BANE A BANE B
10:00 – Sarpsborg G7 – Slevik sort G/J 710:00 – Saltnes G/J 2017 – Sarpsborg J7
10:20 – Saltnes G/J 7 – Øreåsen G/J 710:20 – Råde G/J 7 – Slevik hvit G/J 7
10:40 – St.Croix G/J 7 – Sarpsborg G710:40 – Halden G/J 7 – Saltnes G/J 2017
11:00 – Saltnes G/J 7 – Slevik sort G/J 7 11:00 – Råde G/J 7 – Sarpsborg J7
11:20 – Øreåsen G/J 7 – St.Croix G/J 7 11:20 – Slevik hvit G/J 7 – Halden G/J 7
11:40 – Sarpsborg G7 – Saltnes G/J 7 11:40 – Saltnes G/J 2017 – Råde G/J 7
12:00 – Slevik sort G/J 7 – Øreåsen G/J 712:00 – Sarpsborg J7 – Slevik hvit G/J 7
12:20 – Halden G/J 7 – St.Croix G/J 712:20 –
12:45 – Slevik sort G/J 9 – Øreåsen G/J 912:45 – Slevik sort G/J 11- Sarpsborg hvit G11
13:05 – Råde G/J 9 – Slevik hvit G/J 913:05 – St.Croix G/J 11 – Slevik hvit G/J 11
13:25 – Sarpsborg G9 – Slevik sort G/J 9 13:25 – Sarpsborg blå G11Slevik sort G/J 11
13:45 – Råde G/J 9Øreåsen G/J 913:45 – St.Croix G/J 11 Sarpsborg hvit G11
14:05 – Slevik hvit G/J 9Sarpsborg G914:05 – Slevik hvit G/J 11Sarpsborg blå G11
14:25 – Slevik sort G/J 9Råde G/J 914:25 – Slevik sort G/J 11 St.Croix G/J 11
14:45 – Øreåsen G/J 9 Slevik hvit G/J 914:45 – Sarpsborg hvit G11Slevik hvit G/J 11
15:05 – Sarpsborg G9Råde G/J 915:05 – Sarpsborg blå G11St.Croix G/J 11