For dispensasjoner i Innlandet Bandyregion viser vi til regionens vedtekter §8.3:     

8.3.1 Generelle bestemmelser

Det tillates at jenter kan spille i klassen under den de tilhører for gutter iht. alder. Dette grunnet fysiske forutsetninger. Dersom regionen har hull i klasserekken med eksempelvis ingen G17-aktivitet mellom senior og G15 vil ikke en senior dame kunne delta i G15 så sant hun ikke i utgangspunktet er en J13-19-spiller.

 • I klassene G/J7 – 9- 11
  • Underårige spillere benyttes fritt
  • Overårige spillere må søke dispensasjon etter gitte kriterier i §8.3.2.
 • I klassen G/J13 kan underårige spillere benyttes fritt. Overårige kan spille ved innvilgelse av dispensasjon fra regionen.
 • I klassen J13-19 kan underårige benyttes fritt. Overårige kan spille ved innvilgelse av dispensasjon fra regionen.
 • I klassen G15 kan underårige spillere, maks 3 år, benyttes fritt. Regionen tillater dispensasjoner som oppfyller kriteriene i paragraf 8.3.2 for opptil 2 år overårige spillere
 • I klassen G17 kan underårige spillere, maks 3 år, benyttes fritt. Regionen tillater dispensasjoner som oppfyller kriteriene i paragraf 8.3.2 for opptil 2 år overårige spillere
 • I klassen G19 kan underårige spillere, maks 4 år, benyttes fritt. Regionen tillater dispensasjoner som oppfyller kriteriene i paragraf 8.3.2 for opptil 2 år overårige spillere
 • I klassen senior kan alle spillere på 14 år eller eldre benyttes fritt.

8.3.2 Dispensasjoner gis etter følgende kriterier

1. Dersom en spiller ikke har tilbud i den aldersklassen spilleren tilhører. Dispensasjon gitt på dette grunnlag, faller ikke under begrensningene i de andre punktene i denne paragraf.

2. Dersom et lag ikke har nok spillere til å stille i en bestemt klasse. Det vil si at laget på søknadstidspunktet ikke har en lagstropp på flere enn 7 spillere. Det gis kun dispensasjon for det antallet laget mangler for å nå en tropp på 7 spillere.

3. Dersom en dispensasjon benyttes i et lag som er oppført med flere enn 7 spillere i tillegg til dispensasjonsspilleren på kampskjema medfører dette en bot på 3000 kroner. Det gis økonomisk sanksjon i stedet for tap av kamp for å unngå å straffe barn og unge.

4. Dersom fysiske eller psykiske forutsetninger krever et tilpasset aktivitetstilbud. Dette må dokumenteres fra foresatte.

Det er alltid regionens styre som vurderer enkelttilfeller vedrørende tildeling av dispensasjon. Styret forbeholder seg også retten til å tildele, eventuelt avslå søknader som ikke kommer inn under overnevnte kriterier.

Godkjente dispensasjoner skal alltid varsles og forevises skriftlig til motstanderlag i forkant av en kamp.

8.3.3 Antall dispensasjoner
Et lag kan tildeles ubegrenset antall dispensasjoner, men kan kun benytte tre spillere på banen om gangen. Eventuelle målvakter inngår ikke i denne beregningen.

8.3.4 Kvotespillere
Det vises til nasjonalt regelverk vedrørende kvotespillere.

8.3.5 Sanksjoner ved brudd på dispensasjonsregler

 1. Dersom et lag bryter reglene for bruk av spillere med dispensasjon og/eller kvotespillerregler vil laget tape kampen på W.O 0-5. Dersom resultatet fra kampen tilsier å være bedre for klubben som ikke har brutt reglene vil resultatet bli stående. Alle spillerpoeng for det straffede laget vil i alle tilfeller strykes. Spillerpoeng for det ikke straffede lag vil bli stående uansett om kampen vinnes 0-5 på W.O eller om det opprinnelige resultatet blir stående.
 2. Klubben som straffes for brudd på dispensasjons, – eller kvotespillerregler vil ilegges et straffegebyr på kr 1000.
  Side 16 av 17
 3. Ved gjentatte regelbrudd innen dispensasjons, – og kvoteregler kan regionen sanksjonere med poengtrekk og samtidig velge å straffe alle lagene som klubben har med i Innlandet Bandyregions seriesystem under ett.

8.4 Seriespillbestemmelser – tilnærme lagets nivå
Lag skal spille i den klassen som de etter alder tilhører. Regionen har mandat til å eksempelvis la et G15-lag spille i klassen GJ13 dersom lagets nivå krever det.