Alle bandycuper/turneringer må innfri følgende punkter;

 

 • Være godkjent av Norges Bandyforbund (NBF)
 • Spilles etter et godkjent reglement
 • Ha en jury
 • Turneringsreglementet skal ha bestemmelser om behandling av brudd på turneringsreglementet, NBFs kamp- og konkurranseregler, samt protester
 • Utenlandske lag kan delta i turneringer dersom det fremlegges godkjennelse fra lagets nasjonale forbund
 • I turneringer kan en klubb ikke benytte spillere som er spilleberettiget for andre klubber, uten at spillerens klubb har gitt skriftlig tillatelse og turneringsreglementet åpner for bruk av spillere fra andre klubber. Slik dispensasjon må fremgå av invitasjonen til turneringen
 • Det må i turneringsreglementet klargjøres hvordan turneringen skal avvikles. Turneringer kan bestå av seriespill, spill etter utslagsmetoden eller begge deler.
 • Arrangøren skal i turneringsreglementet ha bestemmelser om hvordan kamper avgjøres når det står uavgjort etter ordinær tid
 • Til å behandle saker etter turneringsreglementet, NBFs kamp- og konkurranseregler, samt protester, skal arrangøren oppnevne en jury på minst 3 medlemmer, hvorav ett skal oppnevnes som leder. Alle jurymedlemmene skal være medlem i klubb som igjen er medlem av NBF. Ingen klubb kan ha flere enn ett jurymedlem
 • Protester skal være undertegnet av lagleder eller klubbens fungerende leder, og innleveres skriftlig sammen med gebyr fastsatt i turneringsreglementet. Hvis ikke annet fremgår av turneringsreglementet, må protest nedlegges senest en time etter kampslutt.
 • (3) Juryen kan ilegge følgende sanksjoner:
 • a)     Irettesetting.
 • b)     Karantene for spiller, trener eller leder i inntil tre kamper i turneringen.
 • c)     Tap av kamp i turneringen som laget har vunnet eller spilt uavgjort.
 • Motstanderen tilkjennes tre poeng. Kampresultatet settes til 1-0.
 • d)     Utelukkelse av lag fra turneringen.
 • (4) I saker der det er tale om å ilegge sanksjoner gjelder Sanksjons- og protestreglementet tilsvarende. Der det er tale om å ilegge sanksjoner, skal anmeldte enten skriftlig eller muntlig få anledning til å legge frem sitt syn på saken før avgjørelsen fattes.
 • (5) Mener juryen at det kan være grunnlag for strengere sanksjoner enn dem den selv kan ilegge etter (3), anmelder juryen forholdet til NBF.
 • (6) Juryens avgjørelse er i alle saker endelig.