Bandy
Dobbel representasjonsrett
for spillere mellom 15 og 22 år

Dobbel representasjonsrett for spillere mellom 15 og 22 år

Årsmøtet i bandyseksjonen vedtok i 2022 å utrede en begrenset dobbel representasjonsrett, i tråd med forslag fremmet av Konnerud, Ready og Skeid. Det ble i denne forbindelse nedsatt et utvalg som skulle legge frem et forslag.

Intensjonen med ordningen er å gi spillere en utviklingsarena i tilleggsklubb, som moderklubb ikke kan gi dem, men likevel slik at spillerne blir lengst mulig i moderklubb for å opprettholde et miljø og lag der.

Utvalget har kommet til følgende regelverk rundt dette, nå vedtatt av seksjonsstyret som en prøveordning i sesongen 2023-2024:
Etter søknad kan spillere mellom 15 og 22 år (født 2008-2001) spille for moderklubb på aldersbestemt nivå og tilleggsklubb på seniornivå eller moderklubb på seniornivå og tilleggsklubb på annet seniornivå eller moderklubb på aldersbestemt nivå og tilleggsklubb i eldre aldersbestemte klasser.
Begrensninger i den doble representasjonen fremgår av føringene under. Det gis ikke dispensasjon for å inngå avtale om dobbel representasjonsrett for spillere utenfor aldersgruppen 15-22 år eller for andre kombinasjoner av spill for klubber på tvers, enn skissert i alternativene under.

Avtale om dobbel representasjon for en sesong kan inngås i perioden 15. august til 5. januar etter søknad og innbetalt gebyr på kr. 1499,- til NBF.

Avtaleskjema for dobbel representasjonsrett sesongen 2023/24

Skjemaet undertegnes av alle parter og sendes til:
Norges Bandyforbund
Postboks 5000, 0840 Oslo
E-post: Ann-Mari.Ellefsen@nif.idrett.no

Avgift på kr.1499,- skal innbetales til konto 5134 06 06861, kvittering sendes vedlagt.
(Søknaden behandles ikke uten at NBF har mottatt gyldig dokumentasjon på betalt gebyr.)

Liste over spillere med godkjent dobbel representasjon 2023/24

Rammer for dobbel representasjon:

Kampreglementet § 30. Spilleberettigelse for bandyspillere

Generelt
Ingen spiller kan i samme tidsrom spille for to forskjellige klubber som er tilsluttet samme eller forskjellige bandyforbund.
Unntatt fra dette er spillere i alderen 15-22 år med innvilget dobbelt representasjonsrett (se eget regelverk). Seksjonsstyret kan i tillegg, i helt særskilte tilfeller, dispensere fra bestemmelsen for damer/jenter for spill i herre/gutteklasser.

Medlemskap, tillitsverv og representasjonsrett
En person kan være medlem av flere klubber, men bare representere én klubb på årsmøter, ting og i tillitsverv i krets og forbund. Ingen kan være spilleberettiget for mer enn en klubb eller representere mer enn en klubb som dommer. Unntatt er spillere i alderen 15-22 år, som kan representere to klubber i samme idrett, forutsatt innvilget dobbelt representasjon.

Tillitsvalgt eller dommer kan ikke spille for annen klubbs lag i en divisjon der også den klubben man er tillitsvalgt eller dommer for, har lag. Seksjonsstyret kan gi dispensasjon fra begrensningen i fjerde punktum for en sesong av gangen. Selv om dispensasjon gis, må registrering av spiller skje på vanlig måte.

Følgende kombinasjoner for dobbel representasjon er mulig:
A. Spill for Moderklubben på aldersbestemt nivå og spill for Tilleggsklubben på seniornivå.
B. Spill for Moderklubben på seniornivå og spill for Tilleggsklubben på seniornivå i samme klasse (herrer/damer), men ikke i samme divisjon.
C. Spill for Moderklubben på aldersbestemt nivå og tilleggsklubb i eldre aldersbestemte klasser.

Føringer for dobbel representasjon:

Avtale om dobbel representasjon kan inngås i perioden 15. august til 5. januar, gjeldende for en sesong.

En klubb kan kun gjennomføre totalt 6 doble representasjonsretter pr. sesong. Enten alle til klubben, alle fra klubben, eller alle kombinasjoner derimellom. En klubb kan imidlertid kun tilegne seg 3 spillere fra samme klubb med dobbel representasjonsrett.

Det må beregnes inntil fire dagers saksbehandlingstid for godkjennelse av søknader om dobbel representasjon.

Ved kampkollisjon beslutter Moderklubben hvor spilleren skal spille.

Dobbel representasjonsrett med spill for tilleggsklubben i NM-sluttspill, kvalifisering for opp- og nedrykk, samt spill i rekruttserien senior er ikke tillatt.

Den doble representasjonsretten opphører 1. april.

Dersom spilleren går på ordinært utlån eller varig overgang til en ny klubb, opphører den doble representasjonsretten. En spiller som allerede er utlånt tillates ikke å tegne en avtale om dobbel representasjon.

Det gis ikke dispensasjon for å inngå avtale om dobbel representasjonsrett for spillere utenfor aldersgruppen 15-22 år eller for andre kombinasjoner av spill for klubber på tvers, enn skissert i punktene over.

En tilleggsklubb vil aldri bli berettiget til utviklingsmidler i forbindelse med overgang for en spiller til utenlandsk klubb.

En tilleggsklubb kan ikke benytte spillere på dobbelt representasjon i internasjonale kamper.

En spiller på dobbelt representasjon kan ikke delta for tilleggsklubben i samme serie som moderklubben allerede har lag, med mindre moderklubben, i avtalen om dobbelt representasjon, har frasagt seg retten til selv å benytte spilleren i en bestemt serie.