STREAMING AV KAMPER

Foto av: Tor Audun Sørensen, NBF

Å sende kamper direkte på ulike plattformer har i løpet av de siste årene blitt mer og mer aktuelt. Kanskje særlig under pandemien var det mange som kjente på et behov for å få tilgang til seriekamper «i sin egen stue» all den tid det var stengt for å fysisk dra til hallen for å bivåne kampen fysisk. Norges Bandyforbund har som eier av offisielle kamper noen punkter klubber som ønsker å «livestreame» kamper må oppfylle. Deling av slikt innhold er også styrt av lover utenfor idrettsverdenen. Videre finnes det også betydelige prinsipielle spørsmål tilknyttet streaming av kamper. For hvem er streamingen egentlig for? Og hvilke mulige konsekvenser kan det medføre? Forhåpentligvis kan man finne svar på det man lurer på her.

Hva sier Norges lover?

Det er først og fremst personopplysningsloven og åndsverksloven som er aktuelle. Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som lett kan identifiseres på bildene før de publiseres. Man kan altså ikke uten videre dele innhold av noen uten at det er gitt et aktivt samtykke. Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar, ifølge personopplysningsloven og åndsverksloven. Respekten for at personer ønsker å utøve idrettsaktivitet uten at det publiseres på skjermer i de tusen hjem, må alltid være et argument som det utvises respekt for.

Ingen livestreaming av seriekamper i ungdomsserien i Midt-Norge

Styret i Midt-Norge Bandyregion har vedtatt at ingen innebandykamper i regionen under seniornivå skal livestreames.

Gjennom firmaet MyGame har norsk idrett inngått en avtale om å produsere og strømme kamper i håndball, fotball, ishockey, basketball, innebandy og volleyball fra hele Norge ved hjelp av spesialutviklede sportskameraer. Dette skal gjelde kamper for lag helt ned til 15 års alder. Deltar det spillere som er 13 og 14 år i disse kampene skal også disse streames. Dermed kan alle se de ungdomskampene man måtte ønske gjennom en app på telefonen og/eller nettbrettet. Det er all grunn til å være ytterst skeptisk til å gjøre idrettsaktiviteten til norsk ungdom til allemannseie. Midt-Norge Bandyregion har foreløpig bestemt – etter dialog med ulike kommuner – at det ikke åpnes for livestreaming av kamper under seniornivå. Vi etterlyser at de involverte særforbundene redegjør for hvorfor denne avtalen er en god ide, hvordan den bidrar til å få flere barn og unge til å ville utøve idrett og hvorfor man ikke har en bedre måte å håndtere reservasjoner fra det enkelte barn.

For å ta det med en gang: Det er mulig å reservere seg fra at kamper man deltar i blir livestreamet og sendt ut omverdenen. Da må man ta et aktivt valg ved å gå inn i idrettens datasystemer å reservere seg. Allerede her burde det blinket et rødt lys. Det burde i stedet vært slik at man aktivt ga et samtykke for å kunne bli filmet. Nå har særidrettene med MyGame pesende i ryggen i stedet gått for at alle samtykker inntil det motsatte er kommunisert – et samtykke som må gis på et nettsted som ganske få faktisk vet om.

I en tid hvor idretten fremdeles har utfordringer med å redegjøre for sitt reelle medlemstall, så forventer man altså at hver og en ungdom aktivt skal logge seg inn på idrettens systemer for å reservere seg. Vår erfaring er at andelen som faktisk vet om Minidrett er forsvinnende liten. Dette vil aldri kunne bli en tilfredsstillende måte å fange opp alle de som ikke ønsker å bli en del av en idrettshverdag som synes i nettbrettene og telefonene rundt omkring i de tusen hjem. Mange kommer til å utøve idretten uvitende om at de blir direktesendt til potensielt sett hele verden.

MyGame er et kommersielt selskap som – naturlig nok – primært ønsker å tjene penger. Selskapet ønsker at flest mulig skal betale for å se kamper. I møte med flere særforbund har selskapet anmodet særforbundene om å være varsomme med å kommunisere ut muligheten for å reservere seg. Dette må man anta henger sammen med et økonomisk motiv for å selge flest mulig abonnement. Dette bare viser MyGame sine prioriteringer. Her kan det virke som om idretten bare har lojalt har fulgt anmodningen – uten å stille de nødvendige kritiske spørsmålene på vegne av idrettens medlemmer.

Se for deg at man lever i frykt for noen, og at man i 15 år har flyttet fra det ene stedet til det andre. Endelig har man funnet et sted hvor man føler man kan senke skuldrene. Man har til og med funnet et innebandylag hvor man trives. Man spiller kamper også. Så får man vite at kampene streames på nettet. Om man da velger å reservere seg så vil alle vite at det er den sist ankomne som «har skylden» for at streamingen stoppet – hvordan vil det oppleves? Ønsker man å stå i det ubehagelige trykket fra andre ivrige foresatte og venner? Eller bare slutter man med idrett på grunn av frykt for egen sikkerhet, og følelsen av at man fratar lagkameratene noe? Hørte man «idrettsglede for alle»?

Hvorfor skal man bidra til å kommersialisere idretten også for barn? Ja, fram til man er 18 år er man faktisk å anse som nettopp barn. Selv om man ikke har noen «trusler» i livet, så er det åpenbart at ikke all ungdom vil synes det er like fristende å bli kringkastet mens man utøver idrett. Vil dette medføre at flere starter eller slutter med idrettsaktivitet? Vi tror det vil kunne bidra til ytterligere mobbing, trakassering, stigmatisering og frykt. Skal vi uten videre tillate det? Hvem orker å være den ene familien som fratar de andre på laget «gleden» av å bli vist på «TV» og nett mens man spiller kamp? Det er et paradoks at idrettsorganisasjonen den ene dagen er opptatt av å dempe kroppspresset, mens man den neste sier at her skal det filmes, forsterkes og utleveres.

Det er åpenbart at miljøene som er mest opptatt av resultat og prestasjon omfavner muligheten til å bli livestreamet. Man skal vise for flest mulig hvor gode man er. Igjen så glemmer man helt den delen av våre barn som kanskje har et annet fokus i idrettsutøvelsen. Man bør være varsom med å kjøre all aktivitet i retning av «toppidrettskverna», og heller fokusere mer på og også bli en samfunnsaktør for de mange som utøver idrett på helt andre premisser enn å bli en ny «Haaland». Det er åpenbart at en streamingtjeneste i all ungdomsidrett vil bidra til et ytterligere resultatfokus og prestasjonspress fra trenere, ledere og omgivelser. Lite annet får ungdom til å storme ut av organisert idrett enn nettopp dette.

Så hører vi at man ønsker kontroll på videoklipp og bilder som legges ut på ulike sosiale medier i privat regi i forbindelse med idrettsaktivitet. Det fremstår som uklart for meg hvordan en livestreaming av alle kamper skal kunne redusere omfanget av dette – snarere får man en kommersiell, åpen arena hvor slikt materiale kan hentes fra for ytterligere uønsket formidling.

Videre kan man spekulere i hvem denne streamingen er for. Er ikke det potensielle publikummet allerede i hallen? Skal idretten flytte folk fra tribunen til skjermen? Er det hovedmålet? Hvilke andre personer – enn kanskje de med onde hensikter – vil betale for å se en innebandykamp mellom to lag med 15-åringer? Hvorfor er dette så viktig? Velger man virkelig å se bort ifra alle de opplagte negative konsekvensene for at en bestemor på Helgeland skal kunne se barnebarnet spille kamp på Hamar? Er det riktig prioritering?

Det finnes allerede kommuner og andre halleiere som motsetter seg denne utviklingen. I idrettshallene Trondheim kommune eier har kommunen foreløpig sagt nei til montering av disse kameraene. Som selv ansatt i idretten er det pinlig å oppleve at representanter fra det offentlige påpeker idrettens tilsynelatende fraværende bekymring for barnas personvern i forbindelse med utøvelse av idrettsaktivitet. Hva gjør det med troverdigheten til idrettsorganisasjon neste gang vi påberoper oss gode hensikter i håp om å få flere anlegg/mer midler for å bedre de samme barnas hverdag?

Hvorfor er det slik at det offentlige og andre organisasjoner – som Stine Sofies Stiftelse – tilsynelatende er mer opptatt av barnas vel og vel enn idretten? Har idretten blitt så kynisk at det eneste som teller er det som skjer mens kampen pågår? Det eneste som er sikkert er at MyGame – i samarbeid med idretten – skrur opp kameraer i rekordfart. Snart også i din lokale idrettshall.

Norsk idrett uttaler til stadighet hvor opptatt man er av at alle skal med, og at vi ønsker å snu statistikken som forteller at stadig færre ungdommer ønsker å delta i den organiserte idrettsaktiviteten. Vi hevder at den ukritiske tilnærmingen til å tillate livestreaming i ungdomsidretten er nok et eksempel som viser at idretten sier en ting, men gjør noe helt annet. Dette vil medføre at enda færre ungdommer føler seg hjemme i organisert idrett. Dog jubler nok de mest ambisiøse og resultatfokuserte. Vi etterlyser en grundig gjennomgang av alle sider i denne saken fra idrettens side. Nå fremstår analysen som fraværende. Det er ikke noe vi i Midt-Norge Bandyregion kan stå inne for.

Hvordan håndterer Norges Bandyforbund dette?

Utgangspunktet er at Norges Bandyforbundet (NBF) har medierettighetene til alle obligatoriske kamper som arrangeres av forbund, region eller krets. NBF har nå inngått avtale med med at MyGame har disse rettighetene. NIFs lov § 14-3 spesifiserer medierettighetene slik; «Med medierettigheter forstås rett til å oppta, overføre eller videreformidle lyd, bilde, tekst og liknende fra et idrettsarrangement via tv, radio, internett eller på annen måte». At en klubb/enkeltpersoner etc. tar opp uten å videreformidle er også omfattet. Det godtas ikke at slikt innhold deles på sosiale medier som Facebook etc. Det er nå kun MyGame som kan sende levende bilder fra våre kamper.

Gjeldende bestemmelser: 
§ 14-3 (2) Særforbundet innehar medierettighetene knyttet til de arrangementer særforbundet har eiendomsretten til, jf. § 14-2 (2). Avtaler om medierettighetene skal inngås av det enkelte særforbunds styre.

§ 14-2 (2) Særforbund har eiendomsretten til de særidrettsarrangementer det selv arrangerer og til særidrettsarrangementer som er en del av et arrangementssystem regulert av særforbundets regelverk.

Vi gjør oppmerksom på at treningskamper er klubbenes eiendom og faller utenfor bestemmelsen og reguleringen av medierettigheter. Det samme gjelder turneringer arrangert av den enkelte klubb, som ikke er på oppdrag fra forbund eller krets/region opprettet av forbundet. Samtidig så er jo også slik aktivitet naturlig nok også omfattet av de samme krav til personvern og samtykke som lovverket stiller.

Bakgrunnsteppe

I etterkant av pandemien vokste det frem en diskusjon i samfunnet generelt omkring livestreaming av aktivitet. Restriksjoner som reduserte muligheten for publikum i idrettshallene avdekket et ønske om å få med seg idrettsaktiviteten gjennom skjermen i stua. Dette utløste en diskusjon omkring fordeler og ulemper, og idrettens avtale med Tv2 og MyGame ble raskt en realitet. En rekke særforbund kastet seg ukritisk på og inngikk avtale med selskapene omkring livestreaming og lagring av det meste av sin kampaktivitet. Etterhvert som ordningen ble rullet ut og kameraene montert kom det frem at idretten trolig hadde gått for raskt frem. Høsten 2022 avdekket en rekke forhold tilknyttet ordningen som idretten og tjenestetilbyderen tydelig ikke hadde viet nok oppmerksomhet. Det hele kulminerte i januar 2023 hvor all streaming av kampaktivitet for personer under 18 år ble satt på pause.

Norges Idrettsforbund satte ned sine egne utvalg som skulle vurdere veien videre, men Datatilsynet kom idretten i forkjøpet og lanserte i juni 2023 en oppdatert veileder for livetreaming/filming av idrettsarrangement. Den fastslår at streaming av idrettsaktivitet for innebandy for personer 18 år ikke er mulig. Det eneste unntaket kan være enkelte kamper i en større nasjonal sammengheng. Slike kamper arrangeres dog ikke på regionalt nivå.

Midt-Norge Bandyregion har gjennom hele prosessen være skeptisk til MyGame og hatt en særdeles restriktiv holdning til hele prosessen. Der hvor andre har presset på for å igangsette streaming har vi holdt tilbake. Vi åpnet aldri for streaming av barn og unge, og har også midlertidig blokkert muligheten på seniornivå. Informasjonen og kvaliteten på foreliggende løsning oppfatter vi rett og slett er for dårlig. Ettertiden har vist av vår regions restriktive holdning var en korrekt tilnærming til en tematikk idretten i alt for stor grad ukritisk hoppet på.

Diskusjonen om MyGame sitt inntog i barneidretten

Høsten 2022 ble det for alvor kjent at selskapet MyGame – i samarbeid med Tv2 – hadde inngått en avtale med norsk idrett om livestreaming av kampaktiviteten helt ned i 15 årsalder. I tillegg kunne personer ned til 13 år også filmes dersom de deltar i kamper i 15årsklassen og eldre. Alle kan reservere seg mot å bli filmet gjennom å gå inn på sin profil i MinIdrett. Inntil man har gjort dette vil MyGame ta utgangspunkt i at man har samtykket til å bli filmet. Gjennom høsten kom det stadig saker som avdekket av idretten nok ikke hadde vurdert alle sider av denne saken godt nok. For hva er egentlig formålet bak dette? Vil flere eller færre ønske å være en del av den organiserte idretten som følge av dette? Og er personvernet godt nok ivaretatt? Spørsmålene var/er mange, og svarene virker foreløpig ikke betryggende. Her har vi samlet opp noen av sakene omkring temaet fra høsten 2022.

13. mai 2022; Splid om filming av ungdomsidrett – bekymringsfullt

7. oktober 2022: Idrettsglede for stadig færre

5. desember 2022; Tror ikke foreldre er klar over hva som er i ferd med å skje (Bak betalingsmur)

8. desember 2022: Dette kameraet skulle filme barn. Nå sier Oslo kommune nei. (Bak betalingsmur)

12. desember 2022; Disse kameraene skaper splid: – økt fare for mobbing

14. desember 2022; Beskytt barna mot å bli kringkastet på internett

16. desember 2022; Det er ikke gjort en vurdering av barnas beste

16. desember 2022; Måtte fjerne video av 12-åring som sloss

16. desember 2022; Hvem har ansvaret for innholdet?

17. desember 2022; Sårbarheten er ekstrem

19. desember 2022; Visste ikke at de ble filmet på trening; – det er helt uholdbart

20. desember 2022; Oppfordrer til nasjonalt MyGame-opprør: – En skandale

22. desember 2022; Flere idrettskretser skeptiske til MyGame

23. desember 2022; Bjørn reserverte datteren mot MyGame-filming: – du blir «party pooperen»

23. desember 2022; Idrettstopp ut mot MyGame: – Hodeløst å filme barn som ikke vet det

27. desember 2022; 17-ÅRINGEN LEVER I SKJUL: SLUTTER PÅ FOTBALL DERSOM KAMPENE STRØMMES

3. januar 2023: Datatilsynet reagert på MyGame-e-post: – egnet til å villede

5. januar 2023; Storkommuner med MYGame-NEI. Ikke alle ungdommer ønsker å bli filmet

6. januar 2023: Hvordan havnet vi her?

9. januar 2023: Jusprofessor om MyGame: Ulovlig og må stoppes!

7. juni 2023: Datatilsynet setter foten ned

Hva betyr alt dette i praksis?
Foto av:

Det altså ikke slik at en enkelt forelder kan filme en kamp via en smarttelefon og overføre på Facebook. Det er snarere både formelle krav man må oppfylle opp mot rettighetshaver, lover man må følge og spørsmål man bør ha en god diskusjon på internt i klubben før man begir seg ut på dette. Har man alt dette klart, og det er en kultur i klubben for at det er fullt ut akseptabelt å motsette seg streaming så har man kommet et stykke på vei. NBF har nylig inngått en avtale med selskapet MyGame og TV2 vedr. sending av innebandykamper. Først og fremst handler dette om eliteaktiviteten, men det er også konkrete planer om å realisere muligheten for at alle innebandykamper i Norge kan vises på en felles plattform. Dog krever dette installering av kamerateknologi i alle landets idrettshaller og dette vil nok ikke være på plass før i slutten av 2022. Dette er et samarbeid mellom MyGame og de største hallidrettene. Det er betydelige utfordringer tilknyttet denne delen av avtalen, og vi åpner ikke for denne løsningen for personer under 18 år. Regionsstyret ser heller ikke hvordan livestreaming bidrar til organisasjonens hovedmål, og ønsker foreløpig ikke å åpne for livestreaming av kamper under seniornivå. I tillegg er det slik i Midt-Norge at flere kommuner ikke ønsker kameraer montert i sine haller, og flere organisasjoner har advart mot utviklingen.

En diskusjon omkring temaet…

I podkasten Bobkast hadde man en større diskusjon om temaet under COVID19-restriksjonene. Mange ønsket å se på kamper, men var fratatt muligheten til å være fysisk tilstede. Da ble dette med live-streaming ytterligere aktualisert og samtalen man førte om temaet kan du se her.