Innebandy
Dobbel representasjonsrett
for spillere mellom 16 og 22 år

Dobbel representasjonsrett for spillere mellom 16 og 22 år

Årsmøtet i innebandyseksjonen i 2021 vedtok å åpne for en begrenset dobbel representasjonsrett. Etter søknad kan da spillere mellom 16 og 22 år spille for moderklubb på juniornivå og tilleggsklubb på seniornivå eller moderklubb på seniornivå og tilleggsklubb på annet seniornivå eller moderklubb på juniornivå og tilleggsklubb på et høyere juniornivå. Begrensninger i den doble representasjonen fremgår av føringene under. Det gis ikke dispensasjon for å inngå avtale om dobbel representasjonsrett for spillere utenfor aldersgruppen 16-22 år eller for andre kombinasjoner av spill for klubber på tvers enn skissert i kampreglementets § 3 punkt 1.

Intensjonen med ordningen er å gi spillere en utviklingsarena i tilleggsklubb, som moderklubb ikke kan gi dem, men likevel slik at spillerne blir lengst mulig i moderklubb for å opprettholde et miljø og lag der.

Avtale om dobbel representasjon for en sesong kan inngås i perioden 1. mai til 15. januar etter søknad og innbetalt gebyr på kr. 1599,- til NBF.

Avtaleskjema for dobbel representasjonsrett sesongen 2023/24

Skjemaet undertegnes av alle parter og sendes til:
Norges Bandyforbund
Postboks 5000, 0840 Oslo
E-post: Ann-Mari.Ellefsen@nif.idrett.no

Avgift på kr.1599,- skal innbetales til konto 5134 06 06861, kvittering sendes vedlagt.
(Søknaden behandles ikke uten at NBF har mottatt gyldig dokumentasjon på betalt gebyr.)

Liste over spillere med godkjent dobbel representasjon 2023/24

Rammer for dobbel representasjon:

Kampreglementet § 3. Medlemskap, tillitsverv, representasjonsrett og kontrakter.

Punkt 1. Medlemskap, tillitsverv, representasjonsrett.
Man kan være medlem av flere klubber, men bare representasjonsberettiget for en klubb i samme idrett, med unntak av spillere i alderen 16-22 år som kan representere to klubber i samme idrett. Gjennom den ene klubben har medlemmet sine rettigheter og forpliktelser innen forbund og krets (Moderklubben). I den andre klubben har medlemmet kun en tilleggsrettighet for spill (Tilleggsklubben). Følgende kombinasjoner for dobbel representasjon er mulig:

Spill for Moderklubben på juniornivå og spill for Tilleggsklubben på seniornivå
Spill for Moderklubben på seniornivå og spill for Tilleggsklubben på seniornivå i samme klasse (herrer/damer), men ikke i samme divisjon
Spill for Moderklubben på juniornivå og spill for Tilleggsklubben på juniornivå, men kun for spill i en eldre årsklasse, eller for spill i gutteklasse i samme årsklasse for jentespillere

En tillitsvalgt og/eller dommer kan likevel spille for en annen klubbs oldboys-, oldgirls- eller veteranlag såfremt ikke egen klubb deltar med lag i ordinært seriesystem i disse klasser i samme idrett.»

Føringer for dobbel representasjon:

Avtale om dobbel representasjon kan inngås i perioden 1. mai til 15. januar, gjeldende for en sesong.

En klubb kan kun gjennomføre totalt 10 doble dispensasjonsretter pr. sesong. Enten alle til klubben, alle fra klubben, eller alle kombinasjoner derimellom. En klubb kan imidlertid kun tilegne seg 2 spillere fra samme klubb med dobbel representasjonsrett.

Det må beregnes inntil fire dagers saksbehandlingstid for godkjennelse av søknader om dobbel representasjon.

Ved kampkollisjon beslutter Moderklubben hvor spilleren skal spille.

Dobbel representasjonsrett med spill for tilleggsklubben i NM er ikke tillatt.

Den klubben spilleren med dobbel representasjonsrett først velger å spille for etter 1. mars, blir automatisk den klubben spilleren kun kan representere for resten av sesongen.

Den doble representasjonsretten opphører 30. april.
Dersom spilleren melder en tidsbegrenset eller varig overgang til en ny klubb, opphører den doble representasjonsretten. En spiller som allerede er utlånt på en tidsbegrenset overgang tillates ikke å tegne en avtale om dobbel representasjon.

Det gis ikke dispensasjon for å inngå avtale om dobbel representasjonsrett for spillere utenfor aldersgruppen 16-22 år eller for andre kombinasjoner av spill for klubber på tvers enn skissert i punktene over.