Norges Bandyforbunds koronavettregler ved utøvelse av idrettsaktivitet

Les NBFs koronavettregler, sist oppdatert 24. september med informasjon om gjenåpning av landet.

Fra og med kl.16.00 lørdag 25. september fjerner nasjonale myndigheter de aller fleste nasjonale smittevernstiltak. Det betyr at alle arrangementer, samlinger og turneringer, igjen kan gjennomføres som før pandemien. NBFs adgangskort aktiveres fra lørdag kl.1600.

Les mer her

Norges Bandyforbund vil over helgen gå igjennom sine koronavettregler for å se om det fortsatt er behov for å beholde enkelte deler av reglene under, for å sikre gjennomføring av forbundets aktivitet.

Nasjonale og lokale tiltak, Forbundsstyrets vedtak og helsemyndighetenes smittevernveileder for idrett, gjelder pr. i dag for all utøvelse av idrettsaktivitet i Norges Bandyforbund.

Alle tilknyttet sportslig virksomhet (spillere, trenere, ledere osv.) plikter å følge retningslinjer, råd og anbefalinger fra myndigheter, Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet (HDIR), Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Bandyforbund (NBF).

De tre grunnpilarene for å hindre/bremse smittespredning gjelder ALLTID:

  • Om du føler deg syk – hold deg hjemme!
  • God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp
  • Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kamp
NASJONALE TILTAK

(gjeldende for alle våre idretter i alle aldersgrupper)

Både barn og voksne kan nå delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.

For utøvere innen idretter som innebærer kontakt mellom utøverne, gjelder unntaket bare i de situasjonene der kontakt er nødvendig. Anbefalingen om å holde minst 1 meters avstand gjelder imidlertid i alle situasjoner utover dette, for eksempel i pauser, i garderober, før/etter aktivitet m.v.

Anbefalt gruppestørrelse i forbindelse med trening er nå inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs for alle aldersgrupper.

De nasjonale tiltakene over gjelder for organisert aktivitet under Norges Idrettsforbund. For uorganiserte treningsgrupper gjelder fortsatt den generelle anbefalingen i samfunnet om 1 meter avstand i alle sammenhenger.

FORBUNDSSTYRETS VEDTAK

Deltakelse i cuper/kamper i utlandet (uendret)
Det er mulig for lag i norsk idrett til å delta internasjonalt under gjeldende smittevernregler. Norges Bandyforbund anbefaler ikke slik deltakelse. Smittesituasjonen er fortsatt uoversiktlig både nasjonalt og internasjonalt. Større deler av Europa og Norden har ny vekst i smitten, spesielt med Delta-viruset. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Myndighetene oppfordrer generelt til å avstå fra ikke høyst nødvendige utenlandsreiser. Forbundet ber alle klubber/lag om nøye å vurdere eventuell risiko ved deltakelse i internasjonale turneringer og treningskamper på det nåværende tidspunkt. En forutsetning for forbundets godkjenning om å spille i utlandet, er en redegjørelse fra klubben/laget om hvordan smittevernet skal håndteres, som sendes pr. e-post til bandy@nif.idrett.no.
Påvist smitte i lag som kommer tilbake fra utenlandsopphold, og som medfører at lag ikke kan stille opp i påmeldte forbundsseriekamper, kan medføre tap av kampen på w.o.
Koronapandemien er på ingen måte over. Tilbake i hverdagen etter en forhåpentligvis smittefri sommerferie, er det vel så viktig å håndheve godt smittevernarbeid i klubber og lag både knyttet til treninger og kamper, samlinger og sosialt samvær.

Det skjer stadig oppdateringer og presiseringer i smittevernarbeidet nasjonalt og internasjonalt. Viktig at denne informasjonen søkes når man er på reisefot.

Kamper mot ikke-norske lag i Norge (uendret)
Alle klubber/lag tilknyttet Norges Bandyforbund oppfordres til ikke å invitere utenlandske lag til treningskamper Norge, dette i henhold til nasjonal helsemyndighet og usikkerhetsmomentene nevnt i avsnittet over.

Prøvespilling for utøvere bosatt utenfor Norge (uendret)
Prøvespilling med utøvere bosatt utenfor Norge, må gjennomføres i henhold til norske smittevernregler som kan bety karantene før eventuelt treningsspill gjennomføres.

Landslagsvirksomheten (oppdatert 27.08.21)
Samlinger
Forbundsstyret har vedtatt at alle landslagene innunder Norges Bandyforbund, kan gjennomføre landslagssamlinger i Norge. Alle utøvere og ledere knyttet til en samling må medbringe en negativ PCR-test (der det ikke er mulig, kan hurtigtest aksepteres) som er maksimalt 48 timer gammel før inntreden i «samlingsbobla». Alle deltakerne må ved hjemkomst, før deltakelse i aktivitet med lokal klubb, foreta en ny hurtigtest.
Spillere og klubber skal gjøres spesielt oppmerksomme på testing etter landslagssamlingen og før trening opptas i egen klubb.
Forbundets koronagruppe skal etter samlinger ha en tilbakemelding fra landslagskoordinatoren om gjennomføringen av smitteverntiltakene.

Spillere på samling fra utenlandske klubber
Landslagsaktuelle spillere i klubber utenfor Norge, kan delta på samlinger i Norge når innreiserestriksjonene følges nøye, og personlig koronatest gjennomføres og dokumenteres negativ før samlingen.

Krav om fullvaksinering ved internasjonale aktiviteter utenfor Norge
Med oppblomstringen av Covid19-smitte i flere regioner i Norge, og flere land i Europa, er det tydelig at koronapandemien ikke er over. Norges Bandyforbund vil kreve at alle spillere og ledere, tilknyttet forbundets internasjonale aktiviteter utenfor Norge, er fullvaksinert før avreise.

Adgangskort gir ikke fri adgang (uendret)
På grunn av begrensninger på tilskuerantall, og ut ifra dagens smittevernregler, har forbundsstyret vedtatt at samtlige adgangskort utstedt av forbundet eller regionene/kretsene settes ut av funksjon inntil videre.

Det kan, hvis nødvendig, utstedes egne tillatelser per arrangement til de som har godkjente oppgaver for organisasjonen i forbindelse med de aktuelle arrangementer.

Personer som mener de har behov for midlertidig tillatelse til å overvære et arrangement, må kontakte administrerende myndighet i sin region hvis det gjelder krets-/regionskamper, og forbundets sentraladministrasjon hvis det gjelder kamper i eliteseriene for kvinner og menn.

AKTIVITETSLEIR O.L.

Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleir og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.

Ikke krav om å holde 1 meter avstand, men gruppene bør i størst mulig grad ha de samme deltakerne og lederne gjennom hele aktiviteten.

For arrangementer i tilknytning til sommer- og aktivitetsleir (cup, oppvisning o.l.) har også voksne unntak fra krav om å holde 1 meter avstand, men kun når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

TOPPIDRETT UNDER NBF

Eliteseriene for kvinner og menn i innebandy, Dameserien i bandy og Eliteserien for menn i bandy er definert som Norges Bandyforbunds toppidrett og godkjent av Norges Idrettsforbund.

Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs så fremt smittevernveilederen for idrett følges.

Følgende presiseres for eliteseriene i innebandy:

  • Lagene skal fortsatt ha en medisinsk ansvarlig hvor oppgavene videreføres fra forrige sesong.
  • Lagene skal ikke bytte side i periodepausene så fremt det ikke skjer uforutsette ting som åpenbart gjør dette urettferdig. I slike tilfeller vil dommer informere arrangør slik at innbytterbenkene kan vaskes før byttet foretas.
  • Hvis det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand, i alle retninger, mellom alle personer i garderoben, SKAL det benyttes flere garderober eller andre fasiliteter som oppfyller kravet om avstand.
  • Lagene skal ikke håndhilse på hverandre eller dommerne etter endt kamp, men lagene skal stille opp og lagkapteinene skal muntlig takke alle involverte for kampen.
  • I forbindelse med kamparrangement skal arrangørklubb påse at myndighetenes retningslinjer når det gjelder smittevern, registrering, avstand og antallbegrensning etterfølges.
  • Denne listen vil oppdateres fortløpende i tråd med smittesituasjonen.

NBF arbeider kontinuerlig med eventuelt å etablere nye anbefalinger for vår toppidrett for å sikre gjennomføringen av sesongen.

Treningskamper: