LOVER OG REGELVERK

Midt-Norge Bandyregion er en særkrets opprettet av Norges Bandyforbund. Norges Bandyforbund er et særforbund i Norges idrettsforbund. Norges Bandyforbund organiserer og administrerer all aktivitet i idrettene innebandy, bandy og landhockey. Midt-Norge Bandyregion administrerer Norges Bandyforbund sin aktivitet i Trøndelag og Møre og Romsdal.

For å håndtere dette må man følge idrettens ulike regelverk. Det finnes både et regelverk for særforbund, særkretser, idrettsråd og idrettslag. I tillegg finnes de idrettsspesifikke regelverkene som spillereglement og kampreglement. I menyen til høyre gir vi en oversikt over en del av disse.

Regionalt regelverk

Flyttereglement

Generelle flytteregler i Midt-Norge Bandyregion
En klubb kan søke om å få endret kamptidspunkt til sine lag ved å søke til administrerende myndighet. Søknaden må følge gjeldende regelverk for at den skal kunne behandles og evt. innvilges. Søknadsprosedyrene er nevnt nedenfor.

Det skal sendes en skriftlig søknad om kampflytting til MNBR innen den tidsfristen som gjelder i klassen det aktuelle lag deltar. Søknaden skal sendes til dagligleder@mnbr.no, og skal sendes av enten leder eller sportslig leder i aktuell klubb.
I søknaden skal det oppgis hvilken kamp det søkes for, bakgrunn for søknaden samt forslag til nytt kamptidspunkt. Sammen med søknaden skal det også vedlegges bekreftelse på innbetalt administrasjonsgebyr.

Før søknader om kampflytting vurderes, så skal et administrasjonsgebyr være betalt inn til Midt-Norge Bandyregion sin konto, 4200.09.45476. Det er opp til MNBR om slike søknader skal innvilges, og evt. hvilket nytt kamptidspunkt kampen skal avvikles.

For lag i ordinært seriespill, seniorklasser
Gebyr skal være innbetalt og søknad mottatt senest 14 dager før oppsatt kampdato for at søknad vurderes. Adm. gebyr: 500,-

For lag i ungdomsseriene
Gebyr skal være innbetalt og søknad mottatt senest 7 dager før oppsatt kampdato for at søknad vurderes. Adm. gebyr: 200,-

Øvrige klasser/aktivitetstilbud
I andre aktivitetstilbud gjelder egne flytteregler som oppgis til lagene i forkant av sesongen.

Retningslinjer for spilleroverganger for spillere under 18 år

Retningslinjer omkring spillerovergang for spillere under 18 år
I Langtidsplanen til Midt-Norge Bandyregion er det et konkret mål om å øke aktiviteten blant ungdom. For å kunne nå et slikt mål er man avhengig av å beholde etablerte miljøer. Flere av miljøene i regionen består av relativt få spillere og de er svært sårbare for frafall. Dersom en klubb mister 2-3 spillere til en annen klubb kan det føre til at hele laget i den aldersgruppen må legges ned. Til tross for omleggingen av seriespillet for noen sesonger siden er det fremdeles sånn at man må spille relativt mange kamper mot samme motstand i løpet av en sesong. Vi ønsker å jobbe for at vi beholder flest mulig miljøer så lenge som mulig. Derfor har vi et regelverk som skal virke preventiv i tilfeller hvor klubber ønsker å erverve seg spillere under 18 år fra andre klubber. Dette ble vedtatt på årsmøtet 2018.

Regel: Overganger for spillere under 18 år tillates ikke. Unntak fra denne regelen kan kun innvilges i særskilte tilfeller. Følgende årsaker kan medføre unntak:

 • Det opprettes aktivitetstilbud nærmere bosted
 • Utøver flytter og får aktivitetstilbud nærmere nytt bosted
 • Spilleren vil få fast plass på et eliteserielag
 • Sosiale hensyn, eksempelvis mobbing
 • Moderklubb anbefaler overgang
 • Nåværende klubb ikke lenger har noe aktivitetstilbud til aktuell spiller

Etter forutgående dialog mellom klubbene søkes det om unntak fra regelen på følgende måte:

 • Klubbledere i avleverende og mottakende klubb, og spillerens foresatte, sender e-post med bakgrunnsinformasjon og begrunnelse til daglig leder og utviklingskonsulent i regionen. Søknad om unntak kan søkes om frem til tre uker før overgangsvinduet stenger i januar.
 • Behandlingstiden er 2 uker i sesong.
 • Endelig vedtak vil gjøres av styret i regionen på bakgrunn av all innsendt dokumentasjon og en eventuell dialog med de involverte parter
 • Alle involverte parter vil få en skriftlig begrunnelse for vedtaket

Konsekvenser for brudd på denne regelen kan medføre nedprioritering av ervervende klubb på ett eller flere følgende områder:(Styret gis myndighet til å bestemme varighet på ilagt konsekvens for brudd på regelen)

 • Tildeling av minirundearrangementer
 • Støtte av utviklingskonsulent
 • Skolebesøk
 • Tilgang på kurs i klubb
 • Bortfall av muligheten til tilbakebetaling av seriespillavgift
Lov MNBR
Klubbenes plikt til å utdanne dommere

Alle klubber med lag i ordinært seriespill bærer et ansvar for å ha nok utdannede kampledere til aktiviteten. Hver sesong defineres regelverket omkring hvilke krav som gjelder rundt dette. Det arrangeres jevnlig dommerkurs i både Trøndelag og Møre og Romsdal.

Nasjonalt regelverk

Lov NBF
NBF sitt sanksjons – og protestreglement
NIF sine lover og bestemmelser
Barneidrettsbestemmelsene

Videre så har vi egne regelverk direkte knyttet opp til forbundets idretter. For ytterligere regelverk se denne linken.

Spillereglement i innebandy
Kampreglement i innebandy