MyGame

MyGame er et samarbeidsprosjekt mellom idretten, TV2 og norske gründere om å gjøre breddeidretten tilgjengelig for alle. Ved hjelp av automatiserte kameraer og intelligent teknologi skal MyGame produsere og strømme breddekamper i flere idretter fra hele Norge.

Norges Bandyforbund (NBF) har inngått et samarbeid om filming av norsk topp- og breddeinnebandy med MyGame, TV2, Amedia og Norges Idrettsforbund (NIF). MyGame monterer stadig flere sportskameraer i haller og på arenaer i hele Norge, og arbeider mot vårt felles mål om å kunne dekke topp- og breddeinnebandy i sesongene som kommer.   

Personvern er viktig for oss alle, vi har derfor i samarbeid med MyGame sammenstilt informasjon til alle innebandyklubber på denne siden, slik at lag og spillere vet om både den enkelte spillers og lags personvernsrettigheter og muligheten til å reservere seg.   

Det er allerede montert smarte sportskameraer på en rekke baner. Der vil deltakende lag kunne se kampene sine igjennom MyGames apper og også etter hvert på TV2 Play. Foreldre, besteforeldre og andre tilhengere av laget kan dermed se kamper uten selv å være til stede på tribunen, både direkte når kampen spilles, og i opptak når det måtte passe dem.  

Man kan se kampene på mygame.no, eller eventuelt i MyGames apper for iPhone og Androidtelefoner. NBF har ingen oversikt over når og hvor MyGames kameraer vil bli skrudd opp, men sportskameraene installeres fortløpende, og vil i løpet av de nærmeste årene være montert i de fleste haller hvor det spilles topp- og breddeinnebandy i Norge. 

Seniorkamper kan fortsatt strømmes

Idretten satt tidligere i år pågående prosjekter med MyGame om strømming av breddeidretten i aldersbestemte klasser på pause. Dette ble klart etter samtaler mellom flere norske særforbund, TV 2, Amedia og MyGame.

Ifølge dagens retningslinjer skal det ikke strømmes kamper i aldersbestemte klasser. Dette betyr imidlertid ikke at personer under 18 år som deltar i seniorklasser ikke kan filmes. Kamper i seniorklasser som spilles i haller med MyGame-kamera kan strømmes, og vanlige retningslinjer og regler for personvern og reservasjoner gjelder. Les mer nedenfor:

INFORMASJONSSKRIV OM STRØMMING AV BREDDEIDRETTEN

Bakgrunn
Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet og debatt rundt strømming av
breddeidretten. Norges idrettsforbund ønsker med dette å tydeliggjøre retningslinjer og
forutsetninger som må være til stede for strømming av breddeidretten.

Alle anleggseiere står naturligvis fritt til å beslutte om de vil tillate strømming av
idrettsaktivitet i egne anlegg. Norges idrettsforbund vil oppfordre anleggseiere til å hensynta
og følge NIFs retningslinjer for strømming i breddeidretten og eventuelt ta kontakt med NIF
for aktuelle spørsmål i denne sammenheng.

Norges idrettsforbund sin rolle

NIFs oppgave og rolle er å bidra til å få strømming av breddeidretten inn i kontrollerte
former. Dette omfatter strømming av både lagidretter og individuelle idretter.
Norges idrettsforbund kan inngå integrasjonsavtaler med aktuelle strømmeleverandører som
respekterer idrettens retningslinjer for strømming, og som samtidig oppfyller de krav som
følger av personopplysningsloven. Det er viktig å presisere at Norges idrettsforbund ikke har
kommersielle avtaler med strømmeleverandører for strømming av idrettsaktivitet. Slike
avtaler kan imidlertid inngås mellom særforbund og aktuelle strømmeleverandører som følge
av særforbundenes eksklusive medierettigheter til sine idretter.

De siste årene har omfanget av strømming av breddeidretten økt betydelig, både fra
medieaktører og fra andre strømmeleverandører. Markedet har vært lite regulert, og
strømmingen har i enkelte tilfeller blitt gjennomført mot svært unge utøvere helt ned i 8-
årsalderen.

Idrettsstyret fattet derfor følgende vedtak om strømming i breddeidretten i juni 2022:

Idrettsstyret ser med bekymring på at barn og unge i idretten i stadig større grad
eksponeres for ukontrollert strømming. Idrettsstyret ser derfor behov for et tydelig og
restriktivt rammeverk rundt dette.

 1. Overordnede retningslinjer for strømming av idrettsaktivitet vedtas i henhold til forslaget, og
  med forbud mot strømming for aldersklasser under 15 år.
 2. Idrettsstyret ber generalsekretæren sikre at anbefalingene fra Etisk råd av
  18.06.2022 ivaretas i det videre arbeidet med utviklingen av detaljerte retningslinjer
  og implementering av disse.
 3. Idrettsstyret vil følge utviklingen på området nøye, og ber generalsekretæren legge frem en ny sak for styret primo 2023, hvor erfaringer og behov for ev. endringer i retningslinjene presenteres.

Sett i lys av den senere tids betydelige engasjement, oppmerksomhet og offentlig debatt
knyttet til strømming av breddeidretten i aldersbestemte klasser, ber idrettsstyret om at det
utvises varsomhet ved strømming av breddeidretten av utøvere under 18 år. Det vises her til
at de seks særforbundene som har avtaler med TV2 og MyGame, har besluttet en midlertidig
stans av strømming av breddeidrettsutøvere i denne aldersgruppen inntil idretten har fått
gjennomført en grundig evaluering av dette sakskomplekset.

Evalueringen har kommet godt i gang og er en direkte oppfølging av idrettsstyrets vedtak i
juni 2022. Evalueringen gjennomføres i tett samarbeid med eksterne fagmiljøer,
eksempelvis Norges idrettshøgskole, særforbundene og idrettskretsene. Evalueringen
inkluderer barns beste-vurderinger etter beste praksis og en solid medvirkningsprosess med
ungdom. Evalueringsprosessen som er igangsatt vil bli gjennomført i løpet av våren og vil
danne grunnlaget for en ny behandling av saken i idrettsstyret med påfølgende mulige
justeringer av dagens retningslinjer.

Behandlingsgrunnlaget for strømming av breddeidrett

I den offentlige debatten har det vært stor interesse knyttet til behandlingsgrunnlaget for
strømming av breddeidretten.

Med referanse til personopplysningsloven er det kun to av alternativene som er aktuelle for
strømming. Dette er enten samtykke jf. bokstav a) eller berettiget interesse jf. bokstav f).

Samtykke vil kun være et gyldig behandlingsgrunnlag dersom det er frivillig, informert,
utvetydig, er avgitt aktivt, og dersom den som samtykker har rettslig handleevne (i dette
tilfellet har vi lagt til grunn at det inntrer ved fylte 15 år).

Når det gjelder strømming av lagidretter innen breddeidretten, vil det være problematisk å si
at samtykket er avgitt frivillig. Dette skyldes at den enkelte vil kunne bli utsatt for et press fra
andre, ettersom en persons manglende samtykke vil hindre strømming av aktiviteter der
personen deltar. Dette øker risikoen for press fra andre utøvere, nærstående,
trenere/lagledere og idrettslagene. Dette er ikke i like stor grad tilfelle i individuelle idretter
der en kan respektere den enkeltes rettigheter, uten tilsvarende negative konsekvenser for
andre.

NIF har fått gjennomført flere juridiske vurderinger av behandlingsgrunnlaget ved bruk av
intern og ekstern kompetanse. I tillegg er det avholdt to veiledningsmøter med Datatilsynet
knyttet til behandlingsgrunnlaget og nødvendige rammer rundt strømming. Samtlige har så
langt vært tydelig på at samtykke ikke er et egnet, og derfor heller ikke et gyldig
behandlingsgrunnlag, nettopp på grunn av kravet til frivillighet. NIF forholder seg til disse
tydelige tilbakemeldingene og legger derfor ikke opp til at samtykke skal være
behandlingsgrunnlaget for strømming av lagidretter.

NIF har i stedet basert seg på at berettiget interesse vil kunne være et gyldig grunnlag for å
strømme fra breddeidretten. Dette forutsetter imidlertid en rekke tiltak for å begrense
ulempene for de berørte, herunder blant annet krav til god informasjon til berørte om
strømming og informasjon om muligheten til å protestere gjennom bruk av den
anonymiserte reservasjonsretten som er etablert via Min idrett.

NIF forventer at alle som blir eksponert for strømming, skal være kjent med dette i forkant.

Behandlingsgrunnlaget «berettiget interesse» stiller særskilte krav til
informasjonsplikten

Alle som står som arrangør av arrangementer med strømming, det være seg særforbund eller
idrettslag, må sørge for at det på forhånd er gitt god informasjon om at arrangementet er
planlagt strømmet til foresatte, utøvere, lag/teamledere og trenere, og at dette også gir
opplysning om retten til å protestere gjennom anonymisert reservasjon i lagidretter og krav
om samtykke i individuelle idretter.

Det er viktig at ansvarlig arrangør har fokus på at aktiviteten kan inkludere personer med
beskyttelsesbehov, og at disse bevisstgjør personer rundt aktiviteten på viktigheten av å ikke
utsette utøvere eller foresatte for press mot å ikke reservere seg eller for å avgi samtykke.

NIFs overordnede retningslinjer for strømming

Alle organisasjonsledd i norsk idrett skal følge NIFs overordnede retningslinjer. Dette gjelder
også i den grad man tildeler medieaktører muligheten til å distribuere strømming av et
idrettsarrangement. Norges idrettsforbund ønsker i denne sammenheng å påminne om
følgende retningslinjer:
 Det skal ikke strømmes fra barne- og ungdomsidretten i aldersklasser under 15 år eller
dersom det deltar utøvere under 13 år.
 Filmingen skal ha fokus på aktivitet – ikke på enkeltutøvere.
 Det stilles krav til god informasjon, bruk av felles reservasjons- (lagidretter) og
samtykkeløsning (individuelle idretter) med automatisk stopp dersom barn og unge med
beskyttelsesbehov deltar.
 Det skal ikke lagres eller distribueres filmer av idrettsaktivitet ved bruk av sosiale medier
og andre åpne kanaler.

NIF har etablert støtte for håndtering av rettigheter via Min idrett og tilbyr integrasjon mot
løsningen.

Til slutt vil Norges idrettsforbund gjengi idrettsstyrets oppfølgende vedtak i saken som ble
fattet i idrettsstyremøte nr. 19 (2021-2023) 18.-19. januar 2023, og gjengitt til
idrettsorganisasjonen og pressen under Åpen time 20. januar.

 1. Idrettsstyret forventer at samtlige særforbund forholder seg til strømming i
  ungdomsidretten på en ansvarlig måte og i henhold til idrettsstyrets vedtak i sak
  122 (2021-2023), 22. juni 2022.
 2. Idrettsstyret uttrykte sin støtte til de seks særforbundene som har avtale med
  MyGame og som har besluttet en midlertidig stans av strømming av utøvere under
  18 år i breddeidretten inntil endelige avklaringer foreligger.
 3. Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens fremlagte prosess for
  gjennomføringen av evalueringen/erfaringsgjennomgangen av strømming i
  ungdomsidretten. Det er viktig at særforbundene og idrettskretsene involveres i
  dette arbeidet.


For mer informasjon om personvern og strømming: https://www.idrettsforbundet.no/omnif/personvern-i-idretten/

Spørsmål knyttet til filming/strømming kan rettes til filming@annkatrineriksson

Med vennlig hilsen Berit Kjøll (Idrettspresident) & Nils Einar Aas (Generalsekretær, NIF)

PRESSEMELDING 13. januar 2023. Aldersbestemte breddekamper settes på pause.

Pressemelding fra Norges Håndballforbund, Norges Ishockeyforbund, Norges Bandyforbund, Norges Volleyballforbund, Norges Basketballforbund og Norges Fotballforbund.

Idretten pauser pågående prosjekter med MyGame om strømming av breddeidretten i aldersbestemte klasser. Dette ble klart etter samtaler mellom Norges Håndballforbund, Norges Ishockeyforbund, Norges Bandyforbund, Norges Volleyballforbund, Norges Basketballforbund, Norges Fotballforbund, TV 2, Amedia og MyGame i dag.

– Idretten ønsker å være helt trygg på at strømming av breddeidretten i aldersbestemte klasser skjer innenfor trygge rammer. Vi vil nå gjøre grundige undersøkelser av ubesvarte spørsmål og risikoforhold, herunder det som er løftet frem i mediene den siste tiden. I mellomtiden settes strømming av breddeidretten i aldersbestemte klasser på vent, sier generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund.

– Strømming av kamper er ikke noe nytt. Frem til nå har det vært ulike leverandører, lite koordinering og usikkerhet rundt håndteringen av personvern. Vårt utgangspunkt var og er at vi som enkeltforbund ønsket å ta eierskap til og ansvar for strømming av breddeidretten innenfor trygge rammer og i tråd med NIFs retningslinjer.

– Norsk ishockey har mange gode erfaringer med strømming av breddeidretten. Det er også viktig å ta inn i debatten de positive effektene som økt engasjement og sportslig utvikling gjennom nye digitale verktøy gir for bredden i norsk idrett. Vi erkjenner likevel at vi må ha et bedre faktagrunnlag, slik at vi kan være trygge på at strømming kan foregå i trygge rammer for de unge selv, sier generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund.

For ishockey, håndball og innebandy opphører strømming av aldersbestemte kamper inntil videre. Fotballen, basket og volleyball har ennå ikke rullet ut og klargjort for strømming, så her vil det være snakk om å avvente oppstart. De respektive særforbundene vil redegjøre for praktiske konsekvenser og spørsmål fra egne klubber.

De seks særforbundene håper med dette at idretten nå gis tid til å gjøre gode undersøkelser før det tas nye vurderinger i saken. Disse undersøkelsene skal gjøres av idretten samlet, inkludert Norges Idrettsforbund.

– Vi har hatt en god dialog med Norges Idrettsforbund om prosjektet med strømming. Sammen tar vi i idretten på alvor de bekymringer som har vært reist av flere kommuner og andre aktører. Det er helt nødvendig å gjøre et grundig arbeid som inkluderer ungdommen selv. NIFs etiske forum, som flere særforbund er en del av, er allerede i gang med å gjøre en «barns beste vurdering». Relevante faglige aktører vil bli invitert inn i arbeidet med spørreundersøkelsen, sier generalsekretærene Espen Andre Johansen i Norges Basketballforbund og Karl-Petter Løken i Norges Fotballforbund.

Mediepartnerne TV 2 og Amedia synes også en pause er et riktig grep.

– Vi støtter idrettens beslutning. Hele vårt prosjekt handler om å samarbeide med idretten og å finne trygge og gode løsninger sammen, sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2.

– Amedia støtter behovet for å pause strømming ved AI-kameraer fra aldersbestemte klasser, og mener det er en klok beslutning. Å dekke norsk idrett – i hele landet – er en viktig del av samfunnsoppdraget til Amedias aviser. Med introduksjon av ny teknologi er det særlig viktig at produksjonen skjer innenfor trygge og tillitsfulle rammer, sier Anders Opdahl, konsernsjef i Amedia.

Lanseringsdato – 8. oktober 2022

MyGame, i samarbeid med NBF, vil kjøre en startkampanje for strømming av norske innebandykamper. I hallene hvor det er kamera installert vil det strømmes kamper fra og med den 8. oktober 2022.

Det vil foregå en kampanje i sosiale medier og i appen MinBandy i forkant av lanseringsdatoen med informasjon om abonnementskjøp.

Når innebandy lanseres på MyGame sin plattform vil det være mulig å velge innebandyklubber som sin «favorittklubb». Da vil 20% av inntekten av abonnementsalg gå rett til den valgte klubben.

Personvern

Alle forhold knyttet til personvern blir ivaretatt i henhold til lov- og regelverk, i samarbeid med Norges idrettsforbund (NIF) og etter veiledningsmøter med Datatilsynet. MyGame vil ikke behandle personopplysninger om involverte i kampene for andre formål enn å levere strømmetjenesten til publikum. Det blir filmet fra avstand og det vil ikke bli zoomet inn på enkeltpersoner.

Dersom man ønsker innsyn i hvordan MyGame behandler personopplysninger, kan forespørsel om innsyn sendes til personvern@mygame.no.

Nyttig informasjon om sikkerhet, personvern og personvernerklæring:

– Om opptak og strømming av idrettsarrangementer for barn (Datatilsynet) https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/opptak-og-stromming-av-idrettsarrangementer-for-barn/

– Personvern og sikkerhet (MyGame)  https://mygame.no/personvern-og-sikkerhet/

– Personvern i idretten (NIF) https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/personvern-i-idretten/

Utbetaling av klubbstøtte

Klubbstøtten utgjør 20 % av MyGame sine abonnementsinntekter, og deles ut til abonnentene sine registrerte favorittklubber.
Utbetaling av klubbstøtte gjøres kvartalsvis. NB: Utbetaling skjer ved opptjent klubbstøtte over 500 kr. Ved lavere opptjent beløp vil det overføres til neste kvartals utbetaling.

Utbetalingen av klubbstøtten gjøres igjennom Buypass. Grunnet regler om hvitvasking må alle mottakere av klubbstøtte opprette en brukeravtale med Buypass om mottak og utbetaling av penger. Dersom klubben ikke ønsker å opprette avtale med Buypass vil klubbstøtten tilfalle NBF. Det er kostnadsfritt for klubbene både å opprette og å ha en brukeravtale med Buypass.

Brukeravtale med Buypass opprettes slik:

1. Brukeravtale opprettes av klubben via denne lenken: https://www.buypass.no/mrc/
Om klubben har eget org.nr pr idrett anbefaler vi hver særidrett oppretter egen brukeravtale. Eksempelvis kan Hakkebakken Håndballklubb og Hakkebakken Innebandyklubb ha hver sin brukeravtale. Det er opp til klubben selv hvilket nivå de ønsker å inngå avtale på.

Avtale på klubb: Klubben vil motta støtten og må selv allokere midlene til den respektive idrettAvtale på gruppe for særidrett: Gruppe for særidrett mottar støtten direkte.

Logg inn med Idrettens ID og fyll ut informasjonen som blir forespurt. Klubbens organisasjonsnummer må fylles inn, og informasjonen fra brønnøysundregisteret vil bli innhentet, deretter må kontaktinfo bekreftes for at avtalen kan bli opprettet.

2. Etter opprettet brukeravtale kan man gå inn på https://www.buypass.no/bpayadmin/ for å se kontoer, opprette nye avtaler, se transaksjoner osv.

3. For å motta penger må brukeravtalen signeres av en med signeringsmyndighet for klubben. Buypass sender ut signeringslenke per e-post etter opprettet avtale. Signering gjøres med Bank ID.

4. Etter signering vil Buypass kontrollere avtalen. Når avtalen er kontrollert og godkjent av Buypass vil man kunne få utbetalt pengene som er mottatt på kontoen.

NB. Om klubben er bruker av Klubbadmin hos NIF kan de gå igjennom klubbadmin for å undersøke om de allerede har brukeravtale. Om klubben går via Klubbadmin vil deler av skjema i linken ovenfor være ferdig utfylt, men resterende steg må fortsatt fullføres. Vi ber alle klubber som ønsker å motta klubbstøtte om å opprette brukeravtale med Buypass før 15. januar 2023.

For tekniske spørsmål kontakt Buypass kundeservice: kundeservice@buypass.no eller telefon 22 70 13 00

Reservasjon mot filming

Sammen med NIF har MyGame nå lagt til rette for at reservasjon håndteres i Min Idrett. For å reservere enkeltpersoner mot filming, kan man logge seg inn i Min Idrett og gå til Reservasjon for enkeltutøver:
https://www.idrettsforbundet.no/digital/ta/brukerveiledning/tuneringsansvarlig-i-ta/mygame/reservasjon/

Om et lag i sin helhet ønsker å reservere seg, er det lagt til rette for at dette kan gjøres direkte i TA:
https://www.idrettsforbundet.no/digital/ta/brukerveiledning/tuneringsansvarlig-i-ta/mygame/lagreservasjon/

Personer på hemmelig adresse

Dersom en person involvert i kampen bor på hemmelig adresse vil ikke kampen bli filmet, med mindre vedkommende selv manuelt skrur av reservasjonen i Min Idrett. Behandling av denne informasjonen skjer via NIF. MyGame får ingen opplysninger om hvem som har denne beskyttelsen.

Allmenn interesse – Kamper som vil bli vist selv om man reserverer seg

Kamper som kan sies å være av «allmenn interesse» vil ikke bli påvirket av reservasjoner. Disse kampene vil bli vist selv om man reserverer seg, eller er automatisk reservert mot filming. Forbundsstyret har vedtatt at dette gjelder alle landskamper, eliteseriekamper, NM-sluttspill for senior, NM-semifinaler og finaler for aldersbestemte klasser, eliteseriekvalifiseringene og 1.divisjon senior østland menn.

Sletting av kamper som er filmet

Kampene vil være tilgjengelige for en begrenset periode på MyGame sin sluttbrukerplattform og i deres apper, og deretter slettes.

– Opptak av kamper i aldersklasse 15 år til 18 år slettes senest etter 60 dager.
– Opptak av kamper i aldersklasse 19 år og eldre slettes senest etter 90 dager.

Uønskede hendelser – STOPPKNAPP i InnebandyLive
HUSK å avslutte periode når man fører InnebandyLive

For alle kamper og spesielt for kamper som streames av MyGame, er det viktig at fører av InnebandyLive husker på å avslutte periode umiddelbart når tiden for perioden går ut.

Når en periode avsluttes i InnebandyLive vil det komme opp en «sladd» over streamen som forhindrer at personer som kommer inn på spilleflaten i pausen blir filmet.

Dersom periodene ikke avsluttes, vil ikke personvern bli ivaretatt, og kampene kan ikke arkiveres hos MyGame.

Se under for hvordan systemet fungerer:

Hvilke kamper filmes?

Forbundsstyret i Norges Bandyforbund har vedtatt at kamper fra aldersklassene G/J15 vil bli tilgjengelig for strømming på MyGame. Dette vedtaket ble fattet i samråd med NIF og andre idretter.

Liste over hvilke kamper som filmes finner man her:
https://play.tv2.no/mygame

Liste over haller som har installert kamera finnes her:
https://mygame.no/installerte-kameraer/

Eliteseriene:
Eliteseriene vil, der det er installert kamera, bli vist på MyGame sin plattform. Etter hvert vil disse kampene bli vist på TV2 Play. Mer informasjon vil bli sendt ut til eliteserieklubbene så snart det er på plass.

Informasjon til idrettslag, klubber og kommuner om sportskamera for lokal idrett

Siste om MyGame: