VIL DU LAGE EN NY KLUBB?

Det er i overkant av 30 innebandyklubber i Sørøst og vi ønsker flere. På denne siden ønsker vi å gi en veiledning i hvordan man kan starte en ny klubb. Mange av kommunene i Sørøst mangler et innebandytilbud. Det betyr at det ikke finnes innebandyklubber eller fleridrettslag med innebandygrupper i kommunen. Videre kan det i en del kommuner være behov for flere enn bare en klubb, og således er det ikke noe hinder for å lage en ny klubb selv om det allerede finnes en klubb i kommunen. Vår mening er jo at alle landets idrettslag bør ha en innebandygruppe.

To mulige måter å lage en klubb på

Dersom man ønsker å lage en ny innebandyklubb har man to muligheter. Enten må man bli en undergruppe i et eksisterende idrettslag eller så må man lage et helt nytt idrettslag. Det finnes positive sider og utfordringer ved begge. Vi skal forsøke å gi en oversikt over hva som må gjøres.

Nytt idrettslag

Skal man stifte et helt nytt idrettslag må man starte «på bar bakke» med det meste. Det er en ganske enkelt og slavisk oppskrift, men den krever noe tid. Man må minst være 10-15 personer som man er sikre på er med som medlemmer i idrettslaget fra første dag.

Undergruppe i eksisterende idrettslag

I en del tilfeller vil man oppleve at det er ressursbesparende å gå inn i et eksisterende idrettslag og starte opp innebandyaktivitet som en del av idrettslaget. Det krever mindre administrativt arbeid og man slipper å tenke på en del strategiske ting. Ofte har slike idrettslag en plan for rekruttering og et eget nedslagsfelt.

Oppskrift
 1. Vær sikker på at man er nok personer som ønsker å stifte et nytt idrettslag
 2. Ta kontakt med bandyregionen (nina.andreassen@bandyforbundet.no)
 3. Vær enige om hva idrettslaget skal gjøre og hva det skal hete
 4. Inviter til et stiftelsesmøte. Forslag til sakslisten er her.
 5. På stiftelsesmøte er det viktig at de fleste av mulige medlemmer stiller slik at man får besatt de vervene som skal besettes.
 6. Når dette er gjort sendes signert protokoll til bandyregionen som tar dette videre med Norges Bandyforbund og idrettskretsen.
 7. Valgt leder vil da få beskjed etter kort tid om at idrettslaget er tatt opp som fullverdig medlem i norsk idrett. Da starter jobben med aktiviteten – og i mange tilfeller rekrutteringsarbeidet.
Oppskrift
 1. Kontakt idrettslagets styre/administrasjon for å formidle ønsket om å starte opp innebandy i idrettslaget. Det kan være lurt å ha involvert bandyregionen allerede på dette tidspunktet
 2. Det er viktig å understreke ovenfor idrettslaget at det finnes personer som er villig til å bidra i driften av undergruppen (trenere/styremedlemmer/lagledere etc).
 3. Synes idrettslaget dette er en god ide må idrettslaget innkalle til et ekstraordinært årsmøte hvor opptak i Norges Bandyforbund (NBF) og oppstart av innebandyaktivitet settes på sakskartet. Dette kan også gjøres som en sak på det ordinære årsmøtet (avhengig av hvor lenge man ønsker å vente med å få stiftet klubben).
 4. Dersom det blir et flertall på årsmøte om å starte opp med innebandy og melde seg inn i NBF sendes signert protokoll til bandyregionen. Vi ordner det formelle med Norges Bandyforbund og tilhørende idrettskrets.
 5. Så kan rekrutteringsarbeidet starte.

Det er vanskelig å si om det ene valget er noe bedre enn det andre, men det finnes en del åpenbare fordeler og ulemper med begge måter å gjøre det på. Det gjelder å finne den måte å organisere aktiviteten på som passer de lokale forholdene best. Vi kan forsøke å illustrere hvilke ulike sider vi ser ved disse to ulike måtene å innramme ny innebandyaktivitet på.

Nytt idrettslag

Fordeler:
– man blir «herre» i eget hus
– man kan velge navn på idrettslagets selv
– slipper å forholde seg til andre idretter i idrettslaget
– man kan lage sine egne strategier og lover for idrettslaget Ulemper:
– mer jobb ved at man må besette alle formelle verv i klubben selv
– må starte på bar bakke både organisatorisk og økonomisk
– kan være en større jobb å få tilhørighet og tillit i lokalmiljøet
– rekrutteringsarbeidet kan være tyngre enn om man hadde vært et etablert idrettslag

Undergruppe i eksisterende idrettslag

Fordeler:
– organisasjonen er der allerede
– det kan være enklere å få med foresatte til å engasjere seg fordi man allerede har en tilhørighet til idrettslaget
– idrettslagets ressurser (feks. anleggstilgang eller administrasjon) blir tilgjengelig for aktiviteten
– idrettslaget har tydelige geografisk historisk satt tilhørighet som gjør det enklere å rekruttere barn til klubben
– det er færre administrative verv å besette Ulemper:
– man må forholde seg til en etablert klubbkultur
– man må ta hensyn til andre idretter i idrettslaget, og det er ikke sikkert alle andre medlemmer liker nye idretter i idrettslaget
– det er andre som har kontroll over medlemskontingent, klubbfarger, navn etc.

Å få etablert nye klubber er noe av det vi i Norges Bandyforbund er mest opptatt av, så her stiller vi det som er nødvendig av ressurser til disposisjon for å nå målet om ny klubb sammen med dere. Vi har lang erfaring i denne type arbeid, og vil gjerne kobles på så tidlig som mulig i prosessen.