«I forbindelse med endring av klubbtilhørighet, må det meldes overgang/utlån. Dette gjelder både for spillere og dommere i alle aldersklasser.»

 • Overgangsbestemmelser bandy
  • § 30. Spilleberettigelse for bandyspillere

   Innledning

   Denne paragrafen regulerer alle klubbskifter av spillere mellom bandyklubber som er medlem av Norges Bandyforbund, samt bruk av og innhold i kontrakter mellom klubb og spiller og mellom klubber. Paragrafen regulerer også overgang av spillere fra utenlandske klubber.

   Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser.

   Generelt

   En spiller som skal delta i seriespill eller cup arrangert av forbund eller krets, må være medlem av klubben og ha gyldig lisens etter NBFs lisensbestemmelser.

   Ingen spiller kan i samme tidsrom spille for to forskjellige klubber som er tilsluttet samme eller forskjellige bandyforbund. Seksjonsstyret kan i helt særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsen for damer/jenter for spill i herre/gutteklasser.

   En spiller har spilletillatelse for ny klubb i obligatorisk kamp fra den dato som fremgår av skriftlig melding fra forbundskontoret.

   Før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/utlån, skal ny klubb på etterviselig måte, gi tidligere klubb skriftlig melding. Etter at slik varsel er gitt, skal det gå rimelig tid før spilleren kontaktes.

   Tidligere klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt.

   Ny klubb skal, uten ugrunnet opphold, varsle tidligere klubb skriftlig også der spilleren selv tar kontakt.

   Først når overgang/utlån er godkjent av forbundskontoret, kan spilleren delta i ikke-obligatorisk kamp og trening for ny klubb. For øvrig kan ikke spiller delta for annen klubb i ikke-obligatorisk kamp eller trening uten skriftlig tillatelse fra klubben han/hun har spilletillatelse for.

   Medlemskap, tillitsverv og representasjonsrett

   En person kan være medlem av flere klubber, men bare representere én klubb på årsmøter, ting og i tillitsverv i krets og forbund. Ingen kan være spilleberettiget for mer enn en klubb eller representere mer enn en klubb som dommer. Tillitsvalgt eller dommer kan ikke spille for annen klubbs lag i en divisjon der også den klubben man er tillitsvalgt eller dommer for, har lag. Seksjonsstyret kan gi dispensasjon fra begrensningen i tredje punktum for en sesong av gangen. Selv om dispensasjon gis, må registrering av spiller skje på vanlig måte.

   Spillere

   Spillere klassifiseres som enten amatører eller profesjonelle.

   En spiller som mottar vederlag, utover kostnadsdekning, og vederlaget overstiger tilsvarende 300 euro for en sesong (1. april – 31. mars), anses som profesjonell spiller etter dette regelverket. Det er et krav at vederlaget er knyttet til spillerens funksjon som bandyspiller.

   En spiller som mottar mindre enn et beløp tilsvarende 300 euro i vederlag, utover kostnadsdekning, pr bandysesong, anses som amatør etter dette regelverket.

   Utgifter knyttet til reise- og overnatting, knyttet direkte til deltakelse i en bandykamp, samt kostnader knyttet til utstyr, forsikring og utdanning omfattes ikke som vederlag for en amatørspiller.

   Samarbeidslag – herrer

   To klubber kan vederlagsfritt, etter søknad, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå sammen spillere fra to lag i samme klasse for å kunne opprettholde aktiviteten til ett lag. Administrerende myndighet kan hvis hensiktsmessig dispensere fra tidsfristen.

   Det skal være minst 4 aktive spillere fra hver klubb for å kunne godkjenne et samarbeidslag.

   Navnet på laget skal være navnet på de to klubbene: Klubb1/Klubb2.

   Førstnevnte klubb er juridisk og administrativt ansvarlig for laget og innehar alle rettigheter og forpliktelser for laget. Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til sine respektive moderklubber. Dersom det også den påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må prosedyren følges på ny. Det sammenslåtte laget spiller på det høyest rangerte lagets plass i seriesystemet. Plassen i seriesystemet som ikke benyttes som følge av en sammenslåing, flyttes automatisk ned i nederste divisjon i aldersklassen den påfølgende sesong. Dersom det før sammenslåingen ikke er klart hvilket av lagene som er høyest rangert, må klubbene, før påmeldingsfristen, skriftlig til administrerende myndighet, bestemme hvilket av lagenes plass som skal benyttes av det sammenslåtte laget i den forestående sesongen. Hvis et sammenslått lags moderklubb(er) allerede har lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan spillerne på det sammenslåtte laget, ikke spille for disse lagene. I helt særskilte tilfeller kan Seksjonsstyret godkjenne spill i samme aldersklasse om dette også er et samarbeidslag mellom de samme klubber.

   Spillerne kan spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge aldersbestemmelsene overholdes.

   Samarbeidslag senior kan ikke rykke opp.

   Samarbeidslag – damer

   Flere klubber kan vederlagsfritt, etter søknad, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå sammen spillere fra flere lag i samme klasse for å kunne opprettholde aktiviteten til ett lag. Administrerende myndighet kan hvis hensiktsmessig dispensere fra tidsfristen.

   Det skal være minst 3 aktive spillere fra hver klubb for å kunne godkjenne et samarbeidslag.

   Navnet på laget skal være navnet på alle involverte klubber: Klubb1/Klubb2 osv.

   Førstnevnte klubb er juridisk og administrativt ansvarlig for laget og innehar alle rettigheter og forpliktelser for laget. Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til sine respektive moderklubber. Dersom det også den påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må prosedyren følges på ny. Det sammenslåtte laget spiller på det høyest rangerte lagets plass i seriesystemet. Plassen i seriesystemet som ikke benyttes som følge av en sammenslåing, flyttes automatisk ned i nederste divisjon i aldersklassen den påfølgende sesong. Dersom det før sammenslåingen ikke er klart hvilket av lagene som er høyest rangert, må klubbene, før påmeldingsfristen, skriftlig til administrerende myndighet, bestemme hvilket av lagenes plass som skal benyttes av det sammenslåtte laget i den forestående sesongen. Hvis et sammenslått lags moderklubb(er) allerede har lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan spillerne på det sammenslåtte laget, ikke spille for disse lagene. I helt særskilte tilfeller kan Seksjonsstyret godkjenne spill i samme aldersklasse om dette også er et samarbeidslag mellom de samme klubber.

   Spillerne kan spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge aldersbestemmelsene overholdes.

   Samarbeidslag senior kan ikke rykke opp.

   Spillerkontrakter

   En klubb kan inngå kontrakt med en eller flere spillere som er fylt 16 år.

   Kontrakt med amatørspiller kan inngås for maksimum 1 sesong av gangen.

   Kontrakt med profesjonell spiller kan inngås for maksimum 3 sesonger av gangen.

   NBFs standardkontrakt skal benyttes.

   Kontrakten skal inngås i tre eksemplarer (ett til klubb, ett til spiller og ett til NBF) og være undertegnet av spilleren og klubbens leder eller ansatt/tillitsvalgt i klubben som er gitt skriftlig fullmakt fra klubbens styre. Dersom spilleren er under 18 år må også spillerens foresatte medundertegne før kontrakten er gyldig.

   Klubben skal sende ett undertegnet eksemplarer av kontrakten til NBF senest 7 dager etter inngåelsen.

   Kontrakt med spiller fra annen klubb kan bare inngås hvis kontrakten med nåværende klubb er utløpt, opphørt ved skriftlig avtale eller hevet på gyldig måte.

   Ved eventuell overgang i kontraktsperioden kan klubben som har kontrakt med spilleren, kreve økonomisk kompensasjon for å løse spilleren fra kontrakten. Etter kontraktens utløp kan det ikke kreves kompensasjon ved overgang til ny klubb.

   Avtaler mellom klubber knyttet til overganger/utlån

   Avtaler/dokumenter som forplikter klubben, skal være undertegnet av klubbens leder eller ansatt/tillitsvalgt i klubben som er gitt skriftlig fullmakt fra klubbens styre.

   I forbindelse med overgang eller utlån av spiller kan det ikke avtales vilkår av økonomisk, sportslig eller annen karakter knyttet til bruk av spilleren i spesielle kamper eller bestemte tidsrom.

   En klubb som har akseptert å låne en spiller har ikke anledning til å overføre eller låne ut spilleren til annen klubb.

   Avtaler mellom klubber vedrørende enkeltspiller må også være undertegnet av spilleren, for spillere under 18 år også av foresatte, for å være gyldig.

   Overgang for spillere mellom norske klubber (gjelder spillere i lisenspliktig alder)

   Før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/utlån, skal ny klubb på etterviselig måte, gi tidligere klubb skriftlig melding. Etter at slik varsel er gitt, skal det gå rimelig tid før spilleren kontaktes. Tidligere klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt.

   Overgangen behandles av Norges Bandyforbund.

   En spiller kan skifte klubb når som helst i året, men dersom overgangen mottas av NBF etter 5. januar kan spilletillatelse imidlertid først gis fra 1. april.

   Saksgang

   Klubb som har tatt opp et nytt medlem, sender forespørsel på fastsatt Overgangsskjema til tidligere klubb om eventuelle uoppgjorte økonomiske forpliktelser. Forespørselen skjer enten ved rekommandert sending eller på annen etterviselig måte. Som økonomiske forpliktelser regnes medlemskontingent, treningsavgift og lagutstyr samt eventuelle forhold i kontrakt. Svar på forespørsel skal sendes enten rekommandert eller skje på annen etterviselig måte innen 14 dager.

   Etter at svar fra tidligere klubb er mottatt eller svarfristen (14 dager) er utløpt, sender ny klubb følgende dokumenter til NBF for registrering:

   • NBFs standard Overgangsskjema
   • Svar fra tidligere klubb, dersom dette foreligger
   • Dersom svar fra tidligere klubb ikke foreligger skal dokumentasjon for når forespørsel er sendt/overlevert tidligere klubb vedlegges
   • Dersom tidligere klubb har svart at spillerens forpliktelser ikke er oppgjort skal det vedlegges kvittering og/eller bekreftelse for at disse er gjort opp.
   • Eventuelle tilleggsavtaler mellom klubbene knyttet til overgangen
   • Kvittering for betalt overgangsgebyr

   Ny klubb kan ikke benytte spilleren i obligatorisk kamp før den dato som er angitt i NBFs skriftlige melding om spilletillatelse og tidligst fire -4-dager etter at NBF har mottatt samtlige overgangsdokumenter i korrekt utfylt stand.

   Behandlingstiden på minimum fire -4- dager forutsetter at NBF har mottatt komplette, korrekt utfylte overgangsdokumenter.

   Internasjonale overganger

   Eget skjemaet skal benyttes.

   Utenlandske statsborgere må ha oppholds- og arbeidstillatelse i Norge i henhold til norsk lovgivning.

   Overgangsgebyret for internasjonale overganger må betales til FIB via NBF

   Overgang fra utenlandsk klubb til norsk klubb må være meldt innen 31.12 ihht FIB-reglene.

   Utlån av spiller mellom norske klubber (kun for spillere under kontrakt)

   Kun spillere som har skriftlig kontrakt med sin klubb, kan lånes ut til annen klubb. NBFs standard utlånsavtale skal benyttes. Betingelsene for at slik utlån kan finne sted, er at spiller, ny klubb og tidligere klubb er enige om vilkårene for utlånet og at utlånsperioden ikke går ut over varigheten av spillerkontrakten med utlånsklubben. De avtalte vilkårene for utlånet skal være skriftlig og undertegnet av alle tre parter.

   Utlånsavtalen skal være undertegnet av begge klubber og spiller. Dersom spilleren er under 18 år skal også spillerens foresatte signere avtalen før denne er gyldig.

   Etter utlånsavtalens utløp er spilleren spilleklar for den klubb hun/han er utlånt fra uten ny registrering 4 dager etter utlånsavtalens utløp.

   En utlånt spiller kan i inneværende sesong avbryte utlånet og returnere til moderklubb dersom begge klubber og spiller er enige om dette og tilbakeføringen skjer innen 5. januar. NBF må ha mottatt skriftlig bekreftelse på dette signert av alle parter innen 5. januar. Spiller blir da spilleklar for utlånsklubben tidligst 4 dager etter NBF har mottatt den skriftlige bekreftelsen.

   Utlånsavtaler kan forlenges, uten ny registrering, dersom NBF mottar en skriftlig bekreftelse fra alle parter før utlånsperioden er utløpt og forlengelsen ikke går ut over 1. april inneværende sesong eller utover varigheten av spillerkontrakten med utlånsklubben,

   • Spiller kan heller ikke melde overgang eller lånes ut til andre klubber i utlånsperioden.
   • Spilleren er under karantene fra underskrift av utlånsavtalen og kan da verken spille for utlånsklubben eller ny klubb.
   • Et utlån må ha en varighet av minimum 14 dager og maksimum ut inneværende sesong (1. april).
   • Behandlingstiden er minimum 4 dager etter at avtalen er mottatt av NBF.
   • Spilleren er ikke spilleberettiget før skriftlig bekreftelse fra NBF foreligger.
   • Dersom det inngås avtale i tillegg til forbundets standard utlånsavtale, må denne vedlegges.
   • Kvittering for betalt utlånsgebyr skal vedlegges
   • Utlånsavtaler som er NBF i hende etter 5. januar får ikke virkning før 1.april.

   Spilleberettigelse i sluttspill

   For å være spilleberettiget i NM-sluttspill og kvalikkamper må spilleren være spilleberettiget for sin klubb senest 5. januar inneværende sesong.

   Sluttspill defineres som kvalikkamper for opp- og nedrykk, samt NM-sluttspill.

   Enhver tvist mellom klubber eller mellom klubb og spiller etter § 30 skal først forsøkes løst av partene selv. Dersom partene etter flere forhandlingsforsøk, ikke kommer til enighet, kan saken fremmes for forbundsstyret eller den de bemyndiger.

    

   Gebyr overganger og utlån
   Overgangsgebyret for spiller over 17 år:Kr 800,-
   Overgangsgebyr for spiller under 17 år:Kr 400,-
   Utlånsgebyr for spillere med kontrakt:Kr 1400,-

   Overgangsgebyret fastsettes av Seksjonsstyret

Overganger 2020/2021

(I listene kan man benytte filter-funksjonene for å snevre inn søkeresultatet.)

TIDLIGERE OVERGANGER

 • Overganger-NBF-19/20

  Grunnen til at noen personer er listet to ganger er at det er gjort en overgang både for spillerfunksjon og for dommerfunksjon.

 • Overganger-NBF-18/19

  Grunnen til at noen personer er listet to ganger er at det er gjort en overgang både for spillerfunksjon og for dommerfunksjon.

 • Godkjente norske bandyoverganger 2017-2018
  NavnFra klubbTil klubbSpilleklar
  Martin H KorneliussenSolbergUllern04.05.2017
  Ferdinand AslaKonnerudDrammen09.05.2017
  Isak StevikKonnerudDrammen09.05.2017
  Henrik HaugSkeidReady03.06.2017
  Jonas OlsenHøvikKonnerud27.06.2017
  Torstein R NævestadFriggØvrevoll/Hosle03.07.2017
  Åsmund O Sand-LarsenSkeidReady11.07.2017
  August HodtHøvikStabæk07.07.2017
  Nicolai H MahleSnarøyaStabæk26.08.2017
  Thomas W JensenSkioldDrammen26,08,2017
  Filip G GreenSkioldDrammen26.08.2017
  Fredrik S B AndreassenSkioldDrammen26.08.2017
  Marius HaugSkioldDrammen26.08.2017
  Joachim UndersrudSkioldDrammen26.08.2017
  Arman FredriksenSnarøyaStabæk28.08.2017
  Julian T FredriksenSnarøyaStabæk28.08.2017
  Harald BjørloSkeidUllevål29.08.2017
  Markus J AndresenSkeidUllevål29.08.2017
  Tobias EspedalSkeidUllevål29.08.2017
  Edvard A OsSnarøyaHøvik29.08.2017
  Rolf E BorgeStrømsgodsetDrammen04.09.2017
  Richard ArnesenFriggReady05.09.2017
  Fredrik GrenanHøvikStabæk12.09.2017
  Daniel S ØdegaardSkioldDrammen12.09.2017
  Karl O C WeumSnarøyaBergen12.09.2017
  Fridtjof S PlatouSkioldDrammen15.09.2017
  Stine LillejordNordre SandeStabæk19.09.2017
  Jesper BergersenUllevålReady08.09.2017
  Helle LillejordDrammenStabæk22.09.2017
  Amanda B JahnsenDrammenStabæk22.09.2017
  Espen WamMjøndalenSolberg28.08.2017
  Andreas A OlsenSarpsborgUllevål04.10.2017
  Robin EngströmStabækMjøndalen07.10.2017
  Johann S RiefUllevålUllern10.10.2017
  Didrik BellStabækSagene07.10.2017
  Magnus HalsetØvrevoll/HosleHaslum14.10.2017
  Celina B StokstadStabækHøvik14.10.2017
  Even L'OrsaHaugerØvrevoll/HOslo11.10.2017
  Fredrik LølandUllernUllevål12.10.2017
  Ove R NørgaardMjøndalenNordre Sande14.10.2017
  Wilmer E S FinangerSnarøyaHøvik20.10.2017
  Iver N DillingSarpsborgReady22.10.2017
  Peder StrandHøvikSagene20.10.2017
  Ludvig OsHøvikSnarøya24.10.2017
  Daniel SkrettinglandUllevålSkeid27.10.2017
  Magnus T PettersenNordre SandeSarpsborg28.10.2017
  Henrik O BrosøDrammenStrømsgodset30.10.2017
  Christian ØiomUllevålFrigg27.10.2017
  Nikolai SalinReadyHøvik31.10.2017
  Sander Ø RagganStabækHauger03.11.2017
  Kjartan LarsenKonnerudNordre Sande03.11.2017
  Magnus R OpdalMjøndalenNordre Sande10.11.2017
  Henrik HoloDrammenKonnerud10.11.2017
  Christoffer AskheimHøvikKonnerud10.11.2017
  Kristoffer SpongsveenSageneUllevål10.11.2017
  Carl Rye-FlorentzFriggRøa09.11.2017
  Stian Y SannerudStabækNTNUI11.11.2017
  Ronnie D Iglesias-BredahlSageneUllevål11.11.2017
  Andre Thune-EllefsenHøvikHamar12.11.2017
  Hans P IversenFriggSarpsborg10.11.2017
  Christian WaalerHøvikUllern14.11.2017
  Mathilde H LangmoHøvikSagene16.11.2017
  Heming H LangmoHøvikSagene17.11.2017
  Kai R hansenDrammenStrømsgodset17.11.2017
  Karen S KnutsenSolbergNTNUI18.11.2017
  Marianne S ThorkildsenSolbergNTNUI16.11.2017
  Mathias HamarHøvikSagene16.11.2017
  Trym Chr ThorsenSarpsborgSagene19.11.2017
  Christian NordvikUllernSagene16.11.2017
  Eivind DysvikSnarøyaNTNUI16.11.2017
  Håkon BerntsenUllernSagene20.11.2017
  Alexander MorinUllernSagene20.11.2017
  Telma BakkehaugSkeidUllevål20.11.2017
  Katja B BlystadSkeidUllevål20.11.2017
  Oda B HjerkinnSkeidUllevål20.11.2017
  Ilse UlvenSkeidUllevål20.11.2017
  Anders B SimonsenStabækSagene20.11.2017
  Christer F JohansenSnarøyaRøa21.11.2017
  Kim A HagenDrammenKonnerud24.11.2017
  Thord H BakkeUllevålNTNUI25.11.2017
  Sivert HamarBergenSagene26.11.2017
  Christoffer S BerntzenSnarøyaØvervoll/Hosle26.11.2017
  Eirik B KulsrudNTNUISagene19.11.2017
  Maren GrepperudDrammenSolberg27.11.2017
  Simen E NielsenSkeidNTNUI30.11.2017
  Christopher KilliUllernStabæk03.12.2017
  Oliver OsNTNUIHøvik09.12.2017
  Erik WamMjøndalenSolberg08.12.2017
  Erik A HvedingBergenNTNUI09.12.2017
  Lars FossenHaugerHøvik11.12.2017
  Lasse KillingmoUllevålNTNUI15.12.2017
  William F BergstrandDrammenKonnerud12.12.2017
  Mikkel NærbyReadyNTNUI19.12.2017
  Lars Chr SveenMjøndalenUllern19.12.2017
  Johnny HellströmHøvikRøa19.12.2017
  Markus A ThoenDrammenStrømsgodset03.01.2018
  Arne WamMjøndalenSolberg08.01.2018
  Christian FørdeHaslumSnarøya09.01.2018
  Petter BrinchmannØvervoll HosleReady04.04.2018
 • Godkjente norske bandyoverganger 2016-2017
  NavnFra klubbTil klubbSpilleklar
  Andrè HansenNordre SandeDrammen Bandy09.08.2016
  Rolf Erik BorgeMjøndalenStrømsgodset12.08.2016
  Mikael BoodReadyStabæk30.08.2016
  Mathilde Hveding LangmoReadyHøvik30.08.2016
  Andreas KillingstadBergenStabæk30.08.2016
  Per T LøstegårdMjøndalenDrammen Bandy03.09.2016
  Gabriel IversenSkioldDrammen Bandy17.09.2016
  Håkon H GallefossSkioldDrammen Bandy17.09.2016
  Gorm E V NilsenSkioldDrammen Bandy17.09.2016
  Eryk J KlusekSkioldDrammen Bandy17.09.2016
  Gustavo SundSkioldDrammen Bandy17.09.2016
  Kristian HilsenDrammen BallklubbDrammen Bandy17.09.2016
  Niklas ElgerHøvikHauger19.09.2016
  Erlend F JohnsenBergenNTNUI23.09.2016
  Sebastian A FalchØvrevoll/HosleStabæk06.09.2016
  Thord H BakkeReadyUllevål01.10.2016
  Evy Marie M HolterSkeidHøvik01.10.2016
  Fridtjof SchmidtStabækUllern29.09.2016
  Hanna SvenniStabækHøvik03.10.2016
  Alexander L GarmannStabækUllern01.05.2016
  Erik WamStrømsgodsetMjøndalen08.10.2016
  Espen Wernersen-WamHamarMjøndalen08.10.2016
  Jonathan O SarabyØvrevoll/HosleUllern15.10.2016
  Daniel ZeilonReadyUllern15.10.2016
  Christoffer SiliusReadyUllern15.10.2016
  Henrik BrantsæterNTNUIØvrevoll/Hosle15.10.2016
  Johan BraathenHaslumØvrevoll/Hosle15.10.2016
  Max MarkussenHaslumØvrevoll/Hosle15.10.2016
  Erik VogelDrammen BallDrammen Bandy15.10.2016
  Jonas MuriDrammen BallDrammen Bandy15.10.2016
  Kasper R BretvikDrammen BallDrammen Bandy15.10.2016
  Jakob H HusemoenSkioldDrammen Bandy15.10.2016
  Gustav WilhelmsenDrammen BallDrammen Bandy15.10.2016
  Elias S KadirDrammen BallDrammen Bandy15.10.2016
  Magne E MossDrammen BallDrammen Bandy15.10.2016
  Bror SandaroeDrammen BallDrammen Bandy15.10.2016
  Albert A ThoenDrammen BallDrammen Bandy15.10.2016
  Gustaf AnderssonReadyUllern15.10.2016
  Christian RontenKonnerudDrammen Bandy16.10.2016
  Eirik E JohansenKonnerudDrammen Bandy16.10.2016
  Felix A T BrantsæterØvrevoll/HosleStabæk16.10.2016
  Kjell-Inge GranlundStrømsgodsetKonnerud22.10.2016
  Magnus GjøsundHaslumØvrevoll/Hosle22.10.2016
  Heming H LangmoStabækHøvik23.10.2016
  Mathias LikværnKonnerudSolberg20.10.2016
  Aksel KatlaFriggUllevål20.10.2016
  Kristian RueHøvikSnarøya22.10.2016
  Aksel H AlmaasFriggUllevål21.10.2016
  Sander N LødrupStabækUllern25.10.2016
  Emil H RasmussenKonnerudDrammen Bandy22.10.2016
  Line JohannessenBergenNordre Sande31.10.2016
  Gjermund L SolbakkDrammenNTNUI01.11.2016
  Johan DavidssonHøvikSnarøya31.10.2016
  Didrik OlsenSkioldDrammen Bandy06.11.2016
  Eirik T PettersenDrammen BandyNordre Sande11.11.2016
  Stian Brandt MøllerStrømsgodsetSolberg12.11.2016
  Axel Wara BrekkeSageneReady12.11.2016
  Bastian Hopland SolemFriggUllevål11.11.2016
  Anton SayeghFriggUllevål11.11.2016
  Viljar H JægerFriggUllevål11.11.2016
  Arman Ilkka NematiFriggUllevål11.11.2016
  Trygve JørgensenFriggUllevål11.11.2016
  Wilhelm LundstrømFriggUllevål11.11.2016
  Andreas GabrielsenFriggUllevål12.11.2016
  Benjamin SinmichaelSolbergStrømsgodset12.11.2016
  Sven Henrik AndresenNTNUIReady12.11.2016
  Magnus T PettersenDrammen BandyNordre Sande11.11.2016
  Ludvig OsSnarøyaHøvik13.11.2016
  Christian WaalerReadyHøvik13.11.2016
  Simen L KjøllmoenStabækHøvik13.11.2016
  Peder H JenssenFriggUllevål14.11.2016
  Mathias StampeDrammens BallklubbDrammen Bandy14.11.2016
  Marius ThorbjørnsenKonnerudDrammen Bandy14.11.2016
  Ruben LillaasHaugerHaslum18.11.2016
  Filip LillaasHaugerHaslum18.11.2016
  Nora K BakkeReadyNTNUI21.11.2016
  Kristoffer AddeØvrevoll/HosleHøvik21.11.2016
  Simen NorderhaugHamarHøvik21.11.2016
  Thomas HuseUllevålFrigg20.11.2016
  Herman K L JohnsenBergenFrigg20.11.2016
  Andrè HansenDrammen BandyNordre Sande19.11.2016
  Adrian FayeNordre SandeMjøndalen21.11.2016
  Patrik HeedRøaReady25.11.2016
  Even H AndreassenHaslumUllern26.11.2016
  Noah P VosUllernØvrevoll/Hosle27.11.2016
  Martin K ØstlieReadyNTNUI27.11.2016
  Håvard HøydalsnesDrammen BandyNTNUI26.11.2016
  Thelma Bay BangReadyNTNUI27.11.2016
  Amanda B JahnsrudHamarDrammen Bandy29.11.2016
  Johan Chr JenssenØvrevoll/HosleNTNUI28.11.2016
  André Y MelsomHøvikSnarøya28.11.2016
  Adrian ThorbjørnsenKonnerudDrammen28.11.2016
  William BergstrandKonnerudDrammen28.11.2016
  Espen W LundHøvikSnarøya29.11.2016
  Mats F WalschaertsHøvikSnarøya29.11.2016
  Anders NorumHøvikStabæk01.12.2016
  Fredrik SlettaStabækUllern02.12.2016
  Anders OlsenKonnerudDrammen Bandy04.12.2016
  Jonas K D BorgKonnerudDrammen Bandy04.12.2016
  Joakim MikkelsenStrømsgodsetBergen05.12.2016
  Christopher A WiltBergenSnarøya13.12.2016
  Sindre W TorpUllernRøa16.12.2016
  Magnus G KillingstadUllevålRøa16.12.2016
  Tommy H LarsenDrammen BandyHauger17.12.2016
  Christian HaagensenHøvikStabæk02.12.2016
  Nikolai SalinDrammen BandyReady16.12.2016
  Johannes G NilssenReadyNTNUI19.12.2016
  Henrik NorderhaugHaslumØvrevoll Hosle24.12.2016
  Ane Solem KnutsenSolbergNTNUI25.12.2016
  Selma Gjertsen EbbesenStabækHøvik10.12.2016
  Kristian HøybøNordre SandeMjøndalen06.01.2017
  Joachim HøydahlNordre SandeMjøndalen07.01.2017
  Nora Karita BakkeNTNUIReady03.01.2017
  Tim Fredrik RisengNordre SandeMjøndalen02.01.2017
  Karoline TorbjørnsdalStabækHøvik03.01.2017
Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Årshjul ( foreløpig )
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Møter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. november i Borgehallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Aktivitetstilbud
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
   • G15 Sesongen 2020/2021
   • Terminliste/oppsett
  • Aktivitet
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Podcast
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2020/21
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben