Om regionen

Oslo og Akershus bandyregion ble stiftet 2. juni 2004. Regionen er etablert på grunnlag av NBFs klubber, som tidligere hørte under Oslo- og Akershus bandykretser.

Oslo Bandykrets ble stiftet 15. mai 1922 under navnet Oslo Ishockeykrets, forandret 20. november 1929 til Oslo Bandykrets. Akershus Bandykrets ble stiftet 15. november 1929.

Regionens formål er å arbeide for bandy, innebandy, El-innebandy og landhockeys utvikling innen regionen, og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Regionen skal bistå Norges Bandyforbund i alle spørsmål som gjelder bandy, innebandy, El-innebandy og landhockey innen regionen. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Oslo og Akershus bandyregion er inndelt i avdelinger for bandy, landhockey og innebandy. Avdelingene har faglig ansvar for sin idrett og rapporterer til regionstyret.

Regionen består av følgende avdelinger:

  • Bandyklubbene i Oslo og Akershus
  • Landhockeyklubbene i Oslo og Akershus
  • Innebandyklubbene i Oslo og Akershus.

Regioner opprettes, sammenslås og oppløses av særforbundet, som også fastsetter regionens grenser. Regionen består av alle idrettslag innen regionens grenser som er medlem av særforbundet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Regionens grenser fastsettes av særforbundet. Gjennom særforbundet er regionen et organisasjonsledd innen NIF. Oslo og Akershus Bandyregion er den faglige myndighet under Norges Bandyforbund innen regionens grenser. Regionen skal overholde NIFs og særforbundets regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for regionen uavhengig av hva som måtte stå i regionens egen lov.

Regionens oppgaver er fastsatt i regionen lov.

Regionen skal:

a) Representere særforbundet og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett.

b) Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter.

c) Godkjenne idrettsarrangementer, kamper, kampdatoer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste.

d) Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer.

e) Sørge for gjennomføring av regionmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang.

f) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg.

g) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets.