-out ved spillestopp, men lagkapteinen eller laglederen kan ovenfor dommeren begjære time-out mens spillet foregår. Ved første spilleavbrudd /avblåsning skal dommeren gi tillatelse til time-out.

 • Regel 5. Spilleberettigelse

  Målvakten har innfor sitt eget straffeområde lov til å kaste seg på for å stoppe ballen. Det er forbudt for alle andre spillere å kaste seg på isen for å stoppe ballen eller hindre motspillere. Spillere som ligger på isen, er ute av spill og har ikke lov til å ta aktiv del i spillet.

  Kun målvakten kan være med i eller gripe inn i spillet uten kølle. En spiller som under spillet har fått brukket kølle har ikke rett til å delta før denne har fått ny kølle. Ny kølle må ikke kastes fra sidelinjen til spiller utpå isen.

  Kølle som brekker skal umiddelbart slippes på isen og fjernes av dommer ved avblåsning. Ved brudd på regelverk fra spiller gis 2min utvisning.

  Kommentarer og fortolkninger.

  Spillere uten kølle.

  Utespillere som griper inn i spillet uten kølle eller med del av avslått kølle, eller selv forsøker å fjerne avslått kølle, skal utvises 2min.

  Spillere som tilfeldig berører isen.

  Spillere som tilfeldig og uplanlagt berører isen med hånd eller kne, har lov til å spille ballen.

  Spillere som står på kne.

  Utespillere som står på kne på isen, er ikke med i spillet og kan ikke berøre ballen.

  Spillere som kaster seg på isen.

  Utespillere som med hensikt kaster seg på isen for å stoppe motspiller og kolliderer med denne, skal straffes med utvisning 4min. Dersom kollisjonen skjer innenfor eget straffeområde, skal det dømmes straffeslag.

  Aldersbestemmelser.

  For å delta i damekamper må en spiller ha fylt 15 år pr. 1. januar i inneværende sesong. Forbundstyret kan dispensere fra denne bestemmelsen (Jfr. Tingvedtak 1991).

 • Regel 6. Spillet på banen

  Slag på ballen.

  Man kan nytte kølla til å slå, stoppe, forandre retning eller føre ballen så lenge ballens treffpunkt på kølla ikke er over skulderhøyde.

  Dirigering.

  Spiller som har skøytene på isen, kan dirigere ballen med kroppen eller sparke den. Slik dirigering er ikke tillatt dersom spilleren bruker arm, hånd eller hode.

  Om det ikke er forbundet med fare for de øvrige spillere, kan spilleren hoppe opp fra isen og stoppe eller slå ballen, eller dirigere den til medspiller eller egen kølle.

  Spiller som dirigerer ballen til seg selv, må spille ballen med kølla før vedkommende igjen foretar en dirigering. Ballen tillates ikke dirigert av samme spiller to ganger i trekk uten at den har vært spilt til kølla.

  Håndstopping eller stopping med høy kølle.

  Utespillere har ikke lov til å stoppe ballen med hånden. Om en spiller stopper ballen med hånden eller med ballens treffpunkt på kølla over skulderhøyde eller med hode (hjelmen), skal spillet avblåses. Det dømmes frislag. Dersom dette medfører avgjørende fordel, og forseelsen finner sted innefor straffeområde dømmes straffeslag.

  Dersom forseelsen medførte en avgjørende fordel, skal vedkommende spiller straffes med utvisning 2min.

  Kommentarer og fortolkninger

  Høy kølle.

  Alle slag eller forsøk på slag eller stopping av ball, med køllens treffpunkt på ballen over skulderhøyde, er forbudt og skal straffes.

  Med skulderhøyde menes den høyde spilleren har når vedkommende står oppreist med skøytene på isen.

  Slag i nærkamp.

  Også slag i nærkamp under skulderhøyde skal straffes, dersom disse medfører risiko for andre spillere. Som eksempel kan nevnes tennis-slag utført i trange situasjoner. Likeledes kan nevnes de såkalte vippingene, som kan være svært risikable. Dommeren skal slå ned på et hvert spill som medfører fare for andre spillere.

 • Regel 7. Spill mot motspillere

  Slag, spark eller holding.

  Der er forbudt å sparke, sette ben for, skubbe, eller med hånd eller kølle slå eller hindre en motspiller. Likeledes er det forbudt å ta tak i eller holde en motspiller. Det er også forbudt å kaste kølla mot motspiller eller mot ball.

  Hindring av motspillers kølle.

  Det er videre forbudt å slå, løfte, trykke ned, og holde på motspillerens kølle eller på annen måte hindre at motspilleren får brukt kølla.

  Rått spill.

  Alt rått, farlig eller unfair spill er likeledes strengt forbudt.

  Hindring av motspiller utenfor ballens rekkevidde.

  Det er forbudt å hindre en motspiller hvis ikke ballen er innen rekkevidde.

  Tillatt angrep.

  Det er tillatt å angripe en spiller som har ballen innenfor sin rekkevidde. Angrepet skal skje skulder mot skulder og skal ikke være voldsomt eller farlig.

  Straff for regelbrudd.

  Brudd mot denne regel straffes med frislag, eller eventuelt straffeslag, dersom forseelsen er begått innenfor forsvarende lags straffeområde. I visse tilfelle kan det også gis utvisning.

  Kommentarer og fortolkninger.

  Angrep på motspiller.

  Dommeren skal vise en fast holdning når det gjelder å slå ned på ulovlige angrep på motspiller. Spesielt gjelder dette slag med kølla som treffer noen del av motspillerens kropp. Slike angrep skal straffes uansett hvor på banen forseelsen finner sted.

  Forsøk på slag mot motspiller med kølla når denne ikke treffer.

  Situasjon med ballen innenfor rekkevidde.

  Skulle en spiller forsøke å slå til motspiller med kølla og mislykkes med dette (slaget treffer ikke) i en situasjon der ballen er innenfor rekkevidde, så skal det kun dømmes frislag og eventuelt utvisning. Straffeslag idømmes ikke, selv om slik situasjon skulle inntreffe i forsvarende lags straffeområde.

  Situasjon med ballen utenfor rekkevidde.

  Om en spiller forsøker å slå en motspiller med kølla og mislykkes med dette (slaget treffer ikke) i en situasjon der ballen er utenfor rekkevidde, så skal det idømmes samme straff som om spilleren hadde truffet. Det vil si at det idømmes frislag hvis forseelsen skjer utenfor forsvarende lags straffefelt, og det idømmes straffeslag hvis forseelsen skjer innenfor forsvarende lags straffeområde. I tillegg skal idømmes utvisning. Ballen ansees å være innen rekkevidde, hvis spilleren i neste spillemoment kan spille ballen.

  Punktmarkering.

  Det er ikke tillatt å punktmarkere (skygge, hindre) en motspiller når ballen er utenfor dennes rekkevidde. Dette skal betraktes som obstruksjon, og dersom dommeren anser at dette forekommer, skal dommeren gi advarsel og idømme frislag. Dersom forseelsen gjentas (av samme eller av annen spiller) skal den spiller som foretar punktmarkeringen utvises 2min og frislag skal idømmes.

 • Regel 8. Godkjenning av mål

  Spillet går ut på å gjøre mål, og det lag som har gjort de fleste mål i løpet av kampen, har vunnet. Dersom ingen av lagene har gjort mål, eller begge lagene har gjort like mange mål, er kampen endt uavgjort.

  Mål ansees gjort når ballen spilt på riktig måte, i sin helhet, har passert mållinjen (dens bakre grenselinje) mellom mål-stengene og tverrliggeren. Skulle målburene av noen årsak ha blitt flyttet, har dommeren rett til å dømme mål, dersom ballen etter dommerens mening skulle ha passert mellom målstengene og under tverrliggeren om disse hadde befunnet seg i riktig stilling. Puffes målburene med hensikt overende av forsvarende lag, dømmes straffeslag samt utvisning i 2min. Dersom spillet avbrytes for justering av målburenes stilling, gjenopptas det ved tekning 1 meter fra mållinjen. Det er tillatt å score direkte på avslag, frislag, straffe og tekning (dropp). Treffer ballen motspiller og går i mål, dømmes mål.

  Ikke godkjent mål.

  Mål i motstandermålet får kun gjøres med kølla. Dersom ballen spilles på en medspiller (uten hensikt) og går i mål, dømmes det frislag mot angripende lag. Om det gjelder spill i eget mål (selvmål) dømmes det alltid mål.

  Det kan ikke gjøres mål direkte fra målkast.

  Treffer ballen dommer og går i mål, dømmes ikke mål men tekning (dropp)

 • Regel 9. Offside i målgården

  En spiller kan ikke oppholde seg i «målområde» hvis hensikten er å hindre målvaktens sikt eller bevegelses frihet. I så fall skal dømmes frislag.

  Annen form for offside forekommer ikke.

 • Regel 10. Målvakten

  Målvakten kan bevege seg fritt i hele straffeområde, dog holde/dekke ballen i en eller begge hender høyst 5sek. Deretter må den kastes/legges ned slik at annen spiller kan spille den. Dersom en lagkamerat spiller til egen målvakt er det ikke tillatt for målvakten å ta ballen med hendene. Ved utkast fra målvakten skal ballen treffe en spiller eller vantet før passering av midtlinjen for at angrepet kan fortsette. Ved feil på ovenstående: Frislag for motpartens lag.

  En målvakt utenfor eget straffeområdet kan bare spille/

  berøre ballen med kropp og skøyter (ikke hender, arm og hodet).

 • Regel 11. Frislag

  Frislag i straffeområdet idømt for det angripende lag, unntatt for forseelser bak mål, tas på frislagspunkt. Unntaket gjelder også dersom angripende lag oppnår frislag ved vantet, mellom blå linje og mållinjen, fordi ballen har vært over vantet (Jfr innslag), da tas frislaget på stedet hvor ballen gikk over vantet.

  Dersom det idømmes frislag for forseelse bak mållinjen, skal det tas frislag på mållinjen 1m fra vantet. Øvrige frislag tas fra det punkt der forseelsen fant sted. Dersom ballen treffer arenafasiliteter (tak, lys, nett bak/over vant, etc.), og på en unaturlig måte endrer retning, gis det forsvarende lag frislag.

  Motstander skal i løpet av 5sek ha inntatt 4,5m avstand fra ballen på frislag. Når dommeren har blåst i gang spillet har utøveren 5sek på seg til å ta frislaget.

  Dersom det er blåst for frislag rett før spilletiden er ute skal frislaget kunne fullføres, men mål godkjennes kun på direkte skudd, eller om skudd går via motspiller. Treffer skuddet medspiller eller dommer er omgangen/kampen slutt. Ved ny spillsituasjon (pasning) avblåses spillet.

  BALL SPILT OVER VANTET BAK MÅLLINJEN.

  Fra forsvarende lag: Frislag på mållinjen 1m fra vantet for angripende lag.

  Fra angripende lag: Utkast fra forsvarende målvakt (utespillere kan befinne seg innenfor straffefeltet som ved utkast).

  Frislag skal dømmes for brudd på følgende regler:

  Feil på utstyr: Kølle, skøyter eller påbudt beskyttelsesutstyr.

  Feil ved spillebytte.

  Feil ved dropp.

  Feil av målvakten eller ved angrep på målvakten.

  Om målvakten ulovlig tar ballen med hendene.

  Feil ved utkast og ball over vantet.

  Feil ved utførsel av frislag.

  Feil ved utførelse av straffeslag.

  Frislag kan dømmes for:

  Brudd på regel om spillerett.

  Brudd på regel om spillet på ballen

  Brudd på regel om spill mot motstander.

  FRISLAGETS UTFØRELSE.

  Ballen skal spilles minst 20cm for at slaget skal ansees utført. Den som utfører frislaget, har ikke lov til å spille ballen på nytt før den har vært nær annen spiller. Et frislag kan slås i en hvilket som helst retning, også direkte i mål.

 • Regel 12. Straffeslag

  Ved straffeslag skal spiller utvises for 2 eller 4min.

  Ballen plasseres på midtlinjen. Idet straffelegger setter ballen i spill kan øvrige spillere starte etter fra bakre straffelinje. Ved returer kan straffelegger og andre forsøke å score på nytt (Se unntak Regel 14 Kamptiden).

  Straffeslag skal dømmes for følgende forseelser som gjøres med hensikt og inne i eget straffeområde. Forutsatt at spillet ikke allerede er avblåst:

  Rått spill.

  Om en spiller angriper en motspiller på en brutal, voldsom eller farlig måte.

  Ulovlig spill.

  Om en spiller avverger målsituasjon ved ulovlig spill, herunder:

  Stoppe eller spille ballen over skulderhøyde.

  Hindre motspillers kølle.

  Kaste kølle eller annet utstyr.

  Kaste seg på isen eller innta knestående stilling.

  Sparke ballen med løftet skøyte.

  Fastholding av motspiller.

  Farlig spill med høy kølle.

 • Regel 13. Straff for brudd på reglene

  Dommeren skal straffe spillere eller lagledere som bryter reglene etter følgende retningslinjer:

  Tilsnakk (gult kort).

  Dommeren kan gi tilsnakk om han anser det fordelaktig. Tilsnakk skal ikke anvendes hvis forseelsen gir grunnlag for utvisning og under spill.

  2 minutters utvisning (hvitt kort).

  Ubeherskede slag med kølla i nærkamp, eller slag på motspillers kølle.

  Gjentatte ulovlige, men ikke voldsomme eller farlige angrep på motspiller. Lettere holding.

  Brudd for reglene for innbytte, eller andre ordensforskrifter. Om spilleren etter avblåsning for frislag slår bort eller fører bort ballen fra frislaget stedet, eller forsøker å hindre at frislaget blir utført.

  Om spilleren tas for hindring av motspiller uten ball, og spiller fra samme lag tidligere har fått advarsel for samme. Om en utespiller med avgjørende fordel for laget stopper ballen med høy kølle, hånd, arm, hode eller løftet skøyte.

  Om en utespiller deltar i spillet uten kølle eller med avbrutt kølle, eller selv forsøker å fjerne avslått kølle under spillet. 4 minutters utvisning (blått kort).

  Om spilleren angriper en motspiller på en voldsom eller farlig måte, som eksempel kan nevnes påkjøring av motspiller, fastholding, takling med ben eller kne, og slag på skøytene.

  Kraftig nedriving/holding med kølle.

  Om spilleren protesterer på dommerens avgjørelse.

  Om spilleren kaster kølla eller annen gjenstand mot ball eller mot motspiller.

  Om spillerne opptrer upassende mot andre spillere (med- eller motspiller) ledere, funksjonærer eller tilskuere.

  2 og 4 minutters utvisning.

  Skulle en spiller oppnår både 2min og 4min utvisning i samme spillesituasjon skal vedkommende ha 4 minutter.

  Utvisning for resten av kampen (rødt kort). Personlig straff.

  En spiller som begår et regelbrudd som egentlig betinger 2min eller 4min utvisning skal likevel utvises for resten av kampen, dersom spilleren tidligere i kampen har vært utvist 2 ganger med tidsbegrenset straff.

  I ovennevnte tilfelle er kampstraffen å anse som personlig straff for vedkommende spiller, og denne kan erstattes med annen spiller etter at utvisningstiden er sonet.

  Utvisning for resten av kampen (rødt kort). Full kampstraff.

  Om spilleren angriper en motspiller på en brutal måte, for eksempel med direkte slag eller spark på hender, armer, eller kropp.

  Om spilleren skjeller ut dommeren, funksjonærer, andre spillere eller tilskuere.

  Utvisning av målvakt.

  Dersom en målvakt får 2min eller 4min utvisning, er det tillatt å la en annen spiller på laget sone straffen (gjelder ikke ved rødt kort).

  Straff av lagledere og innbyttere på laglederbenken.

  Alle typer straff kan også anvendes på lagledere og innbyttere på innbytter/lagleder benken.

  Ved utvisning for resten av kampen (rødt kort) av lagleder eller innbytter, skal laget reduseres i 4min. Den utviste person skal bortvises fra lagleder/innbytter benken.

  Dersom en spiller begår flere forseelser i samme spillemoment, skal han dømmes etter den forseelse som gir strengest straff.

  Dersom et lag får utvisninger, slik at det blir mindre enn 4 spillere på banen, skal det være «utsatt» soning. Spilleren som har gjort forseelsen skal forlate banen, men det er tillatt å sette inn innbytter.

 • Regel 14. Dommeren og kampsekretæren

  Dommerens myndighet.

  Dommerens myndighet trer i kraft i det øyeblikk han kommer til baneområde og varer til han forlater det.

  Dommerens antrekk.

  Dommeren skal være på skøyter og han skal bære en godkjent stripete drakt og mørke bukser. Dommeren skal være utstyrt med sort hjelm.

  Kamptiden.

  I rinkbandy benyttes løpende spilletid, unntatt ved time-out hvor matchur skal stoppes (Se time-out).

  Dommeren er ansvarlig for at spilletiden blir holdt.

  Dommeren skal forlenge spilletiden med den tiden som er gått tapt på grunn av uhell eller av andre årsaker.

  Dersom et lag tildeles frislag eller straffeslag rett før omgang eller kampslutt skal dette kunne utføres selv om den ordinære spilletiden er ute. Mål på frislag godkjennes i dette tilfelle kun på direkte skudd. Straffeslaget tas i utgangspunktet som normalt, men verken straffelegger eller andre kan score på retur.

  Ball som treffer dommeren.

  Dersom ballen i løpet av kampen treffer dommeren droppes ballen der hvor forseelsen skjedde. Om ballen treffer dommeren og går i mål underkjennes målet. Ballen droppes på nærmeste frislagspunkt.

  Rett til nekte en spiller å delta.

  Dommeren har rett til å nekte en spiller å være med hvis han før kampen opptrer på en utilbørlig måte overfor dommeren eller andre funksjonærer, eller dersom spillerens tilstand er slik at dommeren mener denne ikke bør delta.

  Vedkommende spillers lag har i dette tilfelle rett til å benytte annen spiller.

  Dømmingen.

  Ved brudd på spillereglene fra spillerens side, skal dommeren blåse som tegn på at spillet skal avbrytes. Umiddelbart etterpå skal dommeren blåse på nytt som tegn på at spillet kan gjenopptas. Dommerens avgjørelser i alle spørsmål som bygger på skjønn, er endelige.

Merk !

Det henvises til spillereglementet for bandy i de tilfeller hvor rinkbandyreglementet er ufullstendig.

Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Hva er Minirunde
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Jenterunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. mars i Rolvsøyhallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat
   • Statistikk
   • G15 sesongen 2019/2020
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Resultat tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Terminliste/oppsett
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
  • Aktivitetstilbud
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • NM aldersbestemt
   • NM-veka
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2020/21
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Statistikk 2019/2020
   • Kommende kamper
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben