Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser

Norges Idrettsforbunds lov er vedtatt av Idrettstinget og er overordnet alle underliggende organisasjonsledds lover, herunder lover for særforbund, kretser/regioner og idrettslag. Loven inneholder bestemmelser om så vel NIFs egen virksomhet, men også bestemmelser som er gjeldende for alle andre organisasjonsledd i idretten. Den inneholder spesielt egne bestemmelser om alminnelige disiplinærforføyninger, hjemmel for at et særforbund skal kunne gi sanksjoner og straffebestemmelser som håndteres av doms- og appellutvalgene i NIF. Idrettens markeds- og rettighetsbestemmelser er også detaljert beskrevet her, i kapittel 14.

Lov for Norges Bandyforbund
Sanksjons- og protestreglement
Retningslinjer for sanksjonsutmåling sesongen 2021-2022
Bestemmelser om barneidrett