Forbundets smitteverntiltak

Norges Bandyforbund har 14/1 oppdatert sine retningslinjer for gjennomføring av aktivitet under koronapandemien.

Etter regjeringens pressekonferanse 13/1 ble det gjort flere lettelser i smitteverntiltakene som gjelder for idretten.

Norges Bandyforbund har nå fått avklart de uklarheter som forelå etter pressekonferansen og har nå oppdatert forbundets retningslinjer etter Covid-19 forskriften og gjeldelde anbefalinger fra myndighetene og Norges Idrettsforbund.

Følgende regler gjelder fra 14/1-22:
Generelt (gjelder alle – uansett)

Hold deg hjemme om du er syk eller har symptomer på luftveissykdom. Test deg i henhold til myndighetenes anbefalinger!
Bruk munnbind og hold avstand til andre i det offentlige rom, i tråd med nasjonale og lokale regler og anbefalinger.
Vask henda ofte, og unngå håndtrykk og klemmer.
Reduser antall nærkontakter.
Gjennomfør aktiviteter utendørs så langt det er mulig.
Kom ferdig skiftet til trening om du kan.
Begrens bruk av garderober så mye som mulig. Trengsel og tett kontakt mellom personer i garderobene skal unngås.
Hold mest mulig aktivitet lokalt. Det handler om å redusere antall nærkontakter, og gjøre mest mulig innenfor et fåtall kohorter.

Barn og unge under 20 år

Trening:
Utendørs kan barn og unge under 20 år trene med nærkontakt uten antallsbegrensninger.
Innendørs kan barn og unge under 20 år trene med nærkontakt i grupper på omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort.

Kamp utendørs:
Utendørs kan all kampaktivitet og arrangementer for barn og unge under 20 år gjennomføres som normalt.
Utendørsarrangementer for barn og unge under 20 år kan skje uten antallsbegrensning for deltagerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

Det er imidlertid begrensning på antall tilskuere på 200 personer på utendørs arrangement, men det er mulig å ha 600 personer på utendørs arrangement, hvor alle tilskuerne sitter på faste, tilviste plasser. Ved arrangementer hvor det er flere enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene.
Med faste, tilviste sitteplasser menes at publikum kjøper billetter til bestemte nummererte plasser eller verter viser til plasser, og at publikum sitter på en fast plass under hele arrangementet.
Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder.

Kamp innendørs:
Innendørs kan all kampaktivitet og arrangementer for barn og unge under 20 år gjennomføres som normalt. Det er et krav om at slik kampaktivitet gjennomføres som enkeltkamper og ikke som store turneringer og cuper. Våre regioner organiserer dette i henhold til foreliggende retningslinjer og med fokus på godt smittevern. For kamper innendørs tillates det inntil 30 personer til stede, dersom tilskuerne ikke sitter på faste tilviste plasser. Hvis tilskuerne sitter på faste tilviste plasser, tillates det inntill 200 personer. Norges Idrettsforbund har bestemt at alle tilskuere på innendørsarrangement i idretten skal benytte munnbind.
Utøverne, støtteapparat, dommere og de som står for gjennomføring av arrangementet, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede.
Med faste, tilviste sitteplasser menes at tilskuerne kjøper billetter til bestemte nummererte plasser eller verter viser til plasser, og at tilskuerne sitter på en fast plass under hele arrangementet.
Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder.

Kamper og arrangementer generelt:
Etter Covid-19 forskriften er det krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av arrangementer (§13c) og krav til oversikt over deltakerne på arrangementer (§13d). Det henvises derfor til NBFs protokoll for gjennomføring av kamparrangementer i toppidretten (pdf) som en sjekkliste, så langt det er naturlig, for kamparrangementer på alle nivåer.

Voksne over 20 år

Trening:
Utendørs kan trening gjennomføres som normalt, med kontakt der det er nødvendig.
Innendørs kan trening gjennomføres med 1 meters avstand i gruppestørrelse inntil 20 personer.
Ved intensiv trening innendørs, bør det tilrettelegges for 2 meters avstand.

Kamp utendørs:
Utendørs kan all kampaktivitet for voksne over 20 år gjennomføres som normalt.

Det er imidlertid begrensning på antall tilskuere på 200 personer på utendørs arrangement, men det er mulig å ha 600 personer på utendørs arrangement, hvor alle tilskuerne sitter på faste, tilviste plasser. Ved arrangementer hvor det er flere enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene.
Med faste, tilviste sitteplasser menes at publikum kjøper billetter til bestemte nummererte plasser eller verter viser til plasser, og at publikum sitter på en fast plass under hele arrangementet.
Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder.

Kamp innendørs:
Det er foreløpig ikke åpnet for kampaktiviteter innendørs for voksne over 20 år, med unntak av den definerte toppidretten (for NBF er dette Eliteseriene for kvinner og menn i innebandy).

Kamper og arrangementer generelt:
Etter Covid-19 forskriften er det krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av arrangementer (§13c) og krav til oversikt over deltakerne på arrangementer (§13d). Det henvises derfor til NBFs protokoll for gjennomføring av kamparrangementer i toppidretten (pdf) som en sjekkliste, så langt det er naturlig, for kamparrangementer på alle nivåer.

Toppidrett

Myndighetene har definert Norges Bandyforbunds toppidrett pr. nå som følger:
Alle landslag, Eliteseriene for kvinner og menn i innebandy, Eliteserien for menn i bandy og Dameserien i bandy.
(Det er nå bekreftet fra myndighetene at det kun er disse seriene som er definert som toppidrett etter nye retningslinjer fra 14/1-22.)

Smittevernprotokoller for toppidrett skal fortsatt følges.

Trening i toppidretten kan gjennomføres som normalt, inne og ute, men man skal holde en meters avstand utenfor idrettsaktiviteten.

Kamper i toppidretten:

Utendørs:
Kan gjennomføres som normalt. Det er antallsbegrensning på 200 tilskuere uten faste tilviste plasser under toppidrettsarrangementer utendørs. (Det tillates ved faste tilviste sitteplasser 600 tilskuere i 200 x 3 kohorter. Det skal være 2 meters avstand mellom kohortene.)
Om man ikke kan holde 1 meters avstand, skal det benyttes munnbind.

Innendørs:
Kan gjennomføres som normalt. Det er antallsbegrensning på 200 tilskuere hvis det er faste tilviste plasser under toppidrettsarrangementer innendørs.
Hvis ikke arrangør kan legge til rette for faste tilviste plasser for tilskuere, tillates det kun 30 tilskuere.
Norges Idrettsforbund har bestemt at alle tilskuere på innendørsarrangement i idretten skal benytte munnbind.

Smittevernsprotokoller:

Trening for toppidrett – Bandy, innebandy og landslag under NBF
Kamparrangement for toppidrett – Bandy og innebandy
ANDRE VIKTIGE VEDTAK GJORT AV FORBUNDSSTYRET

Adgangskort gir ikke fri adgang (oppdatert 14/1-22)
På grunn av begrensninger på tilskuerantall, og ut ifra dagens smittevernregler, har forbundsstyret vedtatt at samtlige adgangskort utstedt av forbundet eller regionene/kretsene settes ut av funksjon inntil videre.
Det kan, hvis nødvendig, utstedes egne tillatelser per arrangement til de som har godkjente oppgaver for organisasjonen i forbindelse med de aktuelle arrangementer (landslagssjefer o.l.)..
Personer som mener de har behov for midlertidig tillatelse til å overvære et arrangement, må kontakte regional administrerende myndighet, eller forbundets sentraladministrasjon for kamper i eliteseriene for kvinner og menn i innebandy og Dameserien og Eliteserien for menn i bandy.

Deltakelse i cuper/kamper i utlandet (oppdatert 17/1-22)
Alle klubber/lag tilknyttet Norges Bandyforbund skal inntil videre, ikke delta i cuper/kamper i utlandet.

Landslagsaktivitet
Forbundsstyret vil i neste uke avklare hva som videre skal gjelde for forbundets landslagsaktivitet.

Idrettsspesifikke restriksjoner

Kamper i innebandy:
Lagene skal IKKE bytte innbytterbenker og side mellom periodene.

Lokale strengere tiltak

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen.
Den enkelte klubb må holde seg oppdatert om hvilke regler som, til enhver tid, gjelder i egen kommune.
Se nettsiden til kommunen for informasjon om lokale tiltak.
Alle klubber må forholde seg til sin bandyregion, som administrerende myndighet, når det gjelder all organisering av eventuell kampaktivitet der dette er tillatt.

Forsterkede regionale smitteverntiltak

I noen kommuner kan det ved forskrift være vedtatt ekstra restriksjoner og krav. Les evt. mer her.

Denne artikkelen vil bli oppdatert forløpende med eventuelle nye restriksjoner.
Sist oppdatert 14/1-2022 med nye retningslinjer etter regjeringens pressekonferanse 13/1.