Utviklingsfond Innlandet Bandyregion

Regionstinget vedtok å opprette utviklingsfond i Innlandet Bandyregion. Formalitetene er nå på plass, og det åpnes opp for søknader.

Fondet er nå åpnet for søknader fra klubber. For formaliteter og detaljer henvises det til vedlagt dokument. Søknadsfrist for 2021 er 1. august, fristen er endelig. 

Vi håper å motta mange søknader om tiltak det ønskes midler til. Vi ber klubbene vise til moderasjon i forhold til søknadsbeløp. For 2021 er det totalt inntil kr 25.000,- som søkbare midler. 

Utlysningstekst og mal for søknadsskjema finner du nedenfor: