Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
Lov for Norges Bandyforbund
Sanksjons- og protestreglement
NIFs barneidrettsbestemmelser